Дулдаргын аймагай «Дружба» гэhэн хүүгэдэй лагерьта амаралгын хаһын түрүүшын халаанда 110 үхибүүд 3 долоон хоногой туршада амарба. Иимэ элүүржүүлгын лагерьта хүүгэд ганса сасуутантаяа харилсадаг бэшэ, мүн бэеэ абаад ябажа һурадаг, зохёохы шадабаринуудаа мүлидэг.

   Майн 25-hаа июлиин 2 болотор гүрэнэй ниитэ шалгалтанууд үнгэргэгдөө. Дулдаргын аймагай захиргаанай эрдэм һуралсалай таһагай методист Цыренханда Жамьяноватай уулзажа, шалгалтын дүнгүүдээр һонирхобобди.

   Декабриин 8-да залуу багшанарай хоорондо үнгэргэгдэһэн «К вершинам профессионального успеха» гэhэн конкурсын дүнгүүд татагдаа. Конкурсдо Үбэр Байгалай хизаарай 29 багшанар хабаадаа, Агын 1-дэхи дунда hургуулиин географиин багша Бальжинима Аюшиев 1-дэхи шатын дипломоор шагнагдаа.

Дулдаргын аймагта «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» гэһэн гүрэнэй программа бэелүүлэгдэжэ, Тугшанай дунда һургуулида капитальна заһабарилгын хүдэлмэринүүд хэгдэжэ эхилээ.

Августын 24-30-ай үдэрнүүдтэ Агын Буряадай тойрогто августын зүблөөнүүд үнгэргэгдөө.