Аграрно-промышленна техникум бэеэ даанги һуралсалай эмхи юм. Эрдэм болбосоролойнь үрэ дүн хадаа һуралсалай эмхиин болон үйлэдбэринүүдэй хамтын шанартай ажалһаа дулдыдадаг. Оюутад тойрогой ажахынуудта, эмхинүүдтэ практика гаража, ехэ дүй дүршэл абадаг гээшэ. Мүн хэшээлдээ хэрэглэхэ шэнэ оньһон хэрэгсэлнүүд мүнөө үеын эрилтэдэ таарама. Һүүлшын жэлнүүдтэ техникум ажал олгодог эмхитэй нягта холбоотой хүдэлдэг болоһон. Оюутадай һуралсалда ажахынуудай, эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэдые, үйлэдбэридэ хүдэлжэ байһан тусхай мэргэжэлтэдые хабаадуулдаг юм. Техникумэй оюутад шэлэһэн мэргэжэлээрээ шэнэ мэдэсэ абажа, ажалдаа хэрэгтэй дүй дүршэлтэй боложо гарадаг.

(Үргэлжэлэлынь 5-дахи нюурта).

Нордоп БАБУЕВА.

You have no rights to post comments