Дүрѳѳ шулуунай дэргэдэ.

   Могойтын аймагай дэбисхэр дээрэ аяншалагшадай, мүргэлшэдэй бараалхадаг нангин шүтөөнэй булангууд олон юм.  Байгаалиин урин боложо эхилхэдэ, заншалта ёһоор, ажаһуугшаднай нангин шүтөөнэй газарнуудые бараалхажа, арбан сагаан буян үйлэдэдэг юм. Аяншалжа ябаһан, мүн буян хэхэеэ зориһон зониие гид Бальжинима Цыренов угтан абажа, Могойтын аймагай алдарта газарнуудаар ябуулжа, танилсуулга эмхидхэдэг гээшэ. Аяншалгын уласхоорондын үдэр угтуулан, барилгын ажалда улигтай, «Алтан жаса» ниитэ бүлгэмэй гэшүүн Бальжинима Цыреновтэй уулзажа, аяншалга эмхидхэдэг ажал хэрэгүүдтэйнь танилсаабди.

Богдо Зонхобо бурхан.

   Мигмед зэби дэршэн Жанрайсиг,
   Димед шембо ванбо Жамбиян,
   Дубдун малуй ванбо Самбидаг,
   Ганзан Хайби зугжан Зонхаба
   Лубсан Дагби шабла солван дэб.
   Буддын шажанай Гелуг гэһэн Уласхоорондын жасын шиидхэбэреэр, 2019 оной февралиин 19-һѳѳ 2020 оной мартын 9 болотор Богдо Зонхобын жэл гээд соносхогдоһон. Гелуг һалбариин ударидагша үндэр түрэлтэ Лобсанг Тензин римбүүшэ нангин жабхаланта жэлые Богдо Зонхобын зүрхэн тарни Мэгзэм бүхэдэлхэйн хэмжээндэ уншажа тэмдэглэхээр уряалһан. Дүн хамта 600 сая мэгзэм уншаха тухай соносхогдоһон.

Д-Д.Цыденов.

   Из побывавших в плену больше всех повезло Даши-Доржи Цыденову. Он из села Арахлей Читинского района. 

«Дуйнхор» дуган Агинского дацана.

   В истории Агинского дацана важное место занимал храм Дуйнхор, воздвигнутый в 1811 г., впоследствии он был заново построен усилиями прихожан, особенно большое усердие проявили люди из рода сагаангууд.