Агын тойрогой олон hургуулинуудта «Һуралсал» гэhэн үндэhэн түлэблэл бэелүүлэгдэжэ, «Хүгжэлтын газар» («Точка роста») гэhэн цифровой ба гуманитарна шэглэлэй түбүүд нээгдэhэн юм. Тэндэ hурагшад мүнөө үеын цифровой технологи шудалан ашаглана, шэнжэлэлгэ эдэбхитэйгээр хэнэ.

Тиигэжэ hуралсалай гуламтануудта тон шэнэ компьютернууд, интер-активна, нааданай хэрэгсэлнүүд, квадрокоптер, hанаанда дүрсэлhэн байдалай (виртуальная реальность) нюдэнэй шэл, 3D-принтер г.м. абтаһан байна.

 

Агын тойрогой гимназида 2008 онһоо педагог-психологоор хүдэлжэ ябаһан Баярма Найдановатай хөөрэлдэжэ, залуушуулда туһатай зүбшэлнүүдые абабабди. Мүн мүнөөнэй залуушуулай хэлэлгэ буряад үгэнүүдээр баяжуулхын тула буряадаар лэ бэшэхэ гэжэ зорибобди.

- Баирма Арсалановна, хөөрэлдөөгөө тон түрүүн гэр бүлэһөө эхилэе. Танай һанамжаар, бата бэхи, элүүр энхэ бүлэ гэжэ юун бэ?

- Бүлэ соо гэшүүн бүхэн сэдьхэлэй талаар аажам тэнигэр, ажана амгалан байдалда байнаб гэжэ мэдэрбэл, бата бэхи бүлэ болонол даа. Ородоор тодорхойлбол, «эмоциональное благополучие». Иимэ сэдьхэлэй амгалан байдал ехэнхидээ үбгэ һамган хоёрой хоорондохи харилсаанһаа, тэдэ хоёрой бэе бэедээ хандасаһаа дулдыдадаг.

   Зарим зоной, илангаяа залуушуулай дунда бэеэ татуировкоор «хушаха» һайшаагдадаг болонхой. Үбгэ эсэгэнэрнай энээниие лаб буруушааха һэн гэжэ һанамаар.

   Хизаар ороноо шэнжэлэгшэ Содбо Ешисамбуев «Нангин эхэ байгаали» ном соогоо Энгидэйһээ зөөжэ ерэһэн улаалзай хүбдүүд омогой Түбшэн гэжэ хүнһөө гарбалаа үргэлжэлүүлһэн бар хүсэтэй үри һадаһад тухайнь хөөрэһэн байдаг. Тэдэ хөөрөөнүүдэй дунда толилогдоһон Түбшэнэй Мэхиитын Базар тухай домог дурадхая.

Залуушуулай үдэртэ зорюулжа, Дулдаргын аймагай Шандали нютагай захиргаанай залуушуулай таһагай мэргэжэлтэн Арюхан Бальжинимаевагай ажаябуулга тухай хөөрэе. 

Арюхан Бимбаевна Шандали нютагта 1989 ондо түрэһэн, Эрхүү хотын ашагта малтамалнуудые бэдэрэлгын техникум 2009 ондо дүүргэһэн. 2017 онһоо нютагтаа хүдэлнэ, һурша номоор харбаха дуратай, гурбан һайхан үхибүүдэй эжы юм.

 

 

А.Бальжинимаевагай архивай фото.