Алтан үлгы - Агамнай

Ага - Золотая колыбель

   Ноябрь һарын һүүлшын амаралтын үдэр Эхын үдэр тэмдэглэгдэдэг шуу. Мүнөө жэл энэ һайндэр ноябриин 26-да тудана. Энэ үдэрөөр дашарамдуулан, Амидхааша нютагта ажаһуудаг, 2021 ондо «Семья года» гэһэн бүхэроссиин мүрысөөнэй нютаг можын шатада илаһан бүлын эзэн эхэнэр Цындыма Баясхаланова тухай зураглал дурадханабди.

   Оюутан ябаха гээшэ эгээл жаргалтай хаһа гэжэ хэлсэдэг. Үнэхөөрөөшье, хүн бүхэндэ оюутан ябаһан үе тон һайханаар һанагдадаг. Ноябриин 17-до Оюутадай уласхоорондын үдэр тэмдэглэгдэдэг юм. Тус һайндэр чех оюутадай мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан түүхэтэй. Лондондо 1941 ондо фашизм буруушааһан оюутадай уласхоорондын уулзалгада байгуулагдаад, 1946 онһоо тэмдэглэгдэжэ эхилһэн. Энэ һайндэртэ дашарамдуулан, Агын багшанарай ба эмнэлгын колледжнуудай эрхим оюутадтай танилсуулхамнай.

   Зугаалай нютагһаа гарбалтай, тогтор хуасай омогой, нарин нягта, сэнтэй бүтээлнүүдээрээ олоной анхарал татадаг уран гартан Цырендоржи Дымбрыловтэй уулзабабди. 

   Буряад уран зохёолой хүгжэлтэдэ аргагүй ехэ нүлөө үзүүлhэн эхэнэр уран шүлэгшэд, уран зохёолшод гэхэдэ, Цырен-Дулма Дондокова ба Цырен-Дулма Дондогой гэгшэд болоно. Эхэнэрэй оёоргүй гүнзэгы сэдьхэлhээ гараhан зохёолнуудынь буряад литературын алтан жасада оронхой.

   Эрдэмтэн Цыбен Жамцараногой нэрэмжэтэ Һүдэнтын дунда һургуулиин байгуулагдаһаар байгша ондо тэбхэр 100 жэл гүйсэбэ.