«Алтаргана» нааданай түүхэ иран, урдахи фестивальнуудай лауреадууд тухай дурсая. Буряад арадай урданай гүнзэгы удхатай дуунуудые дура сэдьхэл буляамаар, хүнэй зүрхэ уяруулмаар дууладаг, түрэлхиин, нютаг ороной заяаhан бэлиг шадабаритай Батомункуевтанай дууша гэр бүлэ тухай хөөрэхэе. 

 

 

 Редакциин архивай фото.

   Тээсгэн эрхим хүтэлбэрилэгшэдэй нэгэн Бадма Цыренович тухай нэгэ хэды дурсалгануудые дурадхаһан байнабди. Теэд Бадма Цыреновичэй дүрэ, һаруул дурасхаалыень зүрхэ сэдьхэлдээ дулааханаар хадагалан ябадаг зоной тоо үсөөн бэшэ.

Согто-Хангил нютагта тоонтотой ажалай ветеранууд Батожаргал ба Цыпелма Батоболотовтон гэр бүлэ болоһоор тэбхэр 50 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглээ.