Байгша оной февраль, март һарануудта тойрогой дэбисхэр дээрэ Бүхэроссиин ба уласхоорондын хэмжээнэй мүрысөөнүүд үнгэргэгдэхэнь.

Февралиин 20-22-ой үдэрнүүдтэ Ага тосхондо Советскэ Союзай Баатар Базар Ринчиногой дурасхаалай шанда хүртэхын түлөө дүрэ буляалдаата барилдаагаар Агын тойрогой нээмэл мүрысөөн үндэр хэмжээндэ үнгэргэгдэжэ, түүхын хуудаhанда үлэбэ.

   Ага тосхоной наһатайшуул бэеын энхэ элүүрые сахижа, үбэлэй шэмэрүүн уларилшье байг - хүдөө байгаали гаража, сэбэр агаарта скандинавска аргаар алхалалдан ябаһаар.

Үнгэрэгшэ амаралтын үдэрнүүдтэ Советскэ Союзай Баатар Базар Ринчиногой мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан дүрэ буляалдаата барилдаагаар мүрысѳѳнэй үедэ Ага тосхоной Западный хотондо «Бүргэд» гэһэн тамирай ордон үүдэеэ сэлеэ бэлэй.

Байгша оной апрель һара тамирай һайндэрнүүдээр элбэг байхань. 

Апрелиин 11-һээ Алас Дурнын федеральна тойрогой шанда хүртэхын түлѳѳ 13 наһа гүйсөөдүй хүбүүд ба басагад столой теннисээр мүрысэжэ байна.