- Пээ-эй, би ямар тарган болоо гээшэбиб! – Дарима гэрэлэй урда hанаа алдан, бэеэ сэгнэнэ. - Нюурни пэсхыгээд, муухай гээшэнь! Һармагшанай нюуртай, шахамал гахайн түхэлтэйб! Энэ дары диетэдэ hуужа, тураадаг БАД-уудые абажа уухамни!