«Алтаргана» нааданай түүхэ иран, урдахи фестивальнуудай лауреадууд тухай дурсая. Буряад арадай урданай гүнзэгы удхатай дуунуудые дура сэдьхэл буляамаар, хүнэй зүрхэ уяруулмаар дууладаг, түрэлхиин, нютаг ороной заяаhан бэлиг шадабаритай Батомункуевтанай дууша гэр бүлэ тухай хөөрэхэе. 

 

 

 Редакциин архивай фото.