- Чимит Валерьевич, нэн түрүүн уншагшадаа Танай намтартай танилсуулая.
   - Буряад Уласай Хэжэнгын аймагай Хэжэнгэ һууринда 1976 ондо түрэһэнби. Хориин арбан нэгэн эсэгын худай угай болоноб. Тосхоной лицей-һургуули түгэсхөөд, Улаан-Үдэ хотодо Зүүн Сибириин гүрэнэй технологическа университедтэ орожо, «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» мэргэжэлтэй боложо гараа һэм. Дээдэ һургуули дүүргээд, Хэжэнгэдээ «Строймеханизация» нээмэл бүлгэмдэ инженерээр хүдэлөөб. Хоёр жэлһээ үлүү хүдэлөөд, олзын хэрэг эрхилжэ, «Глобал» бүлгэм байгуулаад, гүйсэдхэхы захиралаар ажаллаһан намтартайб. Улаан-Үдэ зөөжэ, «ПолиНом» компаниин генеральна захиралай орлогшын тушаалда томилогдоо һэм. Үшөө Хэжэнгэдээ ажаллаха үедөө Россиин Юрэнхылэгшын хүтэлбэрилэгшэдые бэлдэхэ гэһэн тусхай программаар мэргэжэлээ дээшэлүүлээ бэлэйб. «ПолиНом» компаниин захиралай туһалагша ябаад, удангүй генеральна захиралынь болооб. Тус компанида ажаллаха үедөө Засагай газарта ажалладаг, олзын хэрэг эрхилдэг олон хүнтэй танилсажа, нүхэд болоһонби. Нүхэдэй зууршалалгаар 2019 ондо «Единая Россия» намай нютагай таһагай Улаан-Үдэ хотын депутадуудай зүблэлэй һунгалтада хабаадаһан байгдана. Ажаһуугшадай этигэл найдабарида хүртэжэ, хотын депутадаар һунгагдааб. Арадай һунгамал болоод байхадам, депутадууд шиидхэбэри абажа, намайе хотын депутадуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ болгоһон юм.
   Арадай 30 һунгамалнууд хүдэлдэгбди, хотын ажаһуугшадай социальна байдал хайшан гэжэ һайжаруулхаб, гудамжануудые, парк, талмайнуудые яажа болбосон түхэлтэй болгохоб г.м. олон асуудал харадагбди. Хотын харгы, үхибүүдэй амарха газар, зайн галаар, уһаар, хамтын унаануудаар хангалга, ажаһуухань аюултай болоһон гэртэй зондо шэнэ байра үгэхэ гэһэн асуудалнуудые зүб тээшэнь шиидхэхэ талаар ажал ябуулдагбди.
   Нүхэртэйб, хоёр үхибүүдые хүмүүжүүлнэбди. Нүхэрни гарбалаараа Захааминай, харин үндыһэн газарынь Сэлэнгын аймаг болоно. Хүбүүн дээдэ һургуулиин оюутан, басаган һургуулиин һурагша юм.

You have no rights to post comments