«Буряад хэлэеэ мандуулая!» гэһэн гаршаг доро фестивалиин нээлгэ сентябриин 18-да үглөөнэй 9 сагһаа онлайн-талмайнуудта үнгэрхэ. Түрэлхи хэлэнэйнгээ хуби заяанда һанаагаа зободог зониие бултыень уринабди. Нээлгэдэ хабаадахын түлөө үреэл, шүлэг, дуу болон нютагайхидтаа хандалгатай видеоролик буряад хэлэн дээрэ буулгаха ёһотой. Аргатай һаа, буряад үндэһэн хубсаһатаяа байха хэрэгтэй. Видео-буулгабари хэхэдээ, «Буряад хэлэмнэй мандаг лэ! Тоонто нютагнай hалбараг лэ!» гэһэн хамтын уряагаар эхилхэ»,  -  гэжэ Агын тойрогой Захиргаанай социальна хүгжөөлгын таһагай дарга Роза Балдоржиева хэлэнэ.

Фестиваль нээлгын үглөөгүүр социальна сеть соо өөһэдынгөө нюурнуудта  #буряадхэлэнэйфестиваль, #агын буряадай тойрог гэһэн хештегүүдтэй видеоматериалаа табиха хэрэгтэй.

Тус хэмжээ ябуулга эмхидхэгшэд: Агын Буряадай тойрогой Захиргаан, Агын социальна һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй эрдэм дээшэлүүлгын институт, Үбэр Байгалай хизаарай буряад соёл хүгжөөлгын түб.

You have no rights to post comments