Баяр ёһолой эхиндэ Буряад Уласай Президент Алексей Цыденов сугларагшадые видео-холбоогоор амаршалаад, «Буряад үнэнэй» 100 жэлэй ой ехэ удха шанартай түүхэтэ ушар» гэжэ онсо тэмдэглэһэн байна. Тус хэблэлэй эгээл сэнтэйнь гэбэл, түрэл хэлэн дээрээ уншагшадтай харилсажа, Буряадай агууехэ уран зохёолшодой нангин хэрэг үргэлжэлүүлжэ ябаhан мүнѳѳ үеын уран найруулагшадай «трибуна» болоно.

   Буряад Уласай үндэhэн архивай «Буряад үнэн» хэблэлэй хүгжэлтын зам харуулhан үзэсхэлэн дэлгээгдэжэ, «Yнэн үүргэ» гэжэ түүхын номтой танилсуулга үнгэргэгдэбэ. «Буряад үнэн» хэблэлэй байшанда Правительствын зүгhѳѳ 2,8 сая түхэриг мүнгэн үгтэhэн. Һайндэрэй үдэшэ Буряадай Правительствын түрүүлэгшын орлогшо, Буряад Уласай Толгойлогшын Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыренов газетые ударидагша Даши-Доржо Болотовто 8 hууритай автобус абаха сертификат бэлэглээ. Арадай Хуралай түрүүлэгшэ В.Павлов хэблэлэй коллективтэ, түрүү хүдэлмэрилэгшэдтэ гүрэнэй шангуудые барюулаа. Бүгэдэ Буряадай соёл хүгжѳѳлгын эблэлэй түрүүлэгшэ, Буряад Уласай Правительствын түрүүлэгшын орлогшо В.Цыбикжапов «Буряад арадай урда габьяагай түлѳѳ» медаляар хэблэлэй байшанай ветерануудые шагнаhан байна.

   Баярма БАТОРОВА.

You have no rights to post comments