Алтан үлгы - Агамнай

Ага - Золотая колыбель

Хүн түрэлтэнэй түүхэдэ эгээл шуһата зэбүүн, гүрэндэмнай айхабтар ехэ хохидол асарһан Агууехэ Эсэгын дайнда илалта туйлаһаарнай, 76 жэл үнгэрбэ.

Агын тойрог дотор Агууехэ Эсэгын дайнда хабаадаhан 7, ара талада хүдэлhэн – 205, дайнда ябаhан нүхэрѳѳ гээгдүүлhэн 64 хүн, дайнай үеын 1980 хүүгэд ажаhууна.

Мүнѳѳ Эсэгын дайнда хабаадажа, амгалан байдал асарагшадаа хүндэлэн, нэрэ нэрээрнь дурдая:

 

 

Жалсан ЛУБСАНДАШИЕВАЙ фото.

   Могойтын аймагай Yрөөнэй нютагайхид Эсэгын дайнда хабаадаhан, мүн хамалганда абтаhан нютагайхидтаа зорюулжа, гурбан сэргэ шэмэгтэй дурасхаалай хүшөө Yүлэн Хаан обоогойнгоо бооридо хэдэн жэлэй саана бодхооhон байна.

   Тиигэжэ майн 7-до үрөөнэйнхид сэлеэнэйнгээ хойто дободо дахяад сугларжа, фашис булимтарагшадтай тэмсэhэн сэрэгшэдэйнгээ hаруул дурасхаал ёhолон хүндэлжэ, Агуу Илалтын 76 жэлдэ зорюулагдаһан баярай суглаа һүр жабхалантайгаар үнгэргөө бшуу.

 

 

Жалсан ЛУБСАНДАШИЕВАЙ фото.

Агууехэ Илалтын һайндэрөөр дашарамдуулан, заншалта асуулта үнгэргэбэбди. Хабаадагшадта хоёр асуудал дурадхагдаа:

  1. Танай гэр бүлэһөө хэн Эсэгын дайнда хабаадаһан бэ?
  2. Илалтын үдэр танда ямар мэдэрэл түрүүлдэг бэ?

 

Жалсан ЛУБСАНДАШИЕВАЙ фото.

   Агууехэ һайндэр - Майн юһэн Агын Буряадай тойрогой нютаг бүхэндэ үргэн дэлисэтэйгээр тэмдэглэгдэбэ. Агуу Илалтын 76 жэлэй ойн баяр ёһололдо сенатор Баир Жамсуев, тойрогой, Агын аймагай, Ага тосхоной засаг зургаануудай түлөөлэгшэд, Эсэгын дайнда хабаадагша Самбу Базаров, ара талын ажалшад, дайнай үеын хүүгэд болон тосхоной ажаһуугшад олоороо хабаадаһан байна.
 

 

 

Жалсан ЛУБСАНДАШИЕВАЙ фото.

Майн 9-эй үдэр Дулдаргын аймагай Элеэ hууринда Эсэгын дайнда хабаадагшадта зорюулагдаhан хүшөө нээгдээ.
Хүшөө нээлгын баяр ёhололдо Дулдаргын аймагай захиргаанай толгойлогшо Базар Дугаржапов, Элеэ hууринай захиргаанай толгойлогшо Баир Гомбоев, ветерануудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Николай Муратов болон нютагай зон хабаадаа.

 

 

Дулдаргын аймагай сайтын фото.