Агын Буряадай тойрогой хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуев Могойтын 2-дохи дунда hургуулиин Эрдэм мэдэсын ойн баярай хэмжээ ябуулгада болон гүрэн дотор эхилhэн «Разговоры о важном» гэжэ ехэ түлэблэлдэ хабаадаа. 

Тус түлэблэлэй гол сэдэбүүд гэхэдэ, хүүгэдые Эхэ орондонь дуратайгаар хүмүүжүүлхэ, мүн түүхын гэгээрэл, ёhо журам, байгаали хамгаалха хэмжээнүүд болоно. Гүрэн дотор бүхы hургуулинуудта долоон хоногой нэгэ гүрэнэй гимн шагналга ба туг бодхоолго үнгэргэгдэхэ.
Буянто Батомункуевай тэмдэглэhээр, мүнөө жэл тойрогой 13113 хүүгэд hургуулида ороо, тэдэнэй 1300-иинь – түрүүшынхеэ. Агын Буряадай тойрогто hуралсалай hалбарида, амжалтын ба амгалан байдалай үндэhэ һуурида онсо анхарал хандуулагдадаг, hурагшадта ба багшанарта зохид эрхэ нүхэсэл байгуулагдадаг.
«Һургуулинуудай үндэhэн түлэблэлнүүдтэ хабаадаhанай тү-лөө эрдэм hуралсалай hалбариин мэдээсэлэй ба техническэ инфраструктура эрхимээр хүгжэнэ. Мүнөөдэр Могойтын 2-дохи дунда hургуулида информационно технологиин hалбарида шухала эрдэм мэдэсэ, дүршэл шудалалгада шэглүүлэгдэhэн «IT-куб» программаар цифровой hуралсалай түб нээгдэбэ», - гэжэ Буянто Батомункуев хэлээ.
«IT-куб. Могойтуй» түб жэл бүри 5-hаа 18 хүрэтэр наһатай 800 хүүгэдые хангадаг байха. Һуралсал: «Программирование роботов», «Мобильная разработка», «Программирование на языке Phyton», «Разработка VR/AR приложений», «Основы алгоритмики и логики», «Кибергигиена и работа с большими данными» гэhэн 6 шэглэлээр хүдэлхөөр түсэблэгдэнэ. Һургуулида дизайн-түлэблэлдэ тааруулан, ехэ заhабарилга хэгдэhэн, федеральна мүнгэн зөөреэр түхеэрэлтэ ба бараан абтаа. Багшанар федеральна ба региональна талмайнуудта hуралсал гарана, программануудые зохёоно, шэнэ түхеэрэлтэтэй танилсана.
Агын тойрогто 33 «Точки роста» хүдэлнэ, hуралсалай тусхай зорилготой модель 15 hургуули бэелүүлнэ, 2 «IT-куб» хүдэлнэ. Тиигэжэ мүнөөнэй цифровой технологёор 12682 hурагшад hураха аргатай, энэ хадаа тойрогой һурагшадай 96,2 хуби болоно. Хакатоны, лего зохёолгоор, робототехникээр мүрысөөнүүд, пилотгүй ниидэлгын аппарадууд хүүгэдэй шэнэ шадабари шудалалгада ба дүршэл абалгада туhа хүргэдэг.
«IT-куб» байгуулга «Образование» үндэhэн түлэблэлэй «Цифровая образовательная среда» хэмжээндэ бэелүүлэгдэдэг. Могойтын 2-дохи дунда hургуулиин «IT-куб» – тойрог соо хоёрдохи, нёдондо Агын 1-дэхи дунда hургуулида нээгдэhэн, нэмэлтэ hуралсалай энэ шэглэл хүүгэдые ехэ hонирхуулна гэжэ харуулаа. 2022 ондо Үбэр Байгалай хизаарта 6 түб нээгдэхэ.

Нордоп БАБУЕВА.

You have no rights to post comments