Декабрь һарада Агада эдир хүбүүдэй хоорондо үнгэргэгдэһэн Россиин хэмжээнэй мүрысөөндэ Забайкалиин хизаар түлөөлһэн Догойн эдир барилдаашан Солбон Дашинимаев илалта туйлаһан байна...

Советскэ Союзай Герой Базар Ринчиногой нэрэ хэтэдээ мүнхэ. Агын тойрогой засаг зургаан баатар хүбүүнэйнгээ нэрэ мүнхэлжэ, үеын үедэ һаруулаар дурсажа байхын тула 1964 онһоо хойшо дүрэ буляалдаата барилдаагаар мүрысөө эмхидхэдэг һайхан заншалтай. Байгша 2018 ондо 55-дахи ойн баярай мүрысөөн Базар Ринчиногой түрэһөөр 105, тойрогто барилдаанай байгуулагдаһаар 55 жэлнүүдтэ зорюулагдаа.

Февралиин 12-19-дэ Америкэдэ үнгэргэгдэhэн hур харбалгаар Дэлхэйн Кубогай түлөө мүрысөөнүүдтэ Забайкалиин хизаарай тамиршад амжалтатай хабаадажа, ялас гэмэ илалтануудаараа баярлуулба.

Мартын 23-25-ай үдэрнүүдтэ Могойто тосхоной «Баяр» байшан соо Бүхэроссиин хэмжээнэй тамирай һайндэр дахяад эмхидхэгдээ.

 

Апрелиин 7-до Петровск-Забайкальскын аймагай Оборой Адаг һууринда барилдаанай ёһотой һайндэр болобо. Энэ һайндэрһөө репортаж гарай утаһаар ябуулбабди. Толгойлогшоор олон жэлдэ хүдэлһэн нютагай эдэбхитэн Дамба Цыренов зоноор уулзажа, намтай телефоноор хөөрэлдүүлдэг байба.