Байгша оной мартын 23-да «Аба эжын хэлэн гамтайл!» гэһэн буряад хэлэнэй мүрысөөн Агын Буддын академидэ үнгэргэгдөө. Мүрысөөнэй эхиндэ олоной мэдэхэ «Хүбүүд басагаднай бэлигтэй байг!...» гэһэн дуу үреэл мэтээр үхибүүд зэдэлүүлээ.

Сегодня Единые государственные экзамены (ЕГЭ) уже прочно вошли в нашу жизнь. Несмотря на это возникает ещё очень много вопросов. Родители сегодня уделяют большое внимание подготовке к ЕГЭ в рамках выбранного предмета и, к сожалению, оставляют без внимания психологическую готовность к экзамену. Предлагаем вниманию читателей советы по подготовке к ЕГЭ от психолога Агинской средней общеобразовательной школы №2 Билигмы Чимитовой.

Инга Маланова Усть-Ордагай Буряадай тойрогой Эхирэд-Булагадай аймагай һургуулинуудта 24 жэл багшалаад, мүнөө Эрхүүгэй 1-дэхи лицей-интернадта хүдэлнэ. Эндэ һая интернет хэрэглэгшэд, илангаяа Байгалай хоёр эрьеэр ажаһууһан буряад зон Инга Иннокентьевнада заалгажа байһан хотын үхибүүдэй аргагүй зохидоор буряад дуу дуулажа байһан видео хаража, гайхалдан, энэ багшын абьяасаар ехэ омогорхоо һэн. Инга Иннокентьевнатай хонходолсожо, энэ интервью абабабди.