1
Ёлко тойрон
ёохор наадан -
ёһотойл үдэр
мүнөөдэр!

Ангууд буугаа
айлшалан,
ангууд һуугаа
зэргэлэн.

Хүбшэ шугы
хооһороо -
хамаг амитад
суглараа.

Шэнэхэн жэлээ
угтуулан,
шангаар дуулаа
бултааран.

Ёлко тойрон
ёохор наадан -
жэгтэй үдэр
мүнөөдэр!

2
Ямар гоёб даа
Янжима -
ягаан далитай эрбээхэй!

Эх-хэй, эх-хэй! -
Энэ хэн бэ?
Яһан, эбэр, һүүл -
ябалтайл холуур.

Хилар туулайн
шэхэнүүд
хатархадань һаалта -
утанууд.

Хүхэ шонын
шүдэнүүд
хүүгэдые айлгаад,
хурсанууд.

Мэхэтэй үнэгэн
маряана,
миисгэй ойронь
һуняана...

Багтайшуул
бэе бэеэ танинагүй.
Согтойшуул
шууяжа хананагүй.

- Энэ хэн бэ?
- Одоо бү мэдэел!
Турша, һэдэ -
Таажал байял!

3
Балбар балбар
гэшхэдэл -
урбуулһан дэгэл,
урлаһан бээлэй...

Баабгайн багтай,
бүдүүрхүү зантай -
байза, хэмши?
Байлши, таагдахалши!

Ёлко тойрон
ёохор наадан -
жэгтэй үдэр
мүнөөдэр!

Ерыт, орыт, гоёл!
Ангууд, шубууд!
Хасууряа тойроёл,
хамтадаа бушуу!

4
«Би
шамда
дуратайб. Баабгай» -
гэһэн бэшэг
Янжима гэнтэ абаба,
яашье ойлгожо ядаба.

Ойлгон гэхэдээ -
улайба.
Олоной дунда
Баабгайе хараад
хёлойбо.

Хүхюу наадан,
хатар, энеэдэн -
хүхишоо Жабар -
һахал сагаан
үбгэжөөл.

Хүүгэдэй шууяа,
хатар таһалжа,
хоолойгоо заһан
үгэлөөл:

- Шууяагаа замхыт,
заахашье!
Шүлэг намдаа
шагнуулыт!

Шүлэгтэ бэрхэ -
шүүжэ гарагша,
шоколад абахал,
шамдуулыт!

5
«Балбар хаанаб?
Балбар хаанаб?.. -
бүхы һургууляар,
бүри газаагуур
Балбары үхибүүд
бэдэршоо.

Бэеэ баряагүй
Балбарай дүү:
баабгай
болонги
гэжэрхёо!..

 

Комментарии   

0 #1 legal online pharmacies 30.12.2018 23:48
Don't break, chew or skillet per tablet, drink a glass of plain water. anyone lose weight with green smoothies weight loss tips in ayurvedic and colon cleanse home remedy lose weight fat burning weekly workout routine
how to lose weight in a week yahoo answers adderall and weight loss supplements weight loss tips in ayurvedic and do you burn more fat at lower heart rates one food that will burn fat
6 weeks to lose weight and tone up how to lose or maintain weight while pregnant diet soda in weight loss

You have no rights to post comments