Октябрь һараһаа эхилжэ, ерэхэ жэлэй захилай хаһа ябажа байнхай. «Толон» газетээр томо багагүй, хүгшэн залуугүй олон хүн һонирходог, мүн түрэл хэлэнэй хашардуухан байдалда ороод байхада, энэ газетэ хүүгэдэй, залуушуулай, багшанарай, юрэ уншагшадай нюдэн доро, саг үргэлжэ хэрэглэгдэжэ байхаар гэжэ һанагдана. «Толоноор» ганса Агын тойрогой бэшэ, гадууршье ажаһуудаг хүнүүд, буряад хэлэтэй ород яһанайшье зон ехэтэ һонирходог юм.

Хизааргүй интернедэй уудамда буряад хэлэнэй флешмоб-челлендж согтой залитайгаар, үргэн дэлисэтэйгээр түби дэлхэйе тойрон аяншална. Залуу үетэн буряад ородые холиhон – «метис» хэлэн дээрэ рэп-найруулгануудые гүйсэдхэжэ, эхэ хэлэеэ магтажа, хүндэ солыень дуудана.

Могойтоһоо зүүн зүг тээшээ дардам харгыгаар тэгүүлжэ, хэдэн дабаа үгсөөд ябахада, ажалша малша зотой, урданай баян түүхэтэй Зугаалай нютаг холоһоо тэбхын харагдадаг юм.

Зугаалайн дунда hургуулиин директор Дарима Долсоноватай уулзажа, Буряад хэлэнэй һара ямар үнгэрөөб гэжэ hонирхоо бэлэйбди.

Усть-Ордагай Буряадай тойрогой 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан баяр ёһололто хэмжээ ябуулганууд ноябриин 3-да болоо.