- Басагамни, Бимбые гэртээ бү ерүүлэ. Тэрэнэй ерэхэдэ, һанаагаа ехээр зободогыемни мэдэнэ ха юмши.
- Ойлгооб, эжы. Мүнөөдэр би тэдээнэйдэ ошохоб. Бимбын эжы һанаагаа зобуужаг.

Нордоп БАБУЕВА.

Хүн бүхэнэй намтар элдэб ушарнуудаар баян байдаг гээшэ ааб даа. Мэдээжэ уран зохёолшодтой болоһон энеэдэтэй, гайхалтай ушарнуудые дурадхахамнай. 

   Ниитэ ажаябуулагша, хизаар ороноо шэнжэлэгшэ Гончикбал Баиров нютаг зоноо гэгээрүүлхэ, түрэл арадайнгаа түүхэ домог, ёһо заншал тухай залуу үетэндэ мэдүүлхын, мэдээжэ зоной хуби заяантай танилсуулхын тула номуудые шэнээр хэблүүлжэ гаргаха хэрэгтэ бэеэ сүм зорюулдаг. Тэрэнэй аша оролдолгоор мэдээжэ уран зохёолшодой, эрдэмтэдэй үни холо хэблүүлһэн номууд дахинаа «нара харадаг» гээшэ. Ниитэ ажаябуулагша өөрөөшье олон номуудые хинан заһабарилжа гаргадаг автор юм. Гончикбал Цоктоевичтой уулзажа, зохёохы ажаябуулгаарнь һонирхобобди.

   Уран зураашын уласхоорондын үдэртэй дашарамдуулан, Агын Буряадай автономито тойрогой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Могойтын соёлой байшанай арадай театрай уран зурааша ба зохёон найруулагша Баяр Ширибазаровтай уулзабабди.

   Дугар Жамсарановичай түрэһөөр байгша оной октябриин 17-до тэбхэр 100 жэл гүйсэбэ.
   Ага нютагайнгаа хүгжэлтэдэ сэгнэшэгүй хубитаяа оруулһан зоной тоодо Эсэгэ ороноо хамгаалгын агууехэ дайнай ветеран, Агын Буряадай автономито тойрогой хүндэтэ эрхэтэн, юрист Дугар Табхаевай нэрэ ороно. Энэ хүн шэлэһэн мэргэжэлээрээ олон жэлдэ үнэн сэхээр, шударгы ажаллаһанайнгаа түлөө гүрэнэй, Шэтын можын, Агын тойрогой олон шан хайрануудта хүртэһэн байна.