Декабриин 29-дэ педсовет зарлагдажа, һургуулиин директор, номой сангые даагша болон буряад хэлэнэй багша «Толондо» захил, газетын һайн таланууд тухай зарлалгын ажал болоод элидхэлнүүдые хээ.

Урта һууринай «Радуга» сэсэрлигэй хүдэлмэрилэгшэд хүүгэдые хүдөөгэй ажалтай танилсуулдаг һайхан заншалтай. Энэ үйлэ хэрэгыень зохидшоохоор, дэмжэхээр. Эндэ хүмүүжүүлэгшээр дүшэн гурбадахи жэлээ хүдэлжэ байһан РФ-гэй ниитэ һуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ Елена Цырентароватай уулзаһан байнаб.

Эндэ һая Зүдхэли нютагаар ябахадаа, «Родничок» сэсэрлиг хүрэжэ, багашуулай булантай танилсаабди.

   Тойрогой Захиргаан соо хүүгэдэй амаралга, элүүржүүлгэ, сүлөө сагыень эмхидхэлгээр зүблөөн үнгэргэгдөө. Тус зүблөө тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Билигма Будаева хүтэлэн ябуулаа.  

Б.Жамбалов, К.Гомбоева.

   Һуралсалай шэнэ жэлдэ Урда-Агын дунда һургуулида 153 үхибүүд һураха юм, тэрэ тоодо 17 багашуул һуралсалай гуламтын богоһо түрүүшынхеэ алхажа ороо.