Эрхи татажа, буян хуряаха гээшэ өөрын онсотой юм. Арьяа-Баалын зүрхэн тарни уншажа, олонхи зон Ум маани бад мэ хум гэжэ тарни уншадаг.

   Урта нютагай Лхама Харалдаева «Telegram» социальна сүлжээндэ «Бурятский в опросах» гэһэн бүлэг байгуулһан. Лхама үндэһэн хэлэнэйнгээ хүгжэлтын түлөө улаагаараа орохо. Энэ басаганһаа хэн хэнэй жэшээ абабал, хайрата хэлэмнай алдагдахагүй һэн.

   Ага нютагаймнай уран зохёолшодой нэгэн, бэлигтэй поэт, сурбалжалагша, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадагша, ажалай ветеран, СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн Арсалан Жамбалоной түрэһөөр тэбхэр 100 жэл гүйсэбэ. Ага нютагһаа далижан ургаһан элитэ уран зохёолшын тэбхэр ойгоор дашарамдуулан, дурсалга бэшэхэмнай.

   Үндэһэн хэлэнүүдые болон угсаата соёлой шэглэлтэй бусад зүйл шудалалгые дэмжэхэ талаар Буряад Уласай «Бэлиг» түбэй захирал, Ородой Холбоото Уласай ниитэ һуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ Баир Балдановтай хөөрэлдөө эмхидхэбэбди.

   Табан үзэгһөө бүридэһэн «багша» гэһэн үгэ хүн бүхэндэ һайхан, дулаахан, һаруул мэдэрэл түрүүлдэг. Ургажа ябаа аляа шууяатай үхибүүдые эрдэмэй үргэн харгыда гаргаха гээшэ аргагүй хүндэтэй ажал. Агын Буряадай тойрогой багшанар үүргэеэ найдамтайгаар дүүргэдэг, ургажа ябаа үхибүүдые хүгжөөдэг, эрмэлзэл дүүрэнээр хүмүүжүүлдэг юм. Тэдэнэй нэгэн Шандалиин дунда һургуулида технологиин багшаар хүдэлдэг, мүн һурагшадайнгаа дунда шагай наада хүгжөөжэ, буряад арадайнгаа соёлдо горитойхон хубитаяа оруулдаг Дамдинжаб Доржиев болоно.