Мүн лэ гид-экскурсоводоор ажалладаг Алханын хүбүүн Эрдэни Галсановтай хөөрэлдөө эмхидхэhэн байнабди.

   Алхана нютагай хүбүүн Жамсаран Балданов аяншалагшадые олон жэлэй туршада угтажа, дахуулжа ябадаг.

   Хорхогой нааданай забhарлалда эмхидхэгдэhэн hээр шаалга олоной hонирхол татаа.

   Нүүдэлшэ угсаатанаймнай эдеэ бэлдэхэ зарим заншалнууд түригдэжэ, электро- болон газплита дээрэ хоол бэлдэдэг болоhон саг. Теэд үе-үе юрэ бусын хоол эдихэ дуран хүрэдэг. Тиимэ хоол хорхог болоно.

   Буянта наһанай дабаан дээрэ ябаhан Мыдыг Рабдановна Ага-Хангилай номой сангай эгээл эдэбхитэй уншагшадай нэгэн байба. Тиимэ ушарһаа «Улаалзай» хабсаргалтын нюурта хүндэтэ багшын намтар бэшэхэ гэжэ шиидэбэбди.