Алтан үлгы - Агамнай

Ага - Золотая колыбель

   2024 он – Гэр бүлын жэл гээд манай гүрэндэ соносхогдоһон юм. Энэ жэлээр дашарамдуулан, элдэб хэмжээ ябуулганууд хаа-хаанагүй үргэн дэлисэтэйгээр эмхидхэгдэнэ.
Ага тосхоной ЗАГС-ын байшанда мэнэ-мэнэ болоод лэ, хүлгөөтэй байдаг болонхой. Ушарынь гэхэдэ, 25, 30, 40, 50 жэлэй хугасаада суг эбтэй эетэй, амгалан тэнюун ажаһуужа байһан бүлэнэр ойн баяраа тэмдэглэнэ. Энэ удаа Сахюурта нютагай Баир ба Галина Лхамаевтан дулаахан оршондо алтан түрэеэ хүүгэдэйнгээ ба нүхэдэйнгөө дунда тэмдэглээ.

   1958-1959 онууд. Ага-Хангил һуурин. Малшадай хүүгэд эхин һургуулиин шабинар боложо, хамтын байрада байгаабди. 

   Гомбожаб Цыбиковэй нэрэмжэтэ Агын үндэһэтэнэй музей соо арад зонойнгоо жаргалай түлөө эрэлхэг зоригтойгоор эзэрхэг дайсадые даралсаһан баатарнуудта зорюулагдаһан үзэсхэлэндэ Ленинградые хамгаалалсаһан Ага нютагайхид тухай стенд онсо һуури эзэлжэ, олоной омогорхол болодог.

   Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хархис дайсадһаа Эхэ ороноо хамгаалаад,  амиды мэндэ бусажа, түрэл ажахыгаа һэргээн бодхоолгодо хүсэ шадалаа үгэһэн Хара-Шэбэр нютагай ветеранууд тухай зураглал дурадханабди.

   Баргажанай аймагай Баянгол нютагһаа хүсэ шадал абажа үндыһэн Бато-Жаргал Бубеевич Дармаев «Эшелон Победы», «Звёзды над Ага-Хангилом», «Степные орлы Табтаная против вермахта» гэхэ мэтэ хэдэн номой автор юм. 2021 ондо тэрэнэй «Героические сыновья Зуткулея» гэһэн 2 номынь «нара хараһан» байна.
«Зуткулей. Дорога Памяти» түлэблэлэй координатор Базаржаб Галсанов тус ном хэблүүлхэ хэрэгтэ ехэ хубитаяа оруулһан. Тиигэжэ энэ ном соо Зүдхэли нютагай Эсэгын ба локальна дайнай ветеранууд, хамалган хашалганда абтаһан, бүхы хатуу шэрүүниие амсаһан зон тухай хэлэгдэнэ.