Богдо Зонхобо бурхан.

   Мигмед зэби дэршэн Жанрайсиг,
   Димед шембо ванбо Жамбиян,
   Дубдун малуй ванбо Самбидаг,
   Ганзан Хайби зугжан Зонхаба
   Лубсан Дагби шабла солван дэб.
   Буддын шажанай Гелуг гэһэн Уласхоорондын жасын шиидхэбэреэр, 2019 оной февралиин 19-һѳѳ 2020 оной мартын 9 болотор Богдо Зонхобын жэл гээд соносхогдоһон. Гелуг һалбариин ударидагша үндэр түрэлтэ Лобсанг Тензин римбүүшэ нангин жабхаланта жэлые Богдо Зонхобын зүрхэн тарни Мэгзэм бүхэдэлхэйн хэмжээндэ уншажа тэмдэглэхээр уряалһан. Дүн хамта 600 сая мэгзэм уншаха тухай соносхогдоһон.

Д-Д.Цыденов.

   Из побывавших в плену больше всех повезло Даши-Доржи Цыденову. Он из села Арахлей Читинского района. 

«Дуйнхор» дуган Агинского дацана.

   В истории Агинского дацана важное место занимал храм Дуйнхор, воздвигнутый в 1811 г., впоследствии он был заново построен усилиями прихожан, особенно большое усердие проявили люди из рода сагаангууд.

   Вандан Юмсуновай зохёоhон хори буряадай он дараанай бэшэгтэй танилсахада, юhэдэхи бүлэгтэнь ехэ hонин, гайхамаар, гэлымээр баримта дайралдана. Сугтаа уншая: «...Эндэ тэндэ нүүхэдээ, тэргэ шарга, мориной тоног гэжэ мэдэхэгүй байтагай, тэдэнэй нэрыешье соносоодүй сагта гансахан морин, үхэртөө эшэгы гэрээ ашаалан ябадаг байгаа. Тиигээд модон ханза бараагүй дээрэhээ hэеыгээр оёгдоhон «богсо» гэгдэдэг гонзогор чемодан мэтэ адуунай болон бодо ангай годоор оёгдоhон, мүн мухар тулам мэтэ уута гэгдэдэг амhартануудта дэгэл хубсаhан, алибаа юумэеэ хадагалжа, тэдэнээ ашаалан нүүжэ ябаhан юм.

   Хатан эжы гэгдэһэн Онон гол Хүһөөшэ нютаг хүрэхэдөө, зүүн һалаагаа хүбэлзүүлэн, талын амитадые ундалуулан үршөөдэг. Хүһөөшынхид нютаг һууриндаа дүтэ һалааень гол гэхэ, харин Онон гээд саанахииень нэрлэхэ.