Ага нютагай үзүүр хүбүүдэй нэгэн, бурханһаа үршөөгдэһэн бэлигтэй хүтэлбэрилэгшэ, бэрхэ ударидагша ябаһан Гуродарма Цэдашиев алтан дэлхэй дээрэ мэндэ ябаа һаа, байгша оной ноябриин үдэрнүүдтэ 75 наһаяа угтаха байгаа. 

   Нютагайхинайнгаа хөөрэлдөө һонирхон шагнажа ябахада, үни сагта болоһон элдэб янзын һонин ушарнуудые хэлсэдэг байна. Үнихэн манай Элеэ нютагта һууһан тэнюун һайхан зантай, үнэн сэдьхэлтэй, оюун хурса бэлигтэй, гүнзэгы ухаатай, гайхалтай уран бэрхэ дархан тухай дуулаһанаа бэшэнэб.

   2022 оной зунай эхин һарын 22. Оршон тойрон сэлмэг сарюун үдэр мандажа, наранай элшэ наартайгаар шарана. Балта ахатан гэрһээ газаашаа гаража, сайнгаа дээжэ орон дэлхэй, обоо мунхануудтаа зорюулжа үргэхэдөө, Украинын газар дайдада тэмсэжэ ябаһан хүбүүдые харалсажа, хамгаалалсажа байхыень нютагайнгаа эзэдтэ хандана.

«Алтаргана» нааданай түүхэ иран, урдахи фестивальнуудай лауреадууд тухай дурсая. Буряад арадай урданай гүнзэгы удхатай дуунуудые дура сэдьхэл буляамаар, хүнэй зүрхэ уяруулмаар дууладаг, түрэлхиин, нютаг ороной заяаhан бэлиг шадабаритай Батомункуевтанай дууша гэр бүлэ тухай хөөрэхэе. 

 

 

 Редакциин архивай фото.

   Тээсгэн эрхим хүтэлбэрилэгшэдэй нэгэн Бадма Цыренович тухай нэгэ хэды дурсалгануудые дурадхаһан байнабди. Теэд Бадма Цыреновичэй дүрэ, һаруул дурасхаалыень зүрхэ сэдьхэлдээ дулааханаар хадагалан ябадаг зоной тоо үсөөн бэшэ.