Агын Буряадай тойрогой 80 жэлэй ойн баярай тэмдэглэгдэхэ үедэ Ага тосхоной Комсомольская гудамжаар, тойрогой Захиргаанай сэхэ урда, 5 метр үндэртэй хүрэл барельефтэй Арадуудай хани барисаанай болон Ажалай Улаан Тугай орденуудай стелын нээлгэ үнгэргэгдөө һэн. Мүнөө жэл Агын тойрогой эдэ орденуудаар шагнагдаһаарнь, 50 ба 45 жэл гүйсэхэнь. 

Читатели газеты "Толон" знакомятся с непростой историей хори-бурят, которую комментирует в цикле публикаций ветеран педагогического труда Бабу-Доржи Базаров.

Предлагаем небольшой отрывок из цикла.

   Исполняется 210 лет Агинскому дацану.
   В связи с юбилеем публикуем материал из архива старейшего дацана степной Аги.