Сагаалганда зорюулагдаhан Бүгэдэ буряадай «Толон» hониной шанда хүртэхын түлөө һээр шаалгаар Yбэр Байгалай хизаарай V мүрысөөн февралиин 29-дэ болобо.

Мартын 14-15-да Ага тосхоной үндэһэн тамирай байшан соо «Сагаан һара-2020» гэһэн Үбэр Байгалай хизаарай түрүү һуури эзэлхын түлөө һур харбалгаар мүрысөөн үнгэргэгдэжэ, Агын тойрогой 10 можын 145 харбаашад хабаадаа.

Алас Дурнын федеральна тойрогой түрүү һуури эзэлхын түлөө эдир хүбүүд, басагадай хоорондо столой теннисээр мүрысөөн Агада үнгэргэгдөө.

Түрүүшынхеэ Агадамнай Алас Дурнын федеральна тойрогой шангай һуури эзэлхын түлөө эдир тамиршадай хоорондо столой теннисээр үнгэргэгдэһэн мүрысөөн түүхэдэ үлэбэ гээшэ. Аяар холын Сахалин, Камчатка ба бусад холын нютагуудһаа эдир тамиршад гэртэхинтэеэ, һоригшодтоёо ерэжэ, Ага нютагыемнай хараһан байна. Мүн Ага нютагһаа уг гарбалтай, мүнөө хотодо ажаһуудаг нютагай зон ерэжэ, мүрысөө хараа бшуу. Будалан нютагта тоонтотой, Улаан-Үдэ хотодо ажаһуудаг тамиршан, һоригшо Дашицырен Дамдиновтай уулзажа, столой теннисэй хүгжэлтэ, мүрысөөн тухай ба бусад һонин асуудалнуудаар хөөрэлдөө хээбди.

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 24 нг спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» по виду спорта «Спортивная борьба» присвоено забайкальцу Жаргалу Дамдинову.