Мүрысөөндэ 9 бүлгэм хабаадаа. Бүлгэм бүхэн оролдожо, арадай ёһололнуудые харуулаа, аянга һайхан дуунуудые зэдэлүүлээ, ёохор хатараа. Теэд юрын хүнэй хараса нэгэ, харин буряад арадай ёһолол харуулhан зүжэглэмэл наада мэргэжэлтэ шүүгшэд сэгнээ бшуу.
   Мүрысөөнэй дүнгүүдээр, Зүдхэли нютагай «Зүүдхэл» аман зохёолой бүлгэм (хүтэлбэрилэгшэнь – Намсалма Дамдинцыренова) «Хүүгэ үргэжэ абалга» ёһололоороо 1-дэхи hуурида гараа. Согто-Хангилай аман зохёолой «Магтаал» бүлгэм (хүтэлбэрилэгшэнь – Аяна Дондокова) «Бэриин мүргэлгэ» харуулжа, 2-дохи hуури эзэлээ. Могойтын аймагай Хила нютагай аман зохёолой «Улаалзай» бүлгэм (хүтэлбэрилэгшэнь – Зоя Рахлецова) «Лусад тахилга» ёһолол харуулжа, 3-дахи hуурида хүртөө.
   Мүрысөөндэ эдэбхитэйгээр хабаадаhан бүлгэмүүдтэ Үбэр Байгалай хизаарай буряад соёл хүгжөөлгын түбэй баярай бэшэгүүд, мүнгэн сертификадууд барюулагдаа.
   Аман зохёолой «Зүүдхэл» бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ Намсалма Дамдинцыренова «Эрхим хүтэлбэрилэгшэ» гэжэ шалгараа. Агын аймагай захиргаанай тусхай шангаар Дулдарга hууринай «Сууряан» бүлгэм шагнагдаба. Шүүгшэд өөрын тусхай шан тогтоожо, Агын аймагай «Этигэл» бүлгэмдэ барюулба.
   Түрүүшын гурбан hуури эзэлhэн бүлгэмүүд хабар үнгэргэгдэхэ шэлэлгын мүрысөөндэ хабаадаха. Тэндэ илаhан бүлгэм Монголой Булганай аймагта үнгэргэгдэхэ «Алтаргана» нааданда хабаадаха юм.
   Шүүгшэдэй түрүүлэгшэ, культурологиин эрдэмүүдэй кандидат, Россиин эрдэмэй Сибириин таhагай эрдэмүүдэй түбэй мэргэжэлтэн Александра Цымпилова иигэжэ хэлээ: «Бүлгэм бүхэн ехэ бэлэдхэлтэй ерэбэшье, олон бүлгэмүүд шэнэ ёһололнуудые харуулбагүй. Хэдэн жэл харуулагдадаг «Даага дэллээн», «Бүһэ андалдалга» г.м. дабтагдана. Абдараа уудалжа, наһатай зонтой уулзажа, шэнжэлхы ажал эмхидхэбэл, шэнэ сэдэбүүд олдохол даа. Арадай дуунууд, оньһон үгэнүүд, жороо үгэнүүд 20-30 жэл дабтагдана, нэрьелгын шэнэ дуунууд зэдэлнэгүй. Зарим бүлгэмүүдтэ яһала олон залуушуул хабаадаа, энэнь һайшаалтай. Урдын бүлгэмүүд залуушуулаа дахуулжа, тэдээндээ заажа ябыт даа. Тиигээшье һаа эдэ олон бүлгэмүүдэй бэлдэжэ, оролдожо, ёһо заншалаа һэргээжэ, ууган эжынгээ хэлэ үргэжэ байһанда урматай байнабди».

Нордоп БАБУЕВА.

You have no rights to post comments