Хүндэтэ үхибүүд!
   «Хүнэй хүбүүе хүсэ оруулдаг hургаал, хүлэгэй унагые шадал оруулдаг тэжээл» гэhэн сэсэн үгые үндэhэн болгожо, үе дамжан ерэhэн хүмүүжэлэй жолоо шанга баригты.
   Түрүүшын алхамhаа ехэхэн юумэн дулдыдаха. Бага наhанhаа ойлгоhон юумэн огто мартагдахагүй. 

Ёһо заншал, зан заршам баримталан, үринэрөө түни түбшэн, даруу зантайгаар үндылгэбэл, харгынь арюун, холые бодохо хараа бодолтой бэрхэ хүүгэд болодог байһан.

   Элинсэг хулинсагай абажа ябаһан ёһо заншал мүнөө сагта мартагдажа, тон ёһо соонь сахигдахаяа болиһониинь харамтай. Урдандаа түрын заншал гүнзэгы удхатай, өөрын гуримтай байһан.

Мүнөө дугаарта түрын мартагдаһан заншалнуудтай таанадые танилсуулхамнай.

   Элинсэгэймнай сахижа ябаһан түрын ёһо заншалнууд хэды шэнээн гүнзэгы удхатайб. Залуушуулай гэр бүлэ боложо, уг гарбалаа үргэлжэлүүлхэ гэжэ шиидэһэн сагһаа хойшо золтой жаргалтай түбхинэхын түрүүшын алхам – хадаг табилга болоно. Мүнөөдэрэй дугаарта хадаг табилга тухай бэшэхэмнай. 

   Хүрьһэтэ алтан дэлхэй дээрэ хүмүүнэй бэе оложо түрөөд, аба эжын энхэрэл доро үндыдэг гээшэбди. Хүүгэдээ хэнһээшье дутуугүй үндылгэхэ гэжэ һалирдаг гэртэхинэйнгээ ашыень харюулха маанадай уялга мүн. Тиимэһээ гэр бүлын жэшээ, аба эжыдээ яажа ашыень харюулха тухай хөөрэлдэе.