1
Ёлко тойрон
ёохор наадан -
ёһотойл үдэр
мүнөөдэр!

Ангууд буугаа
айлшалан,
ангууд һуугаа
зэргэлэн.

Хүбшэ шугы
хооһороо -
хамаг амитад
суглараа.

Шэнэхэн жэлээ
угтуулан,
шангаар дуулаа
бултааран.

Ёлко тойрон
ёохор наадан -
жэгтэй үдэр
мүнөөдэр!

2
Ямар гоёб даа
Янжима -
ягаан далитай эрбээхэй!

Эх-хэй, эх-хэй! -
Энэ хэн бэ?
Яһан, эбэр, һүүл -
ябалтайл холуур.

Хилар туулайн
шэхэнүүд
хатархадань һаалта -
утанууд.

Хүхэ шонын
шүдэнүүд
хүүгэдые айлгаад,
хурсанууд.

Мэхэтэй үнэгэн
маряана,
миисгэй ойронь
һуняана...

Багтайшуул
бэе бэеэ танинагүй.
Согтойшуул
шууяжа хананагүй.

- Энэ хэн бэ?
- Одоо бү мэдэел!
Турша, һэдэ -
Таажал байял!

3
Балбар балбар
гэшхэдэл -
урбуулһан дэгэл,
урлаһан бээлэй...

Баабгайн багтай,
бүдүүрхүү зантай -
байза, хэмши?
Байлши, таагдахалши!

Ёлко тойрон
ёохор наадан -
жэгтэй үдэр
мүнөөдэр!

Ерыт, орыт, гоёл!
Ангууд, шубууд!
Хасууряа тойроёл,
хамтадаа бушуу!

4
«Би
шамда
дуратайб. Баабгай» -
гэһэн бэшэг
Янжима гэнтэ абаба,
яашье ойлгожо ядаба.

Ойлгон гэхэдээ -
улайба.
Олоной дунда
Баабгайе хараад
хёлойбо.

Хүхюу наадан,
хатар, энеэдэн -
хүхишоо Жабар -
һахал сагаан
үбгэжөөл.

Хүүгэдэй шууяа,
хатар таһалжа,
хоолойгоо заһан
үгэлөөл:

- Шууяагаа замхыт,
заахашье!
Шүлэг намдаа
шагнуулыт!

Шүлэгтэ бэрхэ -
шүүжэ гарагша,
шоколад абахал,
шамдуулыт!

5
«Балбар хаанаб?
Балбар хаанаб?.. -
бүхы һургууляар,
бүри газаагуур
Балбары үхибүүд
бэдэршоо.

Бэеэ баряагүй
Балбарай дүү:
баабгай
болонги
гэжэрхёо!..

 

You have no rights to post comments