Алтан үлгы - Агамнай

Ага - Золотая колыбель

Февралиин 12-то Баян Сагаан хадада «Юндэн шодон» субаргын ба Ага найман эсэгэнэрэй сэргэнүүдэй дэргэдэ сагаагшан түмэр үхэр жэлые угталгын Сагаалганай hайндэр эртэ үглөөгүүр эхилжэ, ламанар олоной түлөө уншалга бүтээгээ, сугларагшад аха захатанаа золгожо, орон дэлхэйдээ hү cэржэм үргөө.

 

Ковид үбшэнэй таража, хүн бүхэндэ бэрхэтэй байгаашье һаань, буряадуудай тон ехээр хүлеэдэг Сагаалган февралиин 12-то Агын тойрогһоо эхиеэ абажа, үргэн дэлисэтэйгээр тэмдэглэгдээ.

 

Сагаалган угтуулан эмхидхэгдэһэн гар урлалай үзэсхэлэн-яармагта хабаадаhан зарим урашуултай танилсуулая.

Сагаалганай һайндэрэй хэмжээндэ Ага найман эсэгын угайхидай дунда «Арадай наадан» гэhэн заншалта мүрысөөн эмхидхэгдээ.

Мартын 15-да Эд хэрэглэгшэдэй эрхэ хамгаалгын уласхоорондын үдэр тэмдэглэгдэдэг. Энэ үдэр угтуулан, асуудалнуудтамнай Роспотребнадзорой Агын таһагай эд хэрэглэгшэдэй эрхэ хамгаалгын мэргэжэлтэд Лада Митупова ба Соёл Дашиев хоёр харюусаһан байна.