Гомбожаб Цыбиков – эгээл түрүүн Һаса руу фотоаппарадтай орожо, буулгабаринуудые хэhэн хүн. Тэдэнэйнгээ түлөө ами наhантаяа хахасажашье болохо байгаа бшуу. Фото-буулгабаринуудынь тэрэниие дэлхэй дүүрэн суурхуулаа, мүн хэнэйшье дуулаагүй байhан National Geographic гэhэн сэтгүүлые үридөө диилдэжэ панхаруутахаhаань абараа.

   «Дуун гээшэ арад зоной һанаа сэдьхэлэй толи» гэжэ дэмыдэ хэлсэдэггүй. Буряад арадай дуунууд ажабайдалай бүхы тала – ажал хүдэлмэри, олониитын, гэр бүлэ доторой харилсаа, ёһо заншал, холын түүхэтэ үйлэ хэрэгүүдые үнэхөөр толи дээрэ мэтэ эли тодоор харуулһан байдаг.
   Россиин арадуудай соёлой уг залгамжалгын жэлдэ зорюулан, буряад арадай түүхын дуунуудые дурадханабди.

Бабжа-Барас баатар тухай түүхэ домогууд олон юм. Энэ хүн тухай баримтата саарhануудые бэдэрхэдэ, хэдэн тайлбаринууд гаража ерэнэ.
Цыден-Жаб Жимбиевэй «Бабжа-Барас баатар» эссе-ном hонирхол татана. Тэрэ 2010 ондо хэблэгдэhэн, уран зохёолшын hүүлшын ажал, буряадайнгаа гүнзэгы удхатай ёhо заншал, зан заршам баримталан найруулhан ном. Ном соогоо Бабжа баатарай түрэhэн үеhөө эхилээд, шэнжэлхы ажал ябуулжа, элдэб баримтануудые үзэжэ, тэрэнээ согсолжо бэшэhэн байна. «…Хёлго голой хойто эрьедэ оршодог Бада нютагта, арба дугаар рабжуунай хүхэгшэн хонин жэлдэ, европын литээр 1595 ондо боохой хуасай угай Барьяа-Мэнгэтын бүлэдэ ёhотой баатар хүбүүн түрөө бшуу» гээд Бабжа-Барас баатарай мүндэлhэн тухай бэшэhэн байна. 

 

 

Редакциин архивай фото.

1923 ондо Германида гаргагдаhан Leika фотоаппарат тон ехээр сэгнэгдэдэг. 

Энэ камера соо тусгаар ондоо юун байнаб гэжэ бодомжолхоор. Харюунь эли: тон хоморой шухаг зүйл ехэ үнэ сэнтэй байдаг юм. Тиимэhээ хоморой юумэ абахаяа урданай эдтэ дуратайшуул мүнгөө гамнадаггүй.
2018 ондо «ВестЛихт» гэhэн австрийска аукцион дээрэ нэрэеэ нюуhан хүн 1923 ондо гаргагдаhан Leika фотоаппарат 2 сая 970 мянган доллароор худалдажа абаа. Анха түрүүн оройдоол 25 иимэ фотоаппарат хэгдэһэн байна. Тиимэhээ сагай ошохо бүри үнэтэй болоно. Мүнөө 1923 оной гурбан лэ «Лейка» анханайнгаа түхэл алдаагүй, бүтэнөөр үлэhэн.

top10a.ru сайтhаа.

Бүмбэрсэг дэлхэйн 70 хубинь уhаар хушагданхай. Тэрэ ехэ уhанай нэгэл хубииень уужа болодог юм. 

Уhан 2 атом водородhоо ба оройдоол 1 атом кислородhоо бүридэнэ. Хамаг амитан, ургамал уhагүйгөөр байжа шадахагүй. Уhан – амидаралай эхи үндэhэн.
Дэлхэйн далайн уhан иимээр хубаагдана: 46 хубинь – Номгон далайда, 23 хубинь - Атлантиин далайда, 20 хубинь - Индийскэ далайда ба 4 хубинь - Хойто Мүльhэтэ далайда.
Байгал далай - дабhагүй (пресная) уhанай эгээ томо һаба.
ecoplanet777.сom cайтhаа.