Новый режим работы школ установили в Забайкалье, чтобы остановить рост заболевших

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов продлевает каникулы для младших классов и переводит часть обучающихся на дистанционный режим после завершения каникул. Решение будет действовать в отношении школьников, которые проходят обучение в 14 из 35 территорий Забайкалья - там, где в настоящее время отмечался существенный рост заболеваний.

Декабриин 2-то Улаан-Үдэ хотодо «Эдир Будамшуу-2020» гэhэн уласхоорондын конкурсын финал болоо. 

 Дулдаргын аймагай «Дружба» гэhэн хүүгэдэй лагерьта амаралгын хаһын түрүүшын халаанда 110 үхибүүд 3 долоон хоногой туршада амарба. Иимэ элүүржүүлгын лагерьта хүүгэд ганса сасуутантаяа харилсадаг бэшэ, мүн бэеэ абаад ябажа һурадаг, зохёохы шадабаринуудаа мүлидэг.

   Майн 25-hаа июлиин 2 болотор гүрэнэй ниитэ шалгалтанууд үнгэргэгдөө. Дулдаргын аймагай захиргаанай эрдэм һуралсалай таһагай методист Цыренханда Жамьяноватай уулзажа, шалгалтын дүнгүүдээр һонирхобобди.