Октябрь һараһаа эхилжэ, ерэхэ жэлэй захилай хаһа ябажа байнхай. «Толон» газетээр томо багагүй, хүгшэн залуугүй олон хүн һонирходог, мүн түрэл хэлэнэй хашардуухан байдалда ороод байхада, энэ газетэ хүүгэдэй, залуушуулай, багшанарай, юрэ уншагшадай нюдэн доро, саг үргэлжэ хэрэглэгдэжэ байхаар гэжэ һанагдана. «Толоноор» ганса Агын тойрогой бэшэ, гадууршье ажаһуудаг хүнүүд, буряад хэлэтэй ород яһанайшье зон ехэтэ һонирходог юм.

Хизааргүй интернедэй уудамда буряад хэлэнэй флешмоб-челлендж согтой залитайгаар, үргэн дэлисэтэйгээр түби дэлхэйе тойрон аяншална. Залуу үетэн буряад ородые холиhон – «метис» хэлэн дээрэ рэп-найруулгануудые гүйсэдхэжэ, эхэ хэлэеэ магтажа, хүндэ солыень дуудана.

Тойрогой хүдөө һуурингуудай ба галай аюул усадхаха үүргэтэй тусхай албангуудай хоорондо 2019 оной түймэрэй хаһада бэлэн байһые харалга-мүрысөөнэй заншалта хэмжээ ябуулга эндэ һая үнгэргэгдөө.

   Апрелиин 1-һээ Агын Буряадай тойрогой дэбисхэр дээрэ хабарай ариг сэбэрые сахилга соносхогдонхой.

Д.Эрдынеев Дамдин хүбүүнтэеэ, Билигтэ ашатаяа.

   Агын тойрогой нютагуудта буддын шажанай талаар ажал ябуулдаг эдэбхитэд олон юм. Табтаанайн буддын шажанай бүлгэмэй түрүүлэгшэ, бодонгууд угай Даши Эрдынеев Гомбоев Жамбалдоржи хамба ламын захяагаар нютагтаа хэдэн субарга бодхоолсоһон буянтай.