Хүнхэр нютагта 1928 ондо хурса хутагата худанса шарайд угай Дамдинай Ошорой ба Бадмын Бутидай гэр бүлэдэ 12 хүүгэдэй одхон Цыпелма басаган түрэһэн юм. Мүнөө 93 наһандаа ябаһан Цыпелма эгэшэдэ хонходоходом, «тахяа, хурьгатай хонин бии даа, тэдэнээ адуулжа ябаһанаа ороод, амаржа байнаб», - гэжэ дорюун хоолойгоор хэлэжэ байхадань, одоо урмашааб.

АДД (Авиация дальнего действия) гээшэ 1942 ондо шухала зорилготойгоор байгуулагдажа, нүхэр Сталинай Верховно ставкаһаа дулдыданги байһан юм. Тиимэһээ эндэ алба хаагшадые боро юрын хөөрэлдөөндэ «сталинска сокол» гэжэ нэрлэдэг байгаа. Энэ авиаци ехэнхидээ һүниндөө фронтһоо аяар холо ниидэжэ, дайсанай ара талада хүндэ ашаа – бомбо хаяха зорилготой hэн. «Саһан гү, али бороон, шуурганшье байг, ниидэхэл сагтаа ниидэхэ ёһотой һэмди», - гэжэ Шандалиин «сталинска сокол» Базаргуро Цыденов хөөрэһэн байдаг.

Байгша ондо буряад арадай үзүүр хүбүүдэй нэгэн, эрдэмтэн, эмшэн, дипломат, гэгээрүүлэгшэ Пётр (Жамсаран) Александрович Бадмаевай түрэһөөр 170 жэл  гүйсэхэнь. Хүниие аргалха гайхамшагта бэлигтэй, аргами зөөлэн гартай эмшэнэй ажаябуулгаар мүнөө hонирходог, эрдэмтэд хэhэн ажалыень шэнжэлдэг болонхой.

Март һарада Могойтын аймагай Сагаан-Уула нютагай ара талын ажалай 6 ветерануудта Илалтын 75 жэлэй ойн баярай медальнууд барюулагдаа. Тэдэнэй дунда Пагма Жаргалова байжа, hайхан үреэлээ хэлээд, хонгёо дуугаа хангюурдахадань, бүхы зон баясажа шагнаа бэлэйбди. 

Силами добровольной пожарной дружины городского округа были обработаны обеззараживающим раствором скамьи, перила, поручни, заборы в семи общественных местах - на Центральной площади, остановках Агинское-Амитхаша, Центральная, в скверах Северный, у Ветлечебницы, напротив Читинки, в парке Юность.