Үгтэһэн ребусүүд соо амитадай ба шубуудай нэрэнүүд нюугаатай. Энэ удаа зураг дээрэ үгтэһэн тоонууд юу харуулнаб гэжэ тайлбарилая. Жэшээнь, тоншуулые зураһан зураг дээрэ 1, 2, 7 тоонууд байна гээшэ. Тиихэдэнь «тоншуул» гэжэ үгын 1, 2, 7-дохи үзэгүүд – «тол» гэһэн хуби эндэ нюугдаад байна гэжэ ойлгохо хэрэгтэй...

Буряад хэлэнэй һарын хэмжээндэ зохёогдоһон буряад хэлэн тухай шүлэгүүд.

Хүндэтэ үхибүүд!
Тээсгэн таанад театр, театрай янзанууд тухай мэдэхэ болоот. Мүнѳѳ театрай зарим нэрэ томьёонуудтай (театральные термины) танилсуулхамнай.