1941 оной зун манай гүрэндэ немец фашистнууд добтолжо, дэлхэйн эгээл шуhата дайн эхилhэн юм. Энэ дайнай ара талын ажалшадай хэhэн ажал сэгнэшэгүй ехэ. 

   Агууехэ Эсэгын дайнай дүүрэhээр аяар 76 жэл үнгэршэбэ. Илалта шэрээлсэhэн ветеранууд, ара талын ажалшад болон дайнай үеын хүүгэд тухай Агын тойрогой наhатай зоной зүблэлэй түрүүлэгшын орлогшо Цыбен Цыбиковтэй хөөрэлдөө эмхидхэбэбди. 

Усть-Орда тосхоной «Родничок» хүүгэдэй сэсэрлиг тойрог соогоо эгээл томо юм. Нэгэ мүһэн 220 хүүгэдые ябуулха аргатай, теэд бодото дээрээ 260 багашуулые хүмүүжүүлжэ байна. 

 

 

Долгор Раднабазаровагай фото.

Харгана тосхон. Ербановай нэрэмжэтэ гудамжа. Энэ гудамжаар гурбан дабхартай, ханануудайнь ехэнхи хуби сонхонуудаар эзэлэгдэһэн томо байшан һархайн зогсоно. Эндэ гурбан эмхи ажал ябуулдаг. Хоёрдохи дабхартань М.Н.Хангаловай нэрэмжэтэ Усть-Ордагай үндэһэтэнэй номой сан түбхинэнхэй. Албанай хэрэгээр ябахадаа, тус номой сангай захирал Наталья Спиридоноватай хөөрэлдэһэн байнабди.

 

Долгор Раднабазаровагай фото.

Матвей Хангаловай нэрэмжэтэ номой сангай хизаар ороноо шэнжэлэлгын ба үндэһэн литературын таһагые даагша Людмила Хамируеватай уулзаһан байнабди. Людмила Трофимовнагай хөөрэһөөр, тус таһагта буряад арадай соёл, ёһо заншал тухай буряад, ородшье хэлэтэ зургаа мянган ном тоологдоно. Шэнэ байшанда зөөжэ ороһоорнь, хоморой, шухаг номуудые гамтайгаар, ёһо соонь хадагалха арга боломжо бии болоо. Юуб гэхэдэ, тус таһаг соо аминдаа нэгэ багахан, наранай элшын сэхэ тудахагүйн тула сонхонуудгүй таһалга хэгдэнхэй.

 

 

Долгор Раднабазаровагай фото.