Мүнөө, карантинай үедэ, Улаан-Yдын этнографическа музейн «Амиды булангай» ан амитад хүн зониие үгылэн гайхалдана. 

Хүндэтэ үхибүүд, урдын урда сагһаа манай буряад арадай эгээл дуратай хатар хадаа ёохор юм. Хүнүүд гар гараа барилсаад, хүхюутэй зугаатай дуунуудые дуулалдан хатардаг.

Хүндэтэ үхибүүд! Үхэр табан хушуун малай нэгэн болоно. Мүнөөдэр таанадые үхэрэй зүһэтэй танилсуулхамнай.

Хүндэтэ үхибүүд! Мүнөө таанадые табан хушуун малай нэгэн үнеэнэй бэеын хубинуудтай танилсуулхамнай.

Хүндэтэ үхибүүд! Хонин гээшэ элинсэг хулинсагаймнай эртэ урда сагһаа хойшо үдхэжэ байһан табан хушуун малай нэгэн юм. Мүнөөдэр таанадые хониной зүһэнүүдтэй танилсуулая. Хонид сагаан, хара, хүрин гээд гурбан янзын байдаг. Тэдээн соогоо сагаан эреэн, хара эреэн гэжэ илгардаг.