Зарим зоной, илангаяа залуушуулай дунда бэеэ татуировкоор «хушаха» һайшаагдадаг болонхой. Үбгэ эсэгэнэрнай энээниие лаб буруушааха һэн гэжэ һанамаар.

   Хизаар ороноо шэнжэлэгшэ Содбо Ешисамбуев «Нангин эхэ байгаали» ном соогоо Энгидэйһээ зөөжэ ерэһэн улаалзай хүбдүүд омогой Түбшэн гэжэ хүнһөө гарбалаа үргэлжэлүүлһэн бар хүсэтэй үри һадаһад тухайнь хөөрэһэн байдаг. Тэдэ хөөрөөнүүдэй дунда толилогдоһон Түбшэнэй Мэхиитын Базар тухай домог дурадхая.

Залуушуулай үдэртэ зорюулжа, Дулдаргын аймагай Шандали нютагай захиргаанай залуушуулай таһагай мэргэжэлтэн Арюхан Бальжинимаевагай ажаябуулга тухай хөөрэе. 

Арюхан Бимбаевна Шандали нютагта 1989 ондо түрэһэн, Эрхүү хотын ашагта малтамалнуудые бэдэрэлгын техникум 2009 ондо дүүргэһэн. 2017 онһоо нютагтаа хүдэлнэ, һурша номоор харбаха дуратай, гурбан һайхан үхибүүдэй эжы юм.

 

 

А.Бальжинимаевагай архивай фото.

Эрдэм Болотов - Сахюуртын дунда hургуулиин 9-дэхи ангиин hурагша. Эхин классhаа номдоо hүбэлгэн, бэрхэ, илангаяа түрэл хэлэндээ бэрхээр hурадаг шабимнай болоно. Аман зохёолой бүлгэмэй гэшүүн, шэнжэлэгшэ. Багшын ударидалга доро нютагай түүхэ, суута хүнүүд тухай шэнжэлхы түлэблэлнүүдые бэлдэдэг. Урагшаа hанаатай, ёһотойл патриот хүбүүн.
2020 ондо Улаан-Үдэдэ эдир бэшээшэдэй хоорондо БГУ-гай эмхидхэhэн «Уран гуурhан» гэһэн мүрысѳѳндэ шангай 3-дахи hуури эзэлээ һэн. Шүлэг уншаха дуратай, шүлэг бэшэжэ туршадаг боложол байна.

Если человек, не оглядываясь, идёт к своей цели, то он обязательно чего-то добьётся. Героиня моего интервью Дарина Бальжимаева - именно такой человек. Она чётко знает, чего хочет и как его достичь. Она - яркий пример для подрастающего поколения.  

- Дарина, расскажи, пожалуйста, почему решила стать экономистом-менеджером?
- Я с детства мечтала стать медиком, изучала биологию и химию. Но так получилось, что в 11 классе родители приняли решение отправить меня попробовать себя в международной деятельности.