Буряад хэлэнэй һарын хэмжээндэ ба Жамьян Балданжабоной нэрэмжэтэ тойрогой уран зохёолой нэгэдэлэй байгуулагдаһаар 70 жэлдэ зорюулагдаһан, эхилжэ найруулагшадай дунда үнгэргэгдэһэн «Алтан үлгы - Агамнай» гэһэн конкурсдо хабаадаһан Сахюуртын дунда һургуулиин һурагшадай туршалгануудые дурадхаха хүсэлтэйбди. Эдэ һурагшадые Сахюуртын дунда һургуулиин буряад хэлэнэй ба литературын багша, «Сахюурхан» уран зохёолой кружок ябуулдаг Билигма Баторовна Болотова бэлдэһэн байна.

Монголой хилэ дээрэ үнэн болоһон ушар. Нэгэтэ хилын харуулшад манай тала дайдаар хулгайгаар тарбагануудые агнаhан монголнуудые бариhан ушартай. Хүршэ гүрэнэй хилэ эбдэгшэд «Москвич» авто-унаадаа hуугаад, тэрьедэхэ hэдэлгэ хэhэн гэдэг. Хилын харуулшад араhаань ородой джип - УАЗ машинаар намнажа, монголнуудай «Маргаринай» сахариг ба мотооройнь картер хоёрые сүмэ буудажа тогтообо ха...

Намсарай гээшэмнай намжархан лэ бэрхэ хүн гээшэ һэн даа. Ажалша бэрхээрээ тэрэниие хүсэхэ хүн, хай даа, хомор гээбы. Нэгэ хэрэг эхилшоо һаа, тогтохо торохогүй, эхинһээнь эсэстэнь хүрэтэр номой ёһоор дээдын шанарта хүргэжэл һалаха.

Поэмэ

   Нэгэ залуу бүлэ шэнэ гэртэ зөөжэ ерээ. Һамганиинь үглөөгүүр һэримсээрээ, дотор хубсаһаяа хатаажа байһан хүршэ һамга сонхоороо харана.