Алтан үлгы - Агамнай

Ага - Золотая колыбель

Багша-географ, хизаар ороноо шэнжэлэгшэ Тимур Ухинович Жалсарайн мэндэ байгаа һаа, 90 наһатай, буурал сагаан толгойтой үбгэн болоод ябаха байгаа...

Үнгэрэгшэ амаралтын үдэр Ага тосхон моодын түб болобо. Октябриин 29-дэ үндэһэн хубсаһанай «Элинсэгэйм алтан шүрбэhэн» гэһэн уласхоорондын II фестиваль үнгэрѳѳ...

Буряад хэлэнэй һарын хэмжээндэ үнгэргэгдэһэн «Агамни – шамдаа» конкурсдо һурагшад мэдээжэ поэдүүдэй шүлэгүүдые уншаһан байна.

Октябриин 24-дэ Агын хүүгэдэй урлалай байшан соо 5-11-дэхи ангинуудай һурагшадай хоорондо «Шагай наадан» нээмэл мүрысөөн үнгэрөө.

Бэлигтэй багшын, һоригшын нэрэ мүнхэлхэ зорилготойгоор Үбэр Аргали нютагтань Цыден Бадмаевай дурасхаалай мүрысөөн үнгэргэгдэдэг болонхой. Үбэр Аргали нютагһаа уг гарбалтай сэтгүүлшэн, тамирай энтузиаст Тимур Ламбаевай, нютагайхидайнь, шабинарайнь, түрэлхидэйнь үүсхэлээр түрүүшын мүрысөөн 2013 ондо эмхидхэгдэһэн. Байгша ондо заншалта болоһон мүрысөөн 2-дохёо үнгэргэгдөө. Мүрысөөндэ шалгарагшад эмхидхэлэй хорооной зүгһөө үнэтэ бэлэгүүдээр шагнагдаһан байха юм.