Майн 21-дэ Шэтэ хотодо һургуулиин хүүгэдэй хоорондо үнгэргэгдэһэн «Будущее Забайкалья» гэһэн мүрысөөнэй дүнгүүд татагдаа. 14 аймагһаа һурагшадай 66 ажал дурадхагдаһан байна. 20 лауреадууд шалгаран гаража, Үбэр Байгалай хизаарай амбан захирагшын шанда хүртөө һэн. Тэдэнэй дундаһаа Агын 2-дохи дунда һургуулиин 10-дахи ангиин һурагша Александра Цыденовагай ажал илагшадай тоодо ороо.

   Майн 10-да Агуу Илалтын 79 жэлдэ, сэрэгэй тусхай үйлэ хэрэгтэ хабаадаһан баатарнуудта зорюулагдажа, Үбэр Байгалай хизаарай Хуули тогтоолгын Суглаанай шанда хүртэхын түлөө бүхэ барилдаагаар нээмэл мүрысөөн Агадамнай үнгэргэгдөө.

   Социалис Ажалай Баатар, Агын Буряадай автономито тойрогой, мүн Шэтын можын хүндэтэ эрхэтэн, РСФСР-эй хүдөө ажахын габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Ленинэй, Октябриин Хубисхалай, Улаан Одоной, Ажалай Улаан Тугай, Арадуудай Хани барисаанай орденуудай кавалер Бальжинима Мажиевай мүнхэ дурасхаалда зорюулагдажа, Хара-Шэбэр нютагта хорин табадахи ойн баярай мүрысөөн эмхидхэгдээ.

 

Һур харбалгаар СССР-эй Зэбсэгтэ Хүсэнүүдэй оло дахин абарга, 1983 ондо СССР-эй, 1985-1986 онуудта Европын абарга, «Дружба-84» наадануудай илагша болоhон, СССР-эй тамирай габьяата мастер, «Хүндэлэлэй тэмдэг» орденой кавалер Мунко-Бадра Дашицыреновэй hаруул hайхан дурасхаалда зорюулагдажа, hур харбалгаар бүхэроссиин мүрысөөн Могойто тосхондо мартын 28-31-эй үдэрнүүдтэ үнгэргэгдөө.

   Эхэ хэлэтэ «Толон» hониной шанда хүртэхын түлөө буряад арадай үндэhэн наадан – hээр шаалгаар хизаарай хэмжээнэй IX мүрысөөн февралиин 17-до hүр жабхалантайгаар үнгэргэгдөө. Угсаата арадаймнай наадан жэл бүри хүгжэлтэеэ абажа, бүгэдэ зоной hонирхол улам татадаг болонхой.