Усть-Ордагай Буряадай тойрогой Баяндайн аймагай Нагалаг һууринда аймагай больницын таһаг – «Нагалаг» санатори хүдэлдэг юм. Энэ санаториин ажаябуулгатай танилсахаяа ошоходомнай, бидэниие аймагай больницын ахамад врач Эльвира Мантатова ба орлогшонь Маргарита Елтомоева угтажа байба…

Нагалагай «Баяндаевский» гэжэ баян совхозой захирал, ниитэ ажаябуулагша ябаһан Павел Имедоев илангаяа һаалишад, малшад болон механизаторнуудаа амаруулха, бэеыень элүүржүүлхэ зорилготойгоор санатори-профилактори байгуулха үүсхэл гаргаһан. Тиигэжэ 1990 ондо аминдаа шабараар аргалдаг газартай, сауна, бассейнтэй «Нептун» гэһэн санатори-профилактори үүдэеэ сэлиһэн түүхэтэй. Хожомынь энэ эмхи Баяндайн аймагай түб больницын реабилитационно таһаг, һүүлээрнь тойрогой эмхиин зэргэтэй боложо, «Нагалаг» реабилитационно түб болоо.

   1941 оной зун манай гүрэндэ немец фашистнууд добтолжо, дэлхэйн эгээл шуhата дайн эхилhэн юм. Энэ дайнай ара талын ажалшадай хэhэн ажал сэгнэшэгүй ехэ. 

Октябриин 16-да буряад хэлэнэй фестивалиин түгэсхэлэй хэмжээ ябуулга - «Буряад хэлэн: түүхэ ба мүнөө үе» гэһэн эрдэмэй-дүршэл абалгын конференци онлайн аргаар үнгэргэгдэбэ.

Үнгэрэгшэ гарагай хоёрто Багшын үдэр тэмдэглэгдээ. Энэ үдэрөөр дашарамдуулан, багшын ажалай ветеран, Россиин Федерациин тамирай ба физическэ культурын эрхим Цындыма Жамбалова багшанар тухайгаа дулааханаар дурсана.

Ноябриин 1 - Россиин Федерациин Сүүдэй приставүүдэй үдэр. Агын аймагай сүүдэй приставүүдэй таһагай дарга, дотоодын хэрэгүүдэй албанай лейтенант Наталья Цыренжаповатай мэргэжэлтэ һайндэрөөрнь дашарамдуулан уулзабабди.