«Я люблю тебя, жизнь!», «Точка опоры», «Преодоление», «Личным примером», «Сила в воле», «Что наша жизнь? Борьба!» г.м. бүхыдөө арбан янзын шан барюулагдаа. Эдэ шангуудта хүртэгшэ бүхэн орон нютагтаа мэдээжэ, домог суута тамиршад байгаа, бултанһаань жэшээ абахаар, хатуу зоригтой зон.

 

Т.Тучиновта шан барюулагдаад байна.

 

Шанда хүртэгшэд тухай богонихон видеофильм харуулагдажа байгаа. Ага нютагшье апрель һарада Паралимпиин хорооной даабаряар фильм бэлдэхэ бүлэг ерэжэ, Тимур Тучиновые аба эжытэйнь буулгаһан, ямар байдалтай байнаб, мүнөө юу хэнэб гэжэ харуулһан байна.

Эндэ сугларһан абаргатамиршад «Паралимпиин хэшээлдэ» хабаадаа, Тимур Тучинов эрэмдэг тамиршад-хүүгэдтэ һур харбалгаар мастер-класс харуулаа.

Иигэжэ хүндэ хүшэр байдалда зоригоо мохоогүй, эреэнтэй маряантай ажабайдалда өөрынгөө һуури оложо, бүри дэлхэйн эрхим тамиршад боложо шадаһан габьяата тамиршад ёһологдобо.

Дарима БАЗАРОВА.

You have no rights to post comments