«Агын номой сангуудай бүлгэм» гэhэн ниитэ эмхи Цыбен Жамцараногой нэрэмжэтэ Агын хизаарай номой сантай хамта Үбэр Байгалай хизаарай соелой Яаманай соносхоhон конкурсдо хабаадажа, мүнгэн туhаламжада хүртэбэ. Тэрэнэй хүсөөр хизаарай номой сангай дэргэдэ «Бэлиг» гэhэн буряад хэлэн дээрэ харилсаха тусхай булан түхеэрэгдэхэ.

Түрэлхи буряад хэлэмнай бүхэдэлхэйн ЮНЭСКО эмхиин тэмдэглэhээр, 2005 ондо дэлхэйн хосоржо байhан хэлэнүүдэй тоодо оруулагданхай. Һүүлэй үедэ түрэл хэлэеэ, үндэhэн соёл, ёhо заншалаа hэргээхын тула горитойхон ажал ябуулагдадаг. Тиигэбэшье түрэлхи хэлэеэ мэдэхэ, энэ хэлэн дээрэ өөhэд хоорондоо харилсаха үхибүүд үсөөн байhаар зандаа. Тиимэhээ дунда hургуулинуудтай нэгэдэжэ, номой санда тусхай хэмжээнүүдые эмхидхэхэ шухала гэжэ бодоод, тус түhөө түсэбөө эрхилхэ гэжэ шиидэhэн байнабди. Тиигэжэ хизаарай номой сангай дэргэдэ номуудые уншажа, буряад арадай наадануудые эмхидхэжэ, мультфильм ба фильмүүдые хаража, түрэл хэлэндээ эльгэлүүлхэ тухай «Бэлиг» студи байгуулагдахань. Хэшээлнүүд ород ба буряад хэлэнүүд дээрэ эмхидхэгдэхэ. Гэхэ зуура hургуулинуудай заншалта хэшээлнүүдтэл паартын саана hуужа, буряад хэлэнэй дүримүүдые зааха бэшэ, наада зугаа, мүрысөөн, онлайн-аяншалга, мастер-классуудай хүсөөр үнгэрхэ гээд тэмдэглэлтэй.

Хүүгэдэй сэсэрлигэй ба бага классуудай наhанай үхибүүдтэ зорюулагдаhан тусхай хэшээлнүүд болохо. Мүнөөдэрэй талада хизаарай номой санда классhаа гадуур хэшээлнүүдтэ ябаха дуратайшуулай бүлгэм байгуулагдана.

Дамдинжапова С.Б., Ц.Жамцараногой нэрэмжэтэ хизаарай номой сангай мэргэжэлтэн.

You have no rights to post comments