Агын Буряадай тойрогой байгуулагдаһаар 85 жэлэй ойн баярта дашарамдуулан, «Амар сайн» театр «Модэ» гэhэн этно-балет харагшадтаа дурадхаба. 

Хуннануудай уладай үндэhэ һуури табигша Шаньюй Түмэнэй ехэ хүбүүн Модэ тухай түүхэтэ, нэгэ үйлэтэй бүжэг-наадан олоной һонирхол татаба. Соёл урлалай һалбарида олондо мэдээжэ болоһон, дүй дүршэлтэй режиссёр Олег Юмовэй ударидалга доро хатар найруулан табигша Павел Окунев, хүгжэмшэн Сарантуя Жалцанова-Дмитриева, уран зурааша Ася Лыгденова, либретто бэшэгшэ Алексей Тенчой, оршуулагша Оюна Базарова гэгшэд зохёохы бүлэгтэ ажаллаа. Театрай артистнар уян нугархай хатар бүжэгэй, мультимедиа, гэрэл-зурагай ашаар энэ гайхамшагта хаан тухай тайзан дээрэһээ харуулжа шадаа.
«Амар сайн» театр ээлжээтэ түлэблэлөө урагшатай бэелүүлжэ, хаа-хаанагүй арад зондоо харуулха түсэбтэй.

Амгалан ДАРЖАЕВ.

You have no rights to post comments