Урдын жэнхэни буряад морид монгол үүлтэрэй моридhоо гараhан гэжэ эли.

Гал гэжэ ямар хүсэтэйб? Ганса шиирын зуруул модонhоо ой тайга, тала дайда, хайрата зэрлиг амитад ямар ехээр хосорноб? Хохидол хэhэн гаршыень тоолохын аргагүй бшуу. «Гал уhан хоёрто ама бү гара, бү эдирхэ» гэжэ буряад зон дэмы таамаг хэлсээгүй ёhотой даа. Гал гээшые зүб мүрөөр эдлэбэл, туhатай, хүнэй хани нүхэр болодог, буруу эдлэбэл, одоол дайсан болодог ха юм.

Уян хурса ухаан бодол
Угай сэбэрһээ холо дээрэ.
          О.Стендаль.

Түбһэн юумэн бүхыдѳѳ
Тэмсэлэй ашаар бэелдэг.
          Гераклит.

Ажал ехээр хэһэн хүн
Ажа жарган ябадаг юм.
          Л.Д.Винчи.

Ама ехээр гарангүй,
Агуу хэрэгээ бүтээгыш.
          Пифагор.

Талаар хардаһан ама хэлэн
Ташуур бууһаа аймшагтай.

          А.Грибоедов.
Булат ЖАНЧИПОВАЙ оршуулга.