Буряад хүн гээшэ Бабжа гэһэн нэрэ дуулахадаа, багжагар улаан шарайтай баатарай бэе түхэл һанаандаа оруулаадхидаг байха. Хуушан сагай хуяг дуулга агсаһан, угалзатай гутал, дэнзэтэй малгай болон номо һаадаг агсаһан номгон дорюун эрэ нюдэндэмнай элеэр харагдажа, урдамнай энеэбхилэн зогсохо.

   Арадай хэлсэдэг үльгэр түүхын нэгэн соо энээхэн нэрын дурдагдадаг хадань тиимэ байдаг лэ гээшэ ха...

   Зүб лэ даа, Бабжа баатар гээшэмнай хүн бэеэр хүдэр, хүнды сээжээр һонор, булшан бэеэр хатуу, булад зоригоор омог эрэл ябаһан байгаа хаш даа! Харин манай энээхэн Бабжа мүнөөдөө залуухан эхынгээ һайхан сагаахан гар дээрэ хэбтэжэ байна. Энэмнай нарайхан үхибүүн. Тэрэ мүртөө хүндэ үбшэндэ нэрбэгдэнхэй. Бэеынгээ халуунда тэсэжэ ядаһандаа жааханууд хүлөө үлэ мэдэг хайшахажа, ахир бишыхан гарнуудаа тэнхээгүйгөөр хүдэлгэжэ, уйлахашье шадалгүй, аргааханаар иираглан гэншэжэ хэбтэнэ. Улаахан хасарнуудынь һуларжа, үнгэ дурһагүй хубхин сагааханууд болошоо.

Элбэг Манзаровай шүлэг

 

Изагууртан шубуудай хоолойн

Ирагуу һайханиие шагнаха гэһэн

Афиша соносхол хаа-яагүй

Амитадай аймагаар тараба.

Шара үнэгэн hамгатай

Шандаган нэгэтэ манай

Шугы байнал гэжэ

Шууяа гаргаба оролдосотой:

   Шуя-Ханда Цыренова Ононой аймагай Чиндант һууринда 1953 оной октябриин 28-да түрэһэн, багадаа Хүнхэр нютагай Лайдабай Цыденжабайда үгтэһэн байна. 1974 ондо Будалан нютагай Мункобатор хүбүүнтэй хуби заяагаа ниилүүлээ. Будаланда бухгалтераар, диспетчерээр, хонишоноор хүдэлһэн юм. Табан хүүгэдые хүмүүжүүлээ, 11 аша зээнэр үндыжэ байна.

   Шуя-Ханда Лайдаповна наһанай амаралтада гараад, шүлэг бэшэжэ эхилһэн. Дуунай, шүлэгэй элдэб конкурснуудта хабаададаг. 2020 ондо Эсэгын дайнай дүүрэһээр 75 жэлдэ зорюулагдаһан «Приз зрительских симпатий» гэжэ патриотическа дуунай видеоконкурсдо 3-дахи шатын, «Алтан үлгы - Агамнай» гэжэ муниципальна конкурсдо һая бэшэжэ эхилһэн поэдүүдэй хоорондо 2-дохи шатын дипломуудта хүртэһэн юм. Гадна Будалан нютагайнгаа арадай театрта амжалтатайгаар хабаададаг. Нёдондо «Наһанайм угалза» гэжэ шүлэгүүдэйнь түрүүшын суглуулбари «нара» хараһан байна.

   Шуя-Ханда Цыренова буряад хэлэеэ, ёһо заншалаа дэлгэрүүлжэ, үри хүүгэдтээ дамжуулжа байхамнай шухала гэжэ тоолодог юм.

Хабаадаха нюурнууд:

Урбаан

Дулма

Балма

Улхата хүгшэн

Бадла

Найдан

Лыгдэн

Ошоо Маамар

Соловей

Үбгэн