Энеэдэн хүнэй наһа утадхадаг тухай олондо мэдээжэ. Үдэр бүхэнэй сүлөөгүй һалираан, һабандаан соо элдэб уршагта ябадалнууд бидэниие тойроод ушаржал байдаг. Үндэр наһатай үбгэд хүгшэдшье байг, залуу хүбүүд басагадшье байг, гүлмэр бишыхан хүүгэдшье байг – хэн нэгэн хошон зугаа гаргажа, энеэдэтэй, шог ёгто ушарнууд манай ажабайдалда саг үргэлжэ тохёолдожол байдаг. Тиимэһээ дугаарайнгаа энэ нюурта «Толонойнгоо» тоомгүйхэн Тэрхүүдэйе» дахяад дурадхажа, ажабайдалһаа һабагшатай хүхюун хөөрөөнүүдые богонихон үгүүлэлнүүдтэйгээр толилхомнай.

- Пээ-эй, би ямар тарган болоо гээшэбиб! – Дарима гэрэлэй урда hанаа алдан, бэеэ сэгнэнэ. - Нюурни пэсхыгээд, муухай гээшэнь! Һармагшанай нюуртай, шахамал гахайн түхэлтэйб! Энэ дары диетэдэ hуужа, тураадаг БАД-уудые абажа уухамни!