Агын тойрогой олон hургуулинуудта «Һуралсал» гэhэн үндэhэн түлэблэл бэелүүлэгдэжэ, «Хүгжэлтын газар» («Точка роста») гэhэн цифровой ба гуманитарна шэглэлэй түбүүд нээгдэhэн юм. Тэндэ hурагшад мүнөө үеын цифровой технологи шудалан ашаглана, шэнжэлэлгэ эдэбхитэйгээр хэнэ.

Тиигэжэ hуралсалай гуламтануудта тон шэнэ компьютернууд, интер-активна, нааданай хэрэгсэлнүүд, квадрокоптер, hанаанда дүрсэлhэн байдалай (виртуальная реальность) нюдэнэй шэл, 3D-принтер г.м. абтаһан байна.

 

Агын тойрогой гимназида 2008 онһоо педагог-психологоор хүдэлжэ ябаһан Баярма Найдановатай хөөрэлдэжэ, залуушуулда туһатай зүбшэлнүүдые абабабди. Мүн мүнөөнэй залуушуулай хэлэлгэ буряад үгэнүүдээр баяжуулхын тула буряадаар лэ бэшэхэ гэжэ зорибобди.

- Баирма Арсалановна, хөөрэлдөөгөө тон түрүүн гэр бүлэһөө эхилэе. Танай һанамжаар, бата бэхи, элүүр энхэ бүлэ гэжэ юун бэ?

- Бүлэ соо гэшүүн бүхэн сэдьхэлэй талаар аажам тэнигэр, ажана амгалан байдалда байнаб гэжэ мэдэрбэл, бата бэхи бүлэ болонол даа. Ородоор тодорхойлбол, «эмоциональное благополучие». Иимэ сэдьхэлэй амгалан байдал ехэнхидээ үбгэ һамган хоёрой хоорондохи харилсаанһаа, тэдэ хоёрой бэе бэедээ хандасаһаа дулдыдадаг.