Һүдэнтэ нютагай Базар гэжэ хүн бүхы наһан соогоо машина, тракторта ябаһан юм. Энэ ушар халуун зунай, үбһэнэй үедэ Һүдэнтын Жэбхээһэн нютагта болоһон...

Ага-Хангилда үнэн болоһон ушарһаа...

Һү-үү, тээ тэрэ минии хүйхэр ерэжэ ябана лэ. Үгы, энэмни һогтуу гээшэ гү, элүүр гү?