2022 ондо Ага нютагта бүгэдэ буряадай «Алтаргана» фестивалиин хэмжээндэ «Фигаро» парикмахерскын байшан соо «Буряад арадай үһэ хайшалха ба гүрэхэ ёһо заншал» гэһэн түлэблэл бэелүүлэгдэжэ, үзэсхэлэн дэлгээгдээ бэлэй. 

Хүндэтэ үхибүүд! Мүнөөдэр таанадые эрын гурбан нааданай нэгэн бүхэ барилдаантай дүтөөр танилсуулая. Эндэ Агын талын суута бүхэшүүл, дүрэнүүд, дүримүүд тухай бэшэхэмнай. 

   Хүндэтэ үхибүүд! 

    Бүһэтэй хүнэй гартаа баридаг зарим зэр зэмсэгүүд ба тэрээндээ наринаар хандаха гуримууд тухай бэшэхэмнай. Мүнөөнһөө эдэ бүгэдые мэдэжэ абабал, хожомоо ажал хэрэгтээ шэн наринаар, эд хэрэгсэлдээ, зөөри зөөшэдөө гамтайгаар хандахадаа, зан заршам, гурим журам һайнаар сахихадаа, ёһотой эрэ хүн болохот. 

   Эртэ урда сагһаа хойшо Сагаалганиие буряад-монголшууд арадайнгаа гол шухала һайндэр гэжэ тоолодог. Сагаалганай үглөөгүүр нютаг оронойнгоо сахюусадые хүндэлөөд, аба эжыгээ, аха захатанаа золгохо ёһо бии юм. Нүхэд, түрэлхид, хүршэнэршье бэе бэеэ золгодог гуримтай. Сагаалган соогуур зон ёохор хатар дэлгээдэг, шагай наадан, һээр шаалга г.м. наадануудые эмхидхэдэг. Энэ сэдэбээр Агын аймагай хүүгэдэй уран урлалай һургуулинуудай хүмүүжэмэлнүүдэй зураһан зурагуудые дурадханабди.  

Хүнхэрэй уран урлалай һургуулиин Вероника Нимаева
(багшань – Арюна Ульзутуева).

Агын уран урлалай һургуулиин Арюна Базаргуруева (багшань – Ирина Цыденова).

 

(Үргэлжэлэлынь 4-дэхи дугаарта уншахада болохо).

Нордоп БАБУЕВА.

 

   Буряад угсаатан урда сагһаа хойшо юһэн эрдэмтэй хүниие эрхим эрэ гэжэ тоолодог байһан юм. Мүн лэ манай элинсэг хулинсаг хүбүүдээ хүмүүжүүлхэдээ, эрын юһэн эрдэмдэ багаһаань һургахые оролдодог байһан юм.