Жэл бүхэндэ Агын тойрогой дунда һургуулинуудай һурагшадай хэһэн эдэй үзэсхэлэн-яармаг амжалтатай үнгэргэгдэжэ, олон хүнэй анхарал татажа, бүтээлнүүдынь худалдагдадаг.
   Майн 14-дэ Ага тосхоной түб талмай дээрэ дэлгээгдэһэн үзэсхэлэндэ үндэһэн маягтайгаар хэһэн эд, гар бэлэгүүд олон байгаа. Энэнь гайхалгүй. Юуб гэхэдэ, энэ удаа «Алтарганаяа» угтая!» гэһэн үзэсхэлэн хэдэн һуралсалай гуламта - Агын хүүгэдэй уран урлалай байшан, Ага-Хангилай ба Үзөөнэй дунда һургуулинууд г.м. харуулһан байна.

Жалсан ЛУБСАНДАШИЕВ.

   Агын уран гартан бүхэроссиин «Туристический сувенир» конкурсдо шангай 3-дахи һуурида хүртөө. Финалынь декабриин 12-то Саранск хотодо үнгэргэгдэһэн байна.

   Дулдаргын аймагай Yзөөн нютагай музей даагша, РФ-гэй Ниитэ hуралсалай габьяата хүдэлмэрилэгшэ Намсалма Жамбалова олон тоото эрдэмэй-дүршэл абалгын конференцинүүдтэ амжалтатайгаар хабаадаһан байна.

Мартын 25-да Россиин соёлой хүдэлмэрилэгшын үдэр тэмдэглэгдээ. Энэ үдэрөөр дашарамдуулан, мэдээжэ "Этигэл" ансамбль тухай найруулга толилогдоо.

Агын аймагай соёлой байшанай дэргэдэ байгуулагдаһан «Этигэл» аман зохёолой ансамбль арадайнгаа ёһо заншал, үндэһэн соёл дэлгэрүүлжэ, Үбэр Байгалай хизаарай эрхим бүлгэмүүдэй нэгэн болонхой.
Эндэ хонгёо һайхан хоолойтой, зүжэг нааданда улигтай хүбүүд, басагад нютаг ороноо холуур суурхуулжа ябадаг. Тэдэнэр уласхоорондын «Алтаргана» нааданай, «Салют победы!», «Вместе мы - Россия», «Традиции» гэһэн бүхэроссиин ба региональна аман зохёолой харалга-мүрысөөнүүдэй илагшад юм. Һаяхан «Этигэл» ансамблиинхид Шэтэ хотодо Россиин соёлой уг залгамжалгын жэлэй нээлгын баяр ёһололдо наада харуулаа бшуу.

Соёлой хүдэлмэрилэгшэдэй үдэртэй дашарамдуулан, Агын Буряадай тойрогто Россиин Федерациин арадуудай соёлой уг залгамжалгын жэл нээлгын баяр ёһолол мартын 30-ай үдэр Агын «ДалиТЭ» театр соо үнгэргэгдэһэн байна.

Эхиндэнь тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Билигма Будаева соёлшодые амаршалаад, тойрогой Захиргаанай үндэһэн соёл хүгжөөлгын таһагай дарга Хандама Цыденовада гарай бэлэг - морин-хуур дамжуулаа.