Москвада ажаһуудаг Туяна Дагбаевагай (мүнөө үбгэнэйнгөө обогоор - Серёгина) хэдэн жэлэй саана дээдэ һургуули эрхимээр түгэсхөөд, ажалай түрүүшын алхамуудые хэжэ эхилһэн тухайнь манай газетэдэ бэшэгдэһэн юм.

Нютагай шарай залуушуулһаа дулдыдадаг, харин олониитын жаргалтай сэлмэг ерээдүй - аха захатанай, буурал дээдэ үеынхидэй һургаалһаа. Аха захатанаа хүндэлһэн нютаг баян түүхэтэй байхаһаа гадна ёһо заншалаа алдангүй, угаа уһанда хаянгүй, ажана тэнюун түбхинэдэг. Эндэ һая Монголой Дорнод аймагай Чулуунхороот һомон хүрэхэдөө, Долгорой Монголой Санжимитэбэйдэ айлшалаабди. Хүндэтэ аха нютагайнгаа байдалтай, өөрынгөө намтартай бидэниие танилсуулаа һэн.

Мэдээжэ поэт Батор Шагдаровай түрэһѳѳр 70 жэл гүйсэбэ. Тэрэнэй наһанай, зохёохышье намтар угаа баян, һонирхолтой, онсо ѳѳрын хэлбэритэй юм. Аха нүхэрнай мүнѳѳшье гүрэнэй ажалда хүдэлһѳѳр, ниитын ябуулгануудта эдэбхитэйгээр хабаадалсадаг зандаа. Түрэһэн үдэрынь угтуулан, Б.Б.Шагдаровтай хѳѳрэлдѳѳ хэһэн байнабди.

Д.Ринчинов.

   Ирагуу һайхан дуунһаа, уянгата хүгжэмһѳѳ хэнэй зүрхэн уярхагүйб, хэнэй сэдьхэл долгисохогүйб? Дуун гээшэ хүниие баясуулха, уяруулха, зоригжуулха хүсэтэй лэ. Иимэ дуунуудые зохёохо, арад зондоо бэлэглэхэ хүгжэмшэдэй, абьяас бэлигтэнэй нэгэн Дагба Ринчинов болоно.

   Татьяна Чимитова учится в российском отделении всемирно известного парижского института моды MOD’ART International в городе Санкт-Петербург.  Престижное учебное заведение готовит специалистов в сфере менедж-мента моды, роскоши, красоты и дизайна международного уровня.