Ленинград бүһэлэлгэ 872 хоног – 1941 оной сентябриин 8-һаа 1944 оной январиин 27 болотор үргэлжэлһэн. 

Агууехэ талын урдын баатарнуудай Илалтын солоор хурайлhан, үльгэртэ хүлэгүүдэй туруунуудаар түбэргэhэн, үльгэр домогоор түүрээhэн, номо hаадагай зэдэлээтэй эрын гурбан наадан юм!

Ородой элитэ эрдэмтэн Лев Гумилёв «Этногенез ба Дэлхэйн биосферэ» гэһэн ном соогоо нэгэ үндэһэ яһатанай бии болоод, хүгжэжэ һалбарһанай удаа hүнэжэ залирдаг тушаа бэшэһэн. Мүнөө бидэ, буряадууд, түүхынгээ хүгжэлтын ямар шатада ябана гээшэбибди?

Үшөө 1847 ондо Ирландида аймшагтай, үлэн хооһон байдалай тогтоод байхада, чокто гэжэ индейцүүд 170 доллар – үгытэй угсаатанда айхабтар ехэ мүнгэ суглуулжа, ядаржа байһан зондо үгэһэн байна. Мүнөө, 200-гаад жэл үнгэрһэн хойно, индейцүүд тахал үбшэндэ нэрбэгдээ, тэдэнэй штат Америкын тон ехээр хохидоһон нютаг болоно. Хэнэйшье хүлеэгээгүй байтар, ирландцууд «үриеэ бусааха» гэжэ шиидэжэ, Америкын нүхэдтөө 2 саяһаа үлүү доллар суглуулжа үгөө.

2015 ондо ирландцууд индейцүүдтэ баярые хүргэжэ, Корк графствада «Родственные души» (зураг дээрэ) хүшөө бодхооһон байна.

Дайнай ара талын ажалай ветеран, Урда-Ага нютагай Болот Галсандашиев 10 анги суг дүүргэһэн нүхэдтэеэ комсомол-залуушуулай бригадада ажалай амта үзэжэ, саашадаа эрдэм мэргэжэл шудалжа, Агын тойрогой хүгжэлтэдэ нилээд ехэ хубитаяа оруулалсаһан аха болоно.