Хэмжээ ябуулгада засаг зургаанай, һуралсалай, соёлой эмхинүүдэй түлөөлэгшэд, санаартан, Цыбендоржи Ёндоновичой түрэлхид болон үри хүүгэдынь хабаадаа. Мүн Жараанай нуур гэһэн газарта, Хаан уула шадар, Намнанай багшын субарга барилгаар үүсхэл гаргагша бүлэгэй гэшүүд – Балдандоржи Сухобаторов, Бальжинима ба Майя Цыренжаповтан, Баир Дугаржапов гэгшэд «Агын дасанай номой далайн дуһал» номой «нара хараһан» ушараар Цыбендоржи Ламожаповые амаршалхаяа ерэһэн байна.

Нэн түрүүн сугларагшадые номой автортай танилсуулаа. Тэрээнһээ мэдэхэдэ, Цыбендоржи аха «Доржо Жодбо» гэжэ бурханай түбэд ном сээжэ мэдэдэг, хуушан монголоор уншадаг, бэшэжэ шададагшье Гармын Ёндон хүгшэн абаяа дахажа, хуушан монгол хэлэ бэшэгтэ эльгэлһэн ха.

(Үргэлжэлэлынь 14-дэхи дугаарта).

 

Долгор РАДНАБАЗАРОВА.

You have no rights to post comments