Апрелиин 1-һээ Агын Буряадай тойрогой дэбисхэр дээрэ хабарай ариг сэбэрые сахилга соносхогдонхой.

Д.Эрдынеев Дамдин хүбүүнтэеэ, Билигтэ ашатаяа.

   Агын тойрогой нютагуудта буддын шажанай талаар ажал ябуулдаг эдэбхитэд олон юм. Табтаанайн буддын шажанай бүлгэмэй түрүүлэгшэ, бодонгууд угай Даши Эрдынеев Гомбоев Жамбалдоржи хамба ламын захяагаар нютагтаа хэдэн субарга бодхоолсоһон буянтай. 

   Ага тосхондо, бүхыдѳѳ тойрогто урма зоригтой, баяр баясхалантай хэмжээ ябуулга болоо: декабриин 3-да Агын хүүгэдэй уран урлалай байшанда Россиин Федерациин Федеральна Суглаанай Гүрэнэй Дүүмын II-VII зарлалнуудай депутат, Россиин Федерациин Ажалай Баатар, СССР-эй арадай артист, профессор, Үбэр Байгалай хизаарай, Агын Буряадай автономито тойрогой хүндэтэ эрхэтэн Иосиф Давыдович Кобзоной нэрэ олгогдожо, тэрэнэй дурасхаалта самбар нээлгын ёһолол үнгэргэгдѳѳ.

Субаргануудые рамнайлна.

   Августын 4-дэ Агын тойрогто буян хэшэгтэй, дэмбэрэлтэй, шажан мүргэлэй талаар гүнзэгы удха шанартай хэмжээ ябуулга үнгэргэгдөө.

Инспекторнүүд голоор гаража ябаһан унаануудые шалгана.

   Голдо дүтэ оршодог тосхон ба хүдөө нютагуудта ажаhуудаг зон бүхэли үбэлдөө ябагаар, авто-унаагааршье гол гаталдаг гээшэ.