Буряад кино, нютаг аялга, уран шүлэг – булта хэлэндэ хабаатай асуудалнууд. Эдэ асуудалнууд тухай һанамжатаяа хубаалдахыень поэт, сэтгүүлшэн Николай Шабаевтай уулзабабди.

- Николай Чимитович, Танай һанамжаар, буряад хэлэн ямар байдалдаб?
   - Хэлэндэмнай ород хэлэнэй нүлөө ехэ. Үхибүүдээ һургаха хэрэгтэй, теэд ганса буряад хэлэндэ һургаад, холо харайхагүйбди. Үхибүүдээ хүүгэдэй сэсэрлигтэ үгөөд, ганса ород хэлэтэй болгоод гаргажа байнат гэжэ хэнииешье гэмнэхэ аргагүйбди. Ганса ород хэлэтэй болгожо байха бэшэ, үшөө буряад хэлэтэй болго гэжэ хэндэшье хэлэхэ ямар эрхэтэйбибди? Магад, тэрэ хүбүүниинь һайн ород хэлэтэй болоод, ерээдүйдэ холын газараар һургуули хээд, буряадаа суурхуулха ехэ хүн болохо аалам? Тиигэбэл буряад хэлэгүйшье һаа, буряад нэрэеэ үргөөд ябахадаа, арадай эрхим хүбүүн болохо.

   Тээсгэн, октябриин тэн багаар Агын тойрогто Буряад хэлэнэй фестивалиин үнгэргэгдэжэ байха үедэ Ородой Холбоото Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, Үбэр Байгалай хизаарай эрдэм һуралсалай габьяата хүдэлмэрилэгшэ, шүлэг зохёогшо Дугарма Батоболотоватай уулзажа, хѳѳрэлдѳѳ эмхидхэһэн байнабди.

   Зарим шүлэгүүдэй авторнууд «сэдьхэлһээм, али досооһоом гараһан мүрнүүдые шүлэг болгожо бэшээб» гэжэ хэлэдэг. Тиигээшье бэзэ, хүн сэдьхэлэйнгээ байдал дары түргэн саарһан дээрэ гаргахые оролдоо гэе. Сэдьхэлээ ханаажа бэшэхые хэншье хорихогүй ха юм. Теэд тиимэ «шүлэгөө» олондо тунхаглахадань, халаг даа, энэ автор түрүүн шүлэг зохёолгын аргануудтай танилсахаяа яанаб гэжэ һанахаар байдаг...
   Мүнөө бидэ мэдээжэ поэт, уран зохёолшо Батожаргал Гармажаповтай уран зохёолой жанрнууд, поэдүүд болон уран зохёолшод, шүлэг зохёолгын арганууд тухай хөөрэлдэбэбди.

   Ага нютагаймнай үзүүр хүбүүдэй нэгэн, уран зохёолшо, поэт, буряад хэлэ бэшэгэй багша Базар-Садо Цыденов январиин 13-да тэбхэр 70 наhанайнгаа ойн баяр угтаба.

   Һүүлэй жэлнүүдтэ олон хүн дэлхэйгээр аяншалха аргатай, аяншалдагшье болоһон. Догой нютагһаа гарбалтай, наһанай амаралтада гараһан Василий Жалсанов буряад арадайнгаа түүхээр һонирхожо, түүхэтэ газарнуудтай танилсаха зорилготойгоор холын замда гарадаг байна.