Агын тойрогой байгуулагдаһаар 85 жэлдэ зорюулагдажа, «Агинский Бурятский округ: стратегии развития, технологии и образы будущего» гэһэн нютаг можонууд хоорондын эрдэмэй-дүршэл абалгын хуралдаан ноябриин 23-да үнгэргэгдөө.

   1941 оной зун манай гүрэндэ немец фашистнууд добтолжо, дэлхэйн эгээл шуhата дайн эхилhэн юм. Энэ дайнай ара талын ажалшадай хэhэн ажал сэгнэшэгүй ехэ. 

   Агууехэ Эсэгын дайнай дүүрэhээр аяар 76 жэл үнгэршэбэ. Илалта шэрээлсэhэн ветеранууд, ара талын ажалшад болон дайнай үеын хүүгэд тухай Агын тойрогой наhатай зоной зүблэлэй түрүүлэгшын орлогшо Цыбен Цыбиковтэй хөөрэлдөө эмхидхэбэбди. 

Усть-Орда тосхоной «Родничок» хүүгэдэй сэсэрлиг тойрог соогоо эгээл томо юм. Нэгэ мүһэн 220 хүүгэдые ябуулха аргатай, теэд бодото дээрээ 260 багашуулые хүмүүжүүлжэ байна. 

 

 

Долгор Раднабазаровагай фото.

Харгана тосхон. Ербановай нэрэмжэтэ гудамжа. Энэ гудамжаар гурбан дабхартай, ханануудайнь ехэнхи хуби сонхонуудаар эзэлэгдэһэн томо байшан һархайн зогсоно. Эндэ гурбан эмхи ажал ябуулдаг. Хоёрдохи дабхартань М.Н.Хангаловай нэрэмжэтэ Усть-Ордагай үндэһэтэнэй номой сан түбхинэнхэй. Албанай хэрэгээр ябахадаа, тус номой сангай захирал Наталья Спиридоноватай хөөрэлдэһэн байнабди.

 

Долгор Раднабазаровагай фото.