Мүнөө жэлэй уһанда орохо хаһа нэлдэбэ. Агын тойрогто хамта юһэн тусхай пляжууд нээлдэхэ.

Зүгөөр бэеэ амяарлаад байлгын (самоизоляция) гуримай үнгэрхэдэ, уһанда оролгын хаһа нээгдэхэ бшуу.

Наһатайшуулайнгаа мэдэхэ шүлэгүүдые бүгэдөөрөө буулгажа дурадхая. Үринэртөө буряад болон бусад литературын шулэгүүд, хэблэлнүүд, басннуудые үлөөе, сээжэлдүүлэе. #shuleg_tolon -гэһэн хэштэгтээгээр видеонуудаа гаргагты.

 

 

Буряад хэлэнэй hарада дашарамдуулан Агын аймагай соёлой байшанай хүдэлмэрилэгшэд суг хүдэлдэг уран оёдолшон Светлана Цыдыповагай мастер-класс буулгажа байшанайнгаа YouTube каналдаа оруулһан байна. Хүндэтэ уншагшад энэ мастер-класс харыт!

На совещании, 21 мая, по текущей ситуации в системе образования Владимир Путин озвучил дату проведения единого государственного экзамена. Новое расписание основного периода ЕГЭ 2020 года предусматривает начало экзаменов 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике.