Байгша оной мартын 23-да «Аба эжын хэлэн гамтайл!» гэһэн буряад хэлэнэй мүрысөөн Агын Буддын академидэ үнгэргэгдөө. Мүрысөөнэй эхиндэ олоной мэдэхэ «Хүбүүд басагаднай бэлигтэй байг!...» гэһэн дуу үреэл мэтээр үхибүүд зэдэлүүлээ.

Сегодня Единые государственные экзамены (ЕГЭ) уже прочно вошли в нашу жизнь. Несмотря на это возникает ещё очень много вопросов. Родители сегодня уделяют большое внимание подготовке к ЕГЭ в рамках выбранного предмета и, к сожалению, оставляют без внимания психологическую готовность к экзамену. Предлагаем вниманию читателей советы по подготовке к ЕГЭ от психолога Агинской средней общеобразовательной школы №2 Билигмы Чимитовой.

Инга Маланова Усть-Ордагай Буряадай тойрогой Эхирэд-Булагадай аймагай һургуулинуудта 24 жэл багшалаад, мүнөө Эрхүүгэй 1-дэхи лицей-интернадта хүдэлнэ. Эндэ һая интернет хэрэглэгшэд, илангаяа Байгалай хоёр эрьеэр ажаһууһан буряад зон Инга Иннокентьевнада заалгажа байһан хотын үхибүүдэй аргагүй зохидоор буряад дуу дуулажа байһан видео хаража, гайхалдан, энэ багшын абьяасаар ехэ омогорхоо һэн. Инга Иннокентьевнатай хонходолсожо, энэ интервью абабабди.

Ц.Максаров (баруун гарһаа), М.Илюхинов, Д.Жамсуев, Б.Очиров.

   Үнгэрэгшэ зуун жэлэй ерэ гаран онуудта буряад бүхэшүүл СССР ороной, Европын хибэс дээрэ илагдаха гээшые мэдэдэггүй байһан юм. Нэрлэбэл, Максим Молонов, Константин Хангалов, Борис Будаев, Дугар Жамсуев, Жамсо Лхамажапов гэгшэд «алтан можо» гээд нэрлүүлэгдэжэ, хибэс дээрэ ялас гэмэ амжалтануудые туйлажа, буряад арадаа омогорхуулжа, нэрэеэ дээгүүр нэрлүүлжэ ябаһан гээшэ. Нэрлэгдэһэн тамиршадай нэгэн Дугар Жамсуев СССР-эй арбан эрхим барилдаашадай тоодо орожо, США-гай Атланта хотодо 1996 ондо үнгэргэгдэһэн Олимпиин нааданда хабаадаха эрхэтэй болоһон габьяатай. Тээсгэн Агада үнгэргэгдэһэн баатар сэрэгшэн Базар Ринчиногой дурасхаалта мүрысөөндэ буряадай абарга бүхэ гэжэ хэлсүүлжэ ябаhан Дугар Жамсуевтай уулзажа, баян намтартайнь танилсаабди.