1963-1964 оной хабар гээшэ һэн ха.  Ага-Хангил һуурин. Наруули дулаан үдэр. Сэмпилма абгайн Мүнхэ-Жаргал ахайтай хабтагайгаар дархалһан хорёогой үбэртэ шашалдан, наранда игаажа һуунабди.

   (Автобиографическая повесть в сокращении)

   У каждого человека имеется своя личная биография. Она есть и у меня, и у моих родителей. Мы, дети и родители – это одно целое.

   Дулдаргын аймагай Шандали нютагай гудамжануудай нэгэн 115 жэлэй саана эхын умайһаа унажа, эгээ түрүүшынхеэ агаар хомхойхоноор һорожо, амяа татаһан Дугар Мижидоной нэрээр нэрлэгдэнхэй. Энэ гудамжада ажаһуудаг, Ж.Балданжабоной нэрэмжэтэ Шандалиин дунда һургуулиин һурагша Арюна Дашинимаева үйлсынгөө нэрээр, түүхээрнь һонирхожо, «Имя моей улицы» гэһэн шэнжэлэлгын хүдэлмэри ба слайд бэлдэһэн байдаг.

   «Зуун зоболоной саана мянган жаргал хүлеэжэ байдаг» гэһэн сэсэн үгэ монгол туургатанай дунда үнинэй дэлгэрэнхэй. Буряад угсаатан сооһоо барилдаанай олбог дээрэ «олоной орой, түмэнэй түрүү» гэгдэһэн Клим Самсонович Олзоевто энэ сэсэн үгэ сэхэ хабаатай.

   Греко-римскэ барилдаагаар СССР-эй – 6, РСФСР-эй 5 дахин абарга, Европын абаргын ехэ тулалдаанай хүрэл медальда хүртэгшэ, СССР-эй тамирай габьяата мастер, Россиин Федерациин тамирай габьяата хүдэлмэрилэгшэ, профессор Клим Олзоев 2023 оной декабриин 13-да 90 наһа гүйсэхэ байгаа. Тиимэһээ хожомдожошье һаа, Ага нютагай алдарта хүрьгэн тухай хөөрэхэ хүсэл түрэбэ.

   Аба эжытэймни сугтаа олон юумэндэ һургалсаһан, байдалай жолоо шангаар барюулалсажа, энээхэн наһанаймни үргэн харгыда гаргалсаһан Санжимитупова Намжилма Цыреновна багшам ноябриин 29-эй үдэр 75 наһатай болоо. Энээхэн дэмбэрэлтэ ойн баяраарнь олон тоото шабинарайнь зүгһөө халуунаар амаршалха заяатай байһандаа жаргалтайб.