Жэл бүри декабриин 27-до Россиин абарагшад мэргэжэлтэ һайндэрөө тэмдэглэдэг. Багаһаа абарагшын мэргэжэлтэй болохоёо һанадаг хүбүүд олон юм. Багынгаа һанал хүсэл бэелүүлһэн залуу абарагшатай танилсаһан байнабди.

   Ноябриин 17-18-да Зүдхэли нютагта аймагууд хоорондын арадай театрнуудай ба драматическа бүлгэмүүдэй дунда буряад драматург Даширабдан Батожабайн нэрэмжэтэ «Театральная осень» ХХХIII харалга-конкурс үнгэргэгдөө.

   Захааминай аймагай «Эхын буян» гэжэ аман зохёолой бүлгэм «Алтаргана-2020» нааданай «Буряад хүнэй нэгэ үдэр» гэһэн конкурсдо «Заяаша үльгэршэн» гэһэн ёһолол амжалтатай харуулжа, лауреат болоо һэн.

   Ноябриин 16-да Ким Базарсадаевай нэрэмжэтэ Агын хүүгэдэй уран урлалай һургуули соо ехэ хүлгөөтэй байба. Ушарынь гэхэдэ, поэт, прозаик, драматург Даширабдан Одбоевич Батожабайн зохёолнуудай суглуулбари табан боти болгожо хэблэгдээд, танилсуулгань үнгэргэгдэбэ.

   Жэл бүхэндэ Агын тойрогой дунда һургуулинуудай һурагшадай хэһэн эдэй үзэсхэлэн-яармаг амжалтатай үнгэргэгдэжэ, олон хүнэй анхарал татажа, бүтээлнүүдынь худалдагдадаг.
   Майн 14-дэ Ага тосхоной түб талмай дээрэ дэлгээгдэһэн үзэсхэлэндэ үндэһэн маягтайгаар хэһэн эд, гар бэлэгүүд олон байгаа. Энэнь гайхалгүй. Юуб гэхэдэ, энэ удаа «Алтарганаяа» угтая!» гэһэн үзэсхэлэн хэдэн һуралсалай гуламта - Агын хүүгэдэй уран урлалай байшан, Ага-Хангилай ба Үзөөнэй дунда һургуулинууд г.м. харуулһан байна.

Жалсан ЛУБСАНДАШИЕВ.