«Дуйнхор» дуган Агинского дацана.

   В истории Агинского дацана важное место занимал храм Дуйнхор, воздвигнутый в 1811 г., впоследствии он был заново построен усилиями прихожан, особенно большое усердие проявили люди из рода сагаангууд.

   Вандан Юмсуновай зохёоhон хори буряадай он дараанай бэшэгтэй танилсахада, юhэдэхи бүлэгтэнь ехэ hонин, гайхамаар, гэлымээр баримта дайралдана. Сугтаа уншая: «...Эндэ тэндэ нүүхэдээ, тэргэ шарга, мориной тоног гэжэ мэдэхэгүй байтагай, тэдэнэй нэрыешье соносоодүй сагта гансахан морин, үхэртөө эшэгы гэрээ ашаалан ябадаг байгаа. Тиигээд модон ханза бараагүй дээрэhээ hэеыгээр оёгдоhон «богсо» гэгдэдэг гонзогор чемодан мэтэ адуунай болон бодо ангай годоор оёгдоhон, мүн мухар тулам мэтэ уута гэгдэдэг амhартануудта дэгэл хубсаhан, алибаа юумэеэ хадагалжа, тэдэнээ ашаалан нүүжэ ябаhан юм.

   Хатан эжы гэгдэһэн Онон гол Хүһөөшэ нютаг хүрэхэдөө, зүүн һалаагаа хүбэлзүүлэн, талын амитадые ундалуулан үршөөдэг. Хүһөөшынхид нютаг һууриндаа дүтэ һалааень гол гэхэ, харин Онон гээд саанахииень нэрлэхэ.

 Этнический колорит Агинского Бурятского округа определяется народами, проживающими на её территории. В этом ряду шилкинские хамниганы Могойтуйского района являются, пожалуй, самой малоизученной группой.

Алдар суута Буркавдивизион хадаа түрүүшын буряад мэргэжэлтэ сэрэгшэдые бэлдэлгын газар байһан юм. Эндэ Согто-Хангилһаа гарбалтай Батомунко Хоршинжапов сэрэгэй алба хааһан намтартай.