16 октября в поселке Агинское в рамках завершающих мероприятий Фестиваля бурятского языка прошла традиционная игра «Ага-интеллект». 

Россиин Уран зураашадай холбооной гэшүүн, Могойтын аймагай соёлой байшанай дэргэдэхи «Энгэр хээ» гэhэн моодын театрай хүтэлбэрилэгшэ Намжилма Эрдынеевагай ажал Номгон далай шадарай гүрэнүүдэй онлайн-үзэсхэлэндэ хабаадаа.

Хари гүрэнүүдтэй эб найрамдалай хитадай арадай бүлгэмэй өөрынгөө сайт дээрэ онлайн гуримаар эмхидхэhэн «Искусство стран Тихоокеанского региона» гэhэн 20-дохи үзэсхэлэндэ Намжилма Эрдынеевагай «Поэзия шаманки» зураг хабаадана. Энэ зурагынь Үбэр Байгалай хизаарhаа дурадхагдаhан 4 ажал сооhоо шэлэгдээ. Үзэсхэлэндэ дэлхэйн олон гүрэнүүдэй уран зураашадай ажалнууд хабаадана. Эмхидхэгшэдынь галерейн виртуальна хэлбэри (модель) хэжэ, экспозицида табигдаhан зурагуудые элдэб тээhээнь харахаар болгоо. Тус хэмжээ ябуулгада элдэб шэглэлнүүдээр ажалнууд – живопись, акварель, инсталляци г.м. табигдаhан байха юм.

Намжилма Эрдынеевагай «Буряад зураг» гэhэн үндэhэн буряад маягаар зураhан зураг соо элдэб үнгэнүүдэй наадан харуулагдаа, хубсаhанай ба нюурай жэжэ хубинууд нарин нягтаар, тодоор дамжуулагданхай.

 

Хизаарай онлайн-зүблөөндэ Үбэр Байгалай хизаарай муниципальна номой сангуудай рейтинг гаргагдаа. Муниципальна 33 номой сангуудые шалгалгын дүнгүүдээр, Агын аймагай номой сан бүхы талаараа hайн сэгнэлтэ абажа, түрүү hуурида гараа.

- Аймагай номой сангууд ганса номуудтай хүдэлдэг бэшэ, харин мүнөө үеын аргануудые хэрэглэжэ, олон хүнэй хабаадалгатай элдэб хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэдэг. Үшөө «Культура» үндэhэн түлэблэл бэелүүлгын хэмжээндэ бидэ шэнэ үеын модельнэ номой сан байгуулгаар конкурсын шэлэлгэ гараhан түрүүшын эмхи болонобди, - гэжэ Агын аймагай номой сангай директор Дарима Цэдашиева тэмдэглээ.

Номой сангуудаа зандань үлөөлгэ, хэмжээ ябуулгануудтаа олон ажаhуугшадые хабаа-дуулга, соёлой ба гэгээрэлэй ажал эдэбхитэйгээр ябуулга, жасаяа шэнэ номуудаар бая-жуулга, мүнөөнэй технологинуудые хүгжөөлгэ ба методическа ажалай шанар дээшэлүүлгэ - иимэ шэглэлнүүдээр хизаа-рай номой сангуудай ажал сэгнэгдээ.

   Жэл бүхэндэ Агын тойрогой дунда һургуулинуудай һурагшадай хэһэн эдэй үзэсхэлэн-яармаг амжалтатай үнгэргэгдэжэ, олон хүнэй анхарал татажа, бүтээлнүүдынь худалдагдадаг.
   Майн 14-дэ Ага тосхоной түб талмай дээрэ дэлгээгдэһэн үзэсхэлэндэ үндэһэн маягтайгаар хэһэн эд, гар бэлэгүүд олон байгаа. Энэнь гайхалгүй. Юуб гэхэдэ, энэ удаа «Алтарганаяа» угтая!» гэһэн үзэсхэлэн хэдэн һуралсалай гуламта - Агын хүүгэдэй уран урлалай байшан, Ага-Хангилай ба Үзөөнэй дунда һургуулинууд г.м. харуулһан байна.

Жалсан ЛУБСАНДАШИЕВ.