Апрелиин 22-то Үбэр Байгалай хизаарай делегациие Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов угтан абаа.

Делегациин бүридэлдэ сенатор Баир Жамсуев, хизаарай амбан захирагшын орлогшо Аягма Ванчикова, Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуев болон тойрогой аймагуудай, Ага тосхоной толгойлогшонор ороо.

 

Албан  ёһоной уулзалгада.

 

«Хоёр нютаг ороной хани харилсаан тухай тобшо хөөрэлдөөн болоо. Тодорхойлбол, мяха болон нооһо үсхэбэрилгэ ехэ болгохо, харгы унаагай харилсаа үргэдхэхэ, тэрэ тоодо Улаан-Үдэ-Ага гэһэн авиа-зам нээхэ. Аминдаа буряад хэлэ хүгжөөлгын, буряадай уласхоорондын «Алтаргана» наада үнгэргэлгын, Монголой хилэ шадархи нютагуудтай наймаагай-экономическа болон соёлой харилсаа хүгжөөлгын асуудалнууд харагдаа. «Буряад ТВ» теле-субаг болон Buryad FM радиостанци хоёрой ажаябуулга дэмжэхэ хэрэгтэй гэжэ тэмдэглэгдээ», - гээд Баир Баясхаланович өөрынгөө телеграмм-хуудаһанда бэшэһэн байна.

Дарима Базарова.

Баир Жамсуевай телеграмм-хуудаһанай фото.

You have no rights to post comments