Ага тосхоной наһатайшуул бэеын энхэ элүүрые сахижа, үбэлэй шэмэрүүн уларилшье байг - хүдөө байгаали гаража, сэбэр агаарта скандинавска аргаар алхалалдан ябаһаар.

Үнгэрэгшэ амаралтын үдэрнүүдтэ Советскэ Союзай Баатар Базар Ринчиногой мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан дүрэ буляалдаата барилдаагаар мүрысѳѳнэй үедэ Ага тосхоной Западный хотондо «Бүргэд» гэһэн тамирай ордон үүдэеэ сэлеэ бэлэй.

Байгша оной апрель һара тамирай һайндэрнүүдээр элбэг байхань. 

Апрелиин 11-һээ Алас Дурнын федеральна тойрогой шанда хүртэхын түлѳѳ 13 наһа гүйсөөдүй хүбүүд ба басагад столой теннисээр мүрысэжэ байна.

Майн 4-һөө 8 болотор Шэтэ хотодо 18 наһа гүйсөөдүй хүбүүдэй хоорондо дүрэ буляалдаата барилдаагаар Россиин мүрысөөн үнгэргэгдөө. Тус мүрысөөндэ гүрэнэй 400 гаран тамиршад хабаадаба.

Тамирай һайндэрэй урда тээ Агада дүрэ буляалдаата барилдаагаар Дагестанай ахамад һоригшо Асламбек Алиев тү-рүүтэй һоригшодтой уулзалга эмхидхэгдээ.

Yзөөнэй «Даши Түбдэнлин» дасан ветерануудай дунда эндэ һая шагай наадаар нээмэл мүрысөө түрүүшынхеэ эмхидхэн үнгэргэбэ.

Хабаадагшад 50-60, 61-70, 71-80 ба 81-һээ дээшэ наһанай бүлэгүүдтэ хубааржа, хаба шадалаа туршалсаа бшуу.