- Руслан, өөрынгөө намтар, түрэһэн нютаг тухайгаа хөөрэжэ үгыт.
   - Би Ханты-Мансийска автономито тойрогой Берёзово тосхондо түрэһэн байнаб. Тэндээ дунда һургуули дүүргээб, гэртэхимни юрын зон: абамни загаһа олзоборилдог газарта түмэршэ дарханаар олон жэлдэ ажаллаһан, эжымни эмнэлгын газарта санитаркаар хүдэлһэн гээшэ. Мүнөө аба эжымни наһанай амаралтада гараһан юм.
   - Гэртэхинтнай ямар үндэһэ яһатанайб?
   - Абамни ород, харин эжымни шуһаараа манси яһанай болоно. Наһанайм нүхэр Наталья Сергеевна Екатеринбург хотодо түрэһэн, гурбан хүбүүдые хүмүүжүүлнэбди. Ехэ хүбүүн Иван олимпийцүүдые бэлдэдэг тамирай һургуулида ябадаг, 15 наһатай, боксоор бэеэ һоридог юм. Дунда Егор хүбүүн баскетбол, футбол наадаха дуратай, харин одхон Тимофей 4 наһатай, хүүгэдэй сэсэрлигтэ ябадаг.
   - Руслан, Та хэды наһатайдаа бэеэ һорижо эхилһэн байнабта?
   - Бага байхаһаа байрагүй, журам багатай, тоомгүй, басагад, хүбүүдые гааруулдаг байһанби. Томо болоходоо, ухаа орожо, сэсэн бодолтойгоор ябадаг болоо һэм. Харин аха наһанай хүүгэдэй багашуулые доромжолһон, баһаһан ушарнуудые харахадаа, тэрэ дары болигохые оролдодог байһанби. Минии үгэ дуулаагүй зонтой наншалдаха, хүсэеэ үзэлсэхэ ушарнууд һайса гарадаг һэн. Иимэ ябадалһаа аба эжыемни һургуули дуудажа, зэмэлэлтэ хэлэхэ. Абамни арбан наһатай байхадамни, боксын секцидэ үгэһэн байна. Түрүүшын һоригшомни Евгений Вакуев байһан. Тэрэнэй хүтэлбэри доро боксоор бэеэ нэтэрүүгээр һорижо эхилээ һэм. Бокс гээшэ тамирай шэрүүн янза байбашье, минии үеын олон үхибүүд бэеэ һоридог байгаа. Залуудаа би наншалдаха дуратай һаа, оршон сагта иимэ юумэнһээ холуур ябахые оролдодогби. Бэеэ абаад, арсалдаан хэрэлдээндэ оронгүй ябахада, сэдьхэлдэ зохид байдаг шуу. Намда элдэб аяг ааша гаргажа, муухайгаар дуугаржа байгаашье һаань, урдаһаань энеэгээд, зохидоор байхые оролдодогби.
   - Та ямар мэргэжэлтэйбта?
   - Багшын ба экономистын дээдэ хоёр мэргэжэлтэйб. Нижневартовскын багшанарай, дээдэ һургуулида физическэ культурын ба тамирай факультет түрүүн дүүргээб. Удаань Екатеринбургын гүрэнэй гуманитарна университедтэ һуража, экономистын мэргэжэлтэй болоһон байнаб.
   - Боксоор бэеэ һоридог байхадаа, хэды дахин ринг дээрэ гараһан байнабта?
   - Евгений Вакуевай хүтэлбэри доро секцидэ ябажа, тамирай эгээл шэрүүн зүйлдэ эльгэлэн дурлаhан байнаб. Нэгэтэ Югра хотодо Ханты-Мансийска тойрогой шангай мүрысөөндэ хабаадаад шүүгдэжэ, бокс хаяха гэжэ шиидээд байтарни, һоригшом аргадаһан байха юм. Һоригшомни найдал түрүүлжэ, саашадаа ринг дээрэ гаража шүүгдээшье hаа, тулалдаан бүхэнhөө өөртөө һургаал абадаг болоо бшууб. 1994 ондо эдир хүбүүдэй хоорондо тойрогтоо түрүүлээб, Сибириин мүрысөөнэй финалист болоhон байнаб. Тиигэжэ баян дүрэтэй болоһон байгдана. Бүхыдөө ринг дээрэ 150 дахин тулалдааб, тэрэнэй 130-ыень шүүһэн байнаб. Гэрлэжэ, удангүй хүбүүтэй болооб. Гэр бүлэеэ тэжээхын тула мүнгэтэ тулалдаануудта хабаадажа эхилээб. Боксоор бэеэ һоридог байхадаа, дунда зэргээр тулалдадаг байгааб. Россиин мүрысөөнүүдтэ шангай һууринуудта гаража шадаагүйб. Ханты-Мансийска тойрогой хэмжээнэй мүрысөөнүүдтэ хабаадаад, амжалта туйладаг һэнби. Тэрэ үедэ бокс орхихом гээшэ гү, али саашаа бэеэ һорижол ябахам гү гэһэн бодол толгойдом ороо бшуу.

Эрдэни ЧИМИТДОРЖИЕВ.

You have no rights to post comments