Агын 3-дахи дунда һургуулиин 11-дэхи ангиин һурагша Тамир Бабуев (зураг дээрэ) ноябриин эхиндэ Улаан-Үдэ хотодо үнгэргэгдэhэн XVIII уласхоорондын «Эдир Будамшуу» конкурсын гран-при шүүжэ, нютагаархидаа баярлуулаа бэлэй. 

   Уласхоорондын «Эдир Будамшуу» конкурсын гран-прида хүртэхын тула финалда гараhан 20 гаран эдиршүүл талаан бэлигээрээ, шадабаряараа туршалсаа юм.

   Түрүүшын «Эдир Будамшуу» конкурс 2005 ондо, Россиин арадай артист Михаил Елбоновой 60 жэлэй ойгоор дашарамдуулан үнгэргэгдөө hэн. Тиихэдэ конкурс региональна, республиканска зэргэтэй байгаа.

   Хоёрдохи конкурс уласхоорондын боложо, ганса Буряад оронhоо бэшэ, Хальмаг оронhоо, Үбэр Байгалай хизаарhаа, Эрхүүгэй можоhоо, Монголhоо ба Хитадhаа эдир хүүгэд хабаадажа эхилээ. Буряад Уласай Соёлой яаманай мэдээсэһээр, конкурсын 18 жэл үнгэргэгдэhэн саг соо 8 мянга шахуу хүүгэд хабаадаhан байна.

   «Эдир Будамшуу» конкурс байгуулhан Россиин арадай артист Михаил Елбоновой тэмдэглэhээр, хүүгэдтэ түрэл хэлэндэнь hонирхол ба дурлал түрүүлхэ, бэлигтэй үхибүүдые элирүүлхэ, театрай болон хүгжэмэй урлалда эльгэтэй болгохо зорилготойгоор үнгэргэгдэдэг. 

   Тамир багаhаа номдоо бэрхэ, классайнгаа ба hургуулиингаа ажабайдалда эдэбхитэйгээр хабаададаг, харюусалгатайгаар хандадаг һурагша юм. 

   Нордоп БАБУЕВА.

 

   Зарим зоной, илангаяа залуушуулай дунда бэеэ татуировкоор «хушаха» һайшаагдадаг болонхой. Үбгэ эсэгэнэрнай энээниие лаб буруушааха һэн гэжэ һанамаар.

   Хизаар ороноо шэнжэлэгшэ Содбо Ешисамбуев «Нангин эхэ байгаали» ном соогоо Энгидэйһээ зөөжэ ерэһэн улаалзай хүбдүүд омогой Түбшэн гэжэ хүнһөө гарбалаа үргэлжэлүүлһэн бар хүсэтэй үри һадаһад тухайнь хөөрэһэн байдаг. Тэдэ хөөрөөнүүдэй дунда толилогдоһон Түбшэнэй Мэхиитын Базар тухай домог дурадхая.

Залуушуулай үдэртэ зорюулжа, Дулдаргын аймагай Шандали нютагай захиргаанай залуушуулай таһагай мэргэжэлтэн Арюхан Бальжинимаевагай ажаябуулга тухай хөөрэе. 

Арюхан Бимбаевна Шандали нютагта 1989 ондо түрэһэн, Эрхүү хотын ашагта малтамалнуудые бэдэрэлгын техникум 2009 ондо дүүргэһэн. 2017 онһоо нютагтаа хүдэлнэ, һурша номоор харбаха дуратай, гурбан һайхан үхибүүдэй эжы юм.

 

 

А.Бальжинимаевагай архивай фото.

Эрдэм Болотов - Сахюуртын дунда hургуулиин 9-дэхи ангиин hурагша. Эхин классhаа номдоо hүбэлгэн, бэрхэ, илангаяа түрэл хэлэндээ бэрхээр hурадаг шабимнай болоно. Аман зохёолой бүлгэмэй гэшүүн, шэнжэлэгшэ. Багшын ударидалга доро нютагай түүхэ, суута хүнүүд тухай шэнжэлхы түлэблэлнүүдые бэлдэдэг. Урагшаа hанаатай, ёһотойл патриот хүбүүн.
2020 ондо Улаан-Үдэдэ эдир бэшээшэдэй хоорондо БГУ-гай эмхидхэhэн «Уран гуурhан» гэһэн мүрысѳѳндэ шангай 3-дахи hуури эзэлээ һэн. Шүлэг уншаха дуратай, шүлэг бэшэжэ туршадаг боложол байна.