Эхын захяа

Эжы, эжымни – мүнхэ нарамнилта,
Эгээл һайханаар һанагдадаг дуумнилта,
Халуун зүрхэнэй энхэрэл татаналта,
Харгы залажа, үреэл табиналта:
- Эрдэм үзэхөө холы зориходоо,
Эрын соло олоһой, үримни, – гээд,
Аласай замда намайгаа үдэшөөлта,
Ашыетнай харюулжа, баяр хүргэнэлби.

Эжы, эжымни – бата найдалнилта,
Энэ наһанайм дүмүүхэн тулгамнилта,
Сэнэг ехэтэй һэшхэлни болонхойлта,
Сэсэн үгөөрөө һургаал үгэнэлта:
- Амидаралнай орёо хүшэр юм лэ,
Алдуугүйгөөр ябаарай, үримни, – гээд,
Анханһаа намдаа
зохидоор ойлгуулаалта,
Ашыетнай харюулжа, баяр хүргэнэлби.

Эжы, эжымни – үлзы хэшэгнилта,
Энхэ заяатай даруухан жаргалнилта,
Аша гушаяа тэнжээжэ үргэнэлта,
Аажам тэнюунээр зугаа дэлгэнэлта:
– Хүнэй бэрхые хүнүүд сэгнэдэг юм,
Хүхюун, дорюун ябаарай,
үримни, - гээд,
Оһолтой һанал бодолыем сэхэлнэлта,
Ашыетнай харюулжа,
баяр хүргэнэлби!..

You have no rights to post comments