Буянта һарада Зугаалайн «Дэчен Чойнхорлинг» дасанда хүлгөөтэй байгаа. Ушарынь гэхэдэ, нютагайхид Дара эхын 1000 дүрсэ бүтээжэ, һайхан хэрэг үйлэдөө. Энээн тухай Улаан-Үдэ хотодо ажаһуудаг Цыцыгма Балдановатай хөөрэлдөө эмхидхээбди.

   Үе сагай ошохо бүри, илангаяа hүүлшын хоёр жэлэй туршада гүрэн түрэдэмнай боложо байhан үйлэ хэрэгүүдые ажаглахадаа, Эсэгэ ороноо хамгаалhан, мүнөө хамгаалжа ябаhан сэрэгшэд тухай мэдэхэ, тэдэнэй баатаршалга, габьяа дээрэ залуу үетэниие хүмүүжүүлхэ гээшэ гол шухала болоод байна гэжэ үшөө дахин тэмдэглэхээр.

   Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэ, Агын тойрогһоо уг гарбалтай Баир Бальжинимаев талха татадаг үшөө нэгэ үйлэдбэри ябуулха талаар аралжаа наймаа нээхэеэ түсэблэнэ. Тойрогой тоосоото зүблөөн дээрэ Баир Бальжинимаевтай уулзажа, шэнэ үйлэдбэри тушаань хөөрэлдөөбди.

   Шэтын аймагай бүридэлдэ 21 хүдөө һуурин ородог. Тэдэнэй нэгэн Архирэй нютаг болоно.

   Ага тосхоной баруун тээ «СХТ» гээд арад зоной дунда нэршэһэн һууринай газар дээрэ анхан хүдөө ажахын техникэ, унаа заһабарилдаг станци байһан. Тэрэ станциин нэрэ оло дахин хубилгагдажа, һүүлдэ «Амидхааша» хүдөө һуурин байгуулагдаһан түүхэтэй. Байгша ондо Агын МСС-эй байгуулагдаһаар 90 жэл гүйсэхэнь.