Августын 16-да Могойто тосхондо «Забайкалье – сила в людях» гэһэн уряа доро аймагууд хоорондын эдэбхитэй эрхэтэдэй форум үнгэргэгдөө. Форумдо Ага тосхоной, Агын, Акшаагай, Дулдаргын, Харымай, Хэрын, Нэршүүгэй, Ононой, Тунгокоченой, Шиилхын, Могойтын – хамта 11 аймагай 334 хүн хабаадаа.

На одном из крупнейших полигонов Восточного военного округа – в Цуголе проходит масштабный полевой выход соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии округа. В них задействовано более 4 тысяч военнослужащих и около 700 единиц вооружения и военной техники, в частности, новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Шэнэ жэл – эгээл ехээр хүлеэгдэдэг һайндэр мүн. Тэрэниие хүүгэдшье, бүдүүн зоншье хүлеэдэг гээшэ. Үхибүүдэй бэлэгүүдые абахаяа хүлеэжэ ядадаг һаань, томо зон һайндэрэй шэрээ дэлгээжэ, амархаяа эрмэлзэдэг. Тиимэһээ эзэн эхэнэр бүхэн онсо ондоохон нэгэ хоол бэлдэхые оролдодог ха юм. Мүн лэ гаража байһан гахай жэлые гомдохоохогүй ёһотой. Ямаршье салат шэнэ жэлэйхеэр шэмэглэхээр. Харин бидэ үүсын тагалсаг хэрэглэжэ, һайндэрэй шэрээдэ «Поршоонхо» холодец бэлдэхыетнай дурадханабди.

Элинсэг хулинсагаймнай эртэ урда сагhаа хойшо тэмдэглэдэг арадай hайндэр - Сагаалган дүтэлжэ байна. Литэдэ шара модон нохой жэлэй hүүлшын үдэрнүүдые харуулhан хуудаhанууд hэхэгдэжэ дууhахань. Нохой жэл хүн бүхэндэ элдэб үйлэ хэрэгүүдээр хадуугдажа, дурасхаалда үлэбэ. Сагаан hарын морилжо ерэхын урда тээ Россиин Буддын шажанай заншалта Сангхын Үбэр Байгалай хизаараар дид хамба лама Цырен Дондукбаевтай уулзажа, үнгэрэгшэ жэлэй дүнгүүдээр ба гарагша шэнэ 2019 оной хараа түсэбүүдээрээ хубаалдахыень гуйhан байнабди.