Нёдондо намар «Түрэл хэлэмни – минии баялиг» гэһэн сэдэбээр найруулгын мүрысөөн үнгэргэгдэжэ, тойрогой 10-дахи ангинуудай һурагшад гуурһанайнгаа хурсые туршаһан байна. Тэрэ найруулгануудыень дурадханабди.

   Деятельность отдела социального развития в 2023 году была направлена на обеспечение качественного образования, поддержку общественных инициатив и проектов в сфере образования и молодёжной политики, качественное медицинское обслуживание, развитие социальной инфраструктуры в соответствии с национальными проектами «Образование», «Демография», «Здравоохранение».

   Мүнөө намар Могойтын аграрно-промышленна техникум тэбхэр 60 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглээ.

   2007 онһоо «Үльгэр» хүүгэдэй сэсэрлигые даагшаар хүдэлжэ ябаһан Ирина Бальжинимаеватай хөөрэлдөө эмхидхэбэбди.

 Дулдаргын аймагай «Дружба» гэhэн хүүгэдэй лагерьта амаралгын хаһын түрүүшын халаанда 110 үхибүүд 3 долоон хоногой туршада амарба. Иимэ элүүржүүлгын лагерьта хүүгэд ганса сасуутантаяа харилсадаг бэшэ, мүн бэеэ абаад ябажа һурадаг, зохёохы шадабаринуудаа мүлидэг.