Ноябриин 16-да Ким Базарсадаевай нэрэмжэтэ Агын хүүгэдэй уран урлалай һургуули соо ехэ хүлгөөтэй байба. Ушарынь гэхэдэ, поэт, прозаик, драматург Даширабдан Одбоевич Батожабайн зохёолнуудай суглуулбари табан боти болгожо хэблэгдээд, танилсуулгань үнгэргэгдэбэ.

   Захааминай аймагай «Эхын буян» гэжэ аман зохёолой бүлгэм «Алтаргана-2020» нааданай «Буряад хүнэй нэгэ үдэр» гэһэн конкурсдо «Заяаша үльгэршэн» гэһэн ёһолол амжалтатай харуулжа, лауреат болоо һэн.

   Жэл бүхэндэ Агын тойрогой дунда һургуулинуудай һурагшадай хэһэн эдэй үзэсхэлэн-яармаг амжалтатай үнгэргэгдэжэ, олон хүнэй анхарал татажа, бүтээлнүүдынь худалдагдадаг.
   Майн 14-дэ Ага тосхоной түб талмай дээрэ дэлгээгдэһэн үзэсхэлэндэ үндэһэн маягтайгаар хэһэн эд, гар бэлэгүүд олон байгаа. Энэнь гайхалгүй. Юуб гэхэдэ, энэ удаа «Алтарганаяа» угтая!» гэһэн үзэсхэлэн хэдэн һуралсалай гуламта - Агын хүүгэдэй уран урлалай байшан, Ага-Хангилай ба Үзөөнэй дунда һургуулинууд г.м. харуулһан байна.

Жалсан ЛУБСАНДАШИЕВ.

   Агын уран гартан бүхэроссиин «Туристический сувенир» конкурсдо шангай 3-дахи һуурида хүртөө. Финалынь декабриин 12-то Саранск хотодо үнгэргэгдэһэн байна.

   Дулдаргын аймагай Yзөөн нютагай музей даагша, РФ-гэй Ниитэ hуралсалай габьяата хүдэлмэрилэгшэ Намсалма Жамбалова олон тоото эрдэмэй-дүршэл абалгын конференцинүүдтэ амжалтатайгаар хабаадаһан байна.