Москвада ажаһуудаг Туяна Дагбаевагай (мүнөө үбгэнэйнгөө обогоор - Серёгина) хэдэн жэлэй саана дээдэ һургуули эрхимээр түгэсхөөд, ажалай түрүүшын алхамуудые хэжэ эхилһэн тухайнь манай газетэдэ бэшэгдэһэн юм.

Нютагай шарай залуушуулһаа дулдыдадаг, харин олониитын жаргалтай сэлмэг ерээдүй - аха захатанай, буурал дээдэ үеынхидэй һургаалһаа. Аха захатанаа хүндэлһэн нютаг баян түүхэтэй байхаһаа гадна ёһо заншалаа алдангүй, угаа уһанда хаянгүй, ажана тэнюун түбхинэдэг. Эндэ һая Монголой Дорнод аймагай Чулуунхороот һомон хүрэхэдөө, Долгорой Монголой Санжимитэбэйдэ айлшалаабди. Хүндэтэ аха нютагайнгаа байдалтай, өөрынгөө намтартай бидэниие танилсуулаа һэн.