Би тиихэдэ 1-дэхи классай байгааб. Багшамнай маанадта гэртээ үдэр бүри номоо уншагты гэдэг һэн. Тиигээд лэ Сэндэма абжаа намайе хажуудаа һуулгаад, букварь уншуулха.
«…Ма-ша ста-ла вра-чом. Ми-ла по-ва-ром. Ва-ся и Ко-ля ста-ли во-ра-ми», - гэжэ үзэглэн уншаба хаб.
- Юун гэжэ?! Һайнаар унша! - гэжэ Сэндэма абжаа шангаханаар хэлэбэ.
Би дахин:
- Ма-ша ста-ла вра-чом. Ми-ла по-ва-ром. Ва-ся и Ко-ля ста-ли  во-рами, - гэжэ шанга гэгшээр нарьяса уншабаб.
Сэндэма абжаа арилгажа байһан хартаабхаяа унагаан алдажа:
- Үгы! Яагаад һургуулиин ном соо тиигэжэ бэшэхэ юм! Харуула даа, - гэжэ гайхаба.
Тиихэдэнь:
- Сэндэма абжаа, эндэ тон тиигэжэ бэшээтэй байнал даа, - гэбэб.
Абжаа ехэ гайхажа, уншажа байһыем хараад, хахажа байжа энеэбэ:
- Доржо, иигээд уншахаш: «Маша стала врачом. Мила поваром. Вася и Коля сталеварами».
Тэрээнһээ хойшо би «сталевар» гэжэ үгэ мэдэдэг болоо һэнби. Мүнөө Сэндэма абжаа ЧГМА-да һурадаг. Тиигээд хаа-яа намда:
- Заа, сталевар, ямар һуранабши? - гэхэ-дэнь, «бараг, бараг» гээд энеэлдэдэгбди.

Хүндэтэ уншагшад, танай анхаралда Доржо Сүльтимовой бэшэһэн үгүүлэлнүүд дурадхагдана.