Зай, одоошье бүмбэрсэг дэлхэйн нюрган дээрэ бидэ Наран-найжаяа тойрон гороолжо, ээлжээтэ жэлэйнгээ «круиз» дүүргэбэбди. Тахяа жэл 12 жэлээр хахасажа, замби түбеэр сууряатан донгодоhоор, юртэмсын гүн оёор руу шунган мордобо. «Хон-хон дуутай, хондолой дээрээ дэгээтэй» нохой жэл морилжо, саг жэлэй хаан шэрээдэ залархань. Шара үнгэтэй, шоройдо hуудалтай нохой гэлсэнэ.

Согто-Хангилай столоводо болоһон нэгэ ушар.

Байгал далайн эрьедэ амархаяа ошоһон хотын нэгэ ажалайхин архи уужал мэдэбэд ха. Тэдээн соонь Буряадай элдэб нютагуудай зон байгаал бэзэ.