Мүнөөдэр Шэтэ хотодо шанга һалхин хүдэлөө. Гудамжануудаар ургаһан модо, гэрнүүдэй хушалтануудые болон рекламна халхабшануудые унагааба.

Мүнөө жэлэй уһанда орохо хаһа нэлдэбэ. Агын тойрогто хамта юһэн тусхай пляжууд нээлдэхэ.

Зүгөөр бэеэ амяарлаад байлгын (самоизоляция) гуримай үнгэрхэдэ, уһанда оролгын хаһа нээгдэхэ бшуу.

   Тойрогой Захиргаан соо хүүгэдэй амаралга, элүүржүүлгэ, сүлөө сагыень эмхидхэлгээр зүблөөн үнгэргэгдөө. Тус зүблөө тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Билигма Будаева хүтэлэн ябуулаа.  

Б.Жамбалов, К.Гомбоева.

   Һуралсалай шэнэ жэлдэ Урда-Агын дунда һургуулида 153 үхибүүд һураха юм, тэрэ тоодо 17 багашуул һуралсалай гуламтын богоһо түрүүшынхеэ алхажа ороо.