Бүгэдэ буряадай «Толон» һониной шанда хүртэхын түлөө буряад арадай үндэһэн наадан – һээр шаалгаар хизаарай хэмжээнэй IX мүрысөөндэ абарга болоһон Догой нютагай Доржо Цырендоржиевтай болон хоёрдохи һуури эзэлһэн Очир Дабаевтай танилсуулхамнай.

Агын тойрогой хүүгэдэй-эдиршүүлэй тамирай һургуулида һур харбалгаар һорилго хэдэг эрхим хүбүүд, басагад тухай бэшэхэмнай.

Вниманию наших юных и молодых читателей представляем статью «Мудрые заповеди бурятской народной педагогики», опубликованную в ежемесячном научно-методическом журнале Министерства образования Российской Федерации «Начальная школа».

   Гомбожап Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй оперо ба баледэй академическэ театрай гол хатаршад – Буряад Уласай габьяата артист Виктор Дампилов болон Буряад Уласай арадай артист Елена Хишиктуева хоёртой «Хатан эжы» этномастерскойн нээлгэдэ уулзабабди.

   Агын 3-дахи дунда һургуулиин 11-дэхи ангиин һурагша Тамир Бабуев (зураг дээрэ) ноябриин эхиндэ Улаан-Үдэ хотодо үнгэргэгдэhэн XVIII уласхоорондын «Эдир Будамшуу» конкурсын гран-при шүүжэ, нютагаархидаа баярлуулаа бэлэй. 

   Уласхоорондын «Эдир Будамшуу» конкурсын гран-прида хүртэхын тула финалда гараhан 20 гаран эдиршүүл талаан бэлигээрээ, шадабаряараа туршалсаа юм.

   Түрүүшын «Эдир Будамшуу» конкурс 2005 ондо, Россиин арадай артист Михаил Елбоновой 60 жэлэй ойгоор дашарамдуулан үнгэргэгдөө hэн. Тиихэдэ конкурс региональна, республиканска зэргэтэй байгаа.

   Хоёрдохи конкурс уласхоорондын боложо, ганса Буряад оронhоо бэшэ, Хальмаг оронhоо, Үбэр Байгалай хизаарhаа, Эрхүүгэй можоhоо, Монголhоо ба Хитадhаа эдир хүүгэд хабаадажа эхилээ. Буряад Уласай Соёлой яаманай мэдээсэһээр, конкурсын 18 жэл үнгэргэгдэhэн саг соо 8 мянга шахуу хүүгэд хабаадаhан байна.

   «Эдир Будамшуу» конкурс байгуулhан Россиин арадай артист Михаил Елбоновой тэмдэглэhээр, хүүгэдтэ түрэл хэлэндэнь hонирхол ба дурлал түрүүлхэ, бэлигтэй үхибүүдые элирүүлхэ, театрай болон хүгжэмэй урлалда эльгэтэй болгохо зорилготойгоор үнгэргэгдэдэг. 

   Тамир багаhаа номдоо бэрхэ, классайнгаа ба hургуулиингаа ажабайдалда эдэбхитэйгээр хабаададаг, харюусалгатайгаар хандадаг һурагша юм. 

   Нордоп БАБУЕВА.