Хүндэтэ үхибүүд!
Ташуур гүрэхэ шадабари хадаа бүһэтэй хүнэй юһэн эрдэмэй тоодо ородог. Мүнөө ташуур яагаад гүрэдэг бэ гэжэ Амидхааша нютагта ажаһуудаг ажалай ветеран Баир Баясхаланов тодорхойгоор харуулха.

Хүндэтэ үхибүүд! Эгээл мүнѳѳ түл абалгын хаһа эхилэнхэй, хонишодой буусануудаар эхэ хонид хурьгалжа байна. Нарай хурьгадые яажа тэжээхэб гэжэ Могойтын аймагай «Хара-Шэбэр» ажахыда түрүү хонишоноор дүшэ гаран жэлдэ хүдэлжэ ябаһан Светлана Маркелова хөөрэнэ.

Хүндэтэ үхибүүд!
Табан хушуун малай нэгэн болохо морин эрдэни хүнэй найдамтай нүхэр, малша арадаймнай эгээл ехэ туһалагшань байгаа бшуу. Малша араднай морин эрдэниеэ магтажа, соло дуудадаг, тоног зэмсэгыень ёһо соонь бэлдэдэг, тэдэнииень һайнаар абажа ябадаг байһан. Теэд морин ямар тоног зэмсэгтэйб гэжэ хүн бүхэн мэдэдэггүй. Тиимэһээ таанадые мүнөөдэр эдэ бүгэдэнтэй танилсуулхамнай.

Хүндэтэ үхибүүд! Табан хушуун малай нэгэн болохо морин эрдэни хүнэй найдамтай нүхэр, малша арадаймнай эгээл ехэ туһалагшань байгаа бшуу. Малша араднай морин эрдэниеэ магтажа, соло дуудадаг, тоног зэмсэгыень ёһо соонь бэлдэдэг, тэдэнииень һайнаар абажа ябадаг байһан. Теэд морин ямар тоног зэмсэгтэйб гэжэ хүн бүхэн мэдэдэггүй. Тиимэһээ таанадые мүнөөдэр эмээлтэй танилсуулхамнай.

Хүндэтэ үхибүүд!
Хүлэг морин хадаа буряад хүнэй түрүүшын нүхэр юм. Мориной зүһэ мэдэхэгүй һаа, тэдэниие нэрлэжэ шадахагүйбди. Тиимэһээ мүнөө таанадые мориной зүһэнүүдтэй танилсуулхамнай.