Алтан үлгы - Агамнай

Ага - Золотая колыбель

   Советскэ Союзай Баатар Базар Ринчиногой мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан 60-дахи ойн баярай мүрысөөндэ холо ойроһоо олон айлшад ерэжэ, мүрысөө шэмэглэһэн байна. 1970 гаран онуудта Буряад Уласай «алтан можо» гэжэ нэрлүүлжэ ябаһан Аюр Цырендоржиев, Владимир Балданов, Владимир Цэдашиев, Мунко-Жаргал Цыдыпов, Баир Цыренгармаев ба бусад тамирай ветеранууд Ага нютагаа айлшалаа.

   Ага тосхоной «ДалиТЭ» театр байгша ондо 20 жэлэйнгээ ой угтана.

   Энэ эмхи соёл, урлал хүгжөөхэ, уран һайханай ёһо заншалнуудые хадагалха ажал ябуулдаг.

   Россиин зүүн хойто зүгтэ Нагаевай ба Гертнерэй бухтануудай дунда, Охотско далайн эрье шадар оршодог «Ажалай шэн зоригой хото» гэһэн хүндэтэ нэрэтэй Магадан хотодо ажаһуудаг буряадуудай «Байкал» бүлгэмтэй танилсая. 

   Россиин Армиин офицер, диверсионно-тагнуулай бүлэгэй болон спецназай командир, буряад арадай алдарта хүбүүн, Сагаан-Шулуутай нютагһаа гарбалтай Россиин Баатар Эдуард Норполов фронтовик элинсэгэйнгээ жэшээ дээрэ хүмүүжээ.

   Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадагша, ажалай ветеран, багша, уран зурааша, тамиршан, һур харбалгаар РСФСР-эй габьяата һоригшо Дандар Дансаранович Дансарановай түрэһөөр февралиин 23-да 100 жэл гүйсөө.