Алтан үлгы - Агамнай

Ага - Золотая колыбель
С.Раднаев (зүүн гарһаа), Ц.Токтохоев, Ц.Дамдинжапова, А.Цымпилова.

   Байгша оной февраль hарада Буряад ФМ радиогой долгиндо хонин hүрэг тушаа «Дүрбэн бэрхэ» гэhэн дамжуулга олоной hонирхол татаhан байна. «Ууса дүүрэн хэшэгтэй, урдаа хараха хушуута мал, хонгор дайдын баялиг – хун сагаан хонин эрдэни!» - гээд хониной соло зэдэлжэ, агаар бааяма халуун, «шүлhэ гоожомо амтатай» мүрысөөн үнгэргэгдэжэ, Сагаалганай hайндэрые шэмэглээ.

Т.Лубсанова.

   Толгойлогшын ажалдаа харюусалгатайгаар хандадаг һаа, нютагай ажаһуудал өөдөө гэдэг. Эгээл иимэ харюусалгатай хүтэлбэрилэгшэдэй нэгэн - «Табтаанай» хүдөө һууринай захиргаанай толгойлогшо Туяна Лубсановатай эндэ һая уулзажа, ажал хэрэгүүдээрнь һонирхобобди.

Б.Цыренжабэ.

   Россиин Дотоодын хэрэгүүдэй зургаануудай ветерануудай үдэрөөр дашарамдуулан, Агын аймагай милициин таһагай даргаар хүдэлһэн МВД-гэй полковник Батор Цыренжабэтэй уулзажа, ажалайнь намтартай танилсабабди. 

   Апрелиин 12-то Агын тойрогой гимнази-интернат соо буряад хэлэнэй багшанарай «Эрхим багша» гэһэн аймагууд хоорондын конкурс үнгэргэгдөө. 

Г.Дашинимаева Цыбен нүхэртэеэ.

   Баян-Булаг нютагта тоонтотой Гэрэлма Зориктуевна Дашинимаева 2009 ондо Үбэр Байгалай гүрэнэй университедэй хэлэ бэшэгэй факультет «Буряад хэлэнэй ба литературын, хитад хэлэнэй багша» гэһэн мэргэжэлтэй боложо дүүргэһэн юм. Эрхүү хотодо хүүгэдэй сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшээр ажалайнгаа намтар эхилээ. Хоёр жэлэй удаа Тугшан нютаг ерэжэ, баһал хүүгэдэй сэсэрлигтэ 2 жэл хүдэлөөд, дунда һургуулида ород хэлэнэй ба литературын багшаар ажаллаа. Удангүй директорэй хүмүүжүүлгын талаар орлогшоор хахад жэл хүдэлөөд байтарнь, Цыбен Батомункуевич Дашинимаев нүхэрэйнгөө директор болоходо, номой сангай хүдэлмэрилэгшын тушаалда, эхин шатын ангинуудай багшаар ажаллаа. «Удаан хүлеэгдэһэн буряад хэлэнэй багшын тушаалда 2016 онһоо хүдэлжэ эхилээб, юундэб гэхэдэ энэ хадаа минии табиланта шадабари. Һургуулиин байхаһаа хойшо түрэлхи хэлэндэм эльгэлүүлһэн буряад хэлэнэй багша, «Мүнхын дуһал» номой автор Галина Дугаржаповагай һуури ерээдүйдэ эзэлдэг һаа гэжэ һанадаг һэнби. Багшынгаа эмхидхэһэн ёһо заншалай, шүлэг зохёолгын кружогуудта ехэл дуратай һэм. «Багшадаа» гэһэн түрүүшынгээ шүлэг Галина Самбуевнада зорюулаа бэлэйб. Эжымни буряад хэлэндээ тусгаар бэрхэ һэн, багша ябаһан, 3 эгэшэ дүүнэрни булта багшын мэргэжэлтэй.
   Мүнөө интернедһээ видеоролигуудые абажа, хэһэгүүдээр суглуулжа, хүгжэмтэй болгоод, тэрэнээ заһажа, буряад хэлэндэ оршуулаад, хэшээлнүүдтээ хэрэглэнэб. Хүүгэдтэеэ хамта хүдэлжэ, Дулдаргынгаа аймагта «Шаг в науку» конкурсдо 3-дахи һуури эзэлээ һэмди. Хэшээлдээ хүүгэдтэ ород хэлэн дээрэ оршуулан ойлгуулдагбди, тиихэдээ хүүгэд материал бэлээр шудалдаг. Үхибүүдээ буряад хэлэтэй болгохын, ёһо заншалаа, түүхэеэ мэдэжэ, саашань үри хүүгэдтээ дамжуулхын түлөө үшөөшье оролдохобди. Харин энэ асуудал ганса багшанар шиидхэжэ шадахагүй, тон түрүүн гэртэхинэй хүмүүжэл байха ёһотой. Саашадаа Буряад Уласай хэмжээнэй конкурсдо хабаадахын түлөө ехэл оролдохо, бэлдэхэ болоноб».