Мэдээжэ режиссёр-найруулагша, сценарист, уран зурааша Солбон Лыгденов хэдэн жэлэй саана Ага нютаг ерэжэ, «321-я Сибирская» гэһэн фильм буулгаха хүсэлтэй байһанаа хөөрэжэ үгөө һэн. Һаяхан С.Лыгденовтэй дахяад уулзажа хөөрэлдэбэбди. 

Агын аймагай арадай аман зохёолой «Этигэл» ансамбль «Вместе мы – Россия» гэһэн бүхэ-россиин арадай аман зохёолой фестивальда амжалтатай хабаадажа, нютагаа бусабад.

Буряад арадтаа мэдээжэ болоhон зүжэгшэн, театрай элитэ ажаябуулагша Доржи Сультимов Ага нютаг ерэжэ, «Амар сайн» театрай артистнартай уулзаhан байна. «Россиин Федерациин габьяата артист», «Буряадай арадай артист», «Буряадай АССР-эй габьяата артист», «Монголой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ» гэhэн хэдэн үндэр нэрэ зэргэнүүдтэй артист нютагтамнай соёл урлал дээшэнь үргэлсэхэ эрмэлзэлтэй байһанаа мэдүүлээ һэн. Буряад Уласай юрэнхылэгшэ А.Цыденов тэрээндэ «Лидер культуры-2016» гэhэн баталамжа барюулhан байгаа. Д.Сультимов «Тайшаагай ташуур» зүжэгтэ - Гүрэмбэ ламын, «Балжан хатанда» – Бүүбэй хаанай, «Будамшууда» – шэрээтэ ламын, «Ревизорто» – Городничиин ба бэшэшье дүрэнүүдые эгээл эрхимээр наадаhан. Талаан бэлигтэй артистын энгэртэ Хани барисаанай орден толордог юм.

Гүрэнэй «Амар сайн» дуу хатарай театр (директорынь – Б.Дамдинов) «Хүхэ хулгана жэл» түүхэтэ драма түрүүшынхиеэ харуулжа, нютагайхидаа ехэ баясуулба гээшэ. Бэлигтэнэй хэлэһэн үгэ бүхэн удхатай, зүжэгэй үйлэ бүхэн һургаалтай байгаа.

Догой нютагһаа гарбалтай элитэ уран зохёолшо Д.Батожабайн нэрэмжэтэ «Театрай намар-2018» гэһэн театрай урлалай Агын тойрогой фестиваль-мүрысөөн Могойтын соёлой байшан соо хоёр үдэрэй туршада үнгэргэгдэжэ, сугларагшадай зүрхэ сэдьхэл хүдэлгөө бшуу.