Алтан үлгы - Агамнай

Ага - Золотая колыбель

   Буряад хүбүүд, басагаднай элдэб гүрэнүүдтэ һуража, мэргэжэл шудалдаг шуу. Жэл бүри ноябриин 17-до тэмдэглэгдэдэг Оюутадай уласхоорондын үдэр угтуулан, Урда-Агаhаа гарбалтай, Тайвань гүрэнэй ниислэл Тайбэй хотодо һурадаг Амгалан Ринчиновтэй хэһэн хөөрэлдөөн – уншагшадай анхаралда.

   Могойтын аймагай хүүгэдэй-эдиршүүлэй уран урлалай байшанай нэрэ холуур суурханхай. Энэ эмхиин ябуулжа байһан мүнөөдэрэй ажал тухай энэ дугаартаа бэшэхэмнай.

   Новосибирск Сибириин эгээл томо, худалдаа наймаагай, ажал хүдэлмэриин, соёлой, транспортна, һуралсалай ба эрдэмэй хото юм. Эндэ олон үндэһэ яһатан эбтэй эетэй ажаhуудаг. Эрхүүгэй можоhоо, Буряад Уласhаа, Үбэр Байгалай хизаарhаа гараhан буряадууд олон. Новосибирск хотын «Байгал» гэһэн буряад үндэһэн соёлой автономи буряад зоноо нэгэдүүлхэ ажал урма зоригтойгоор, амжалтатайгаар ябуулдаг шуу.
   Тус эмхиин юрэнхылэгшэ, Буряад Уласай Мухар-Шэбэрэй аймагай Нарһата нютагһаа гарбалтай Энхэ Баин-Жаргалович Эрдынеевтэй уулзажа, ажал хэрэгүүдээрнь һонирхоһон байнабди.

   Хизаарай ажаhуугшадые мяхаар хэһэн эдеэ хоолоор хангаха талаар олзын хэрэг эрхилдэг Цырен-Гарма ба Людмила Будаевтан наймааша бэрхэ, зондоо хүндэтэй бүлэ гэжэ хэлсүүлдэг.
   Ага тосхон дээрэ тээсгэн мяханай асуудалаар үнгэргэгдэһэн зүблөөн дээрэ олзын хэрэг эрхилэгшэ Людмила Будаеватай уулзажа, аралжаа наймаа ябуулха ажал хэрэгүүдээрнь һонирхообди.

   Хойто полярна круг дээрэ оршодог, дэлхэй дээрэ газ эгээ ехээр олзоборилдог Ямало-Ненецкэ автономито тойрогой ниислэл Салехард хотын буряадуудай «Толон» бүлгэмэйхидтэй танилсая.