Бага найруулга (эссе) бэшэхэдээ, һурагша гээшэ уншаһан зохёолнуудайнгаа удха шүүмжэлжэ, тэрээн дээрэ үндэһэлһэн гү, али элдэб ушарта бэе дээрээ үзэһэн өөрынгөө бодолнуудые тодоор, уран үгөөр найруулжа һурана. Тиигэжэ хүүгэд түрэлхи хэлэнэйнгээ баялиг мэдэрнэ, хэрэглэнэ.
Агын аймагай Һүдэнтын дунда һургуулиин буряад хэлэнэй ба литературын багша Мэдэгма Ринчиновна Балдановагай шабинар бүгэдэ буряадай «Алтаргана» нааданай хэмжээндэ үнгэргэгдэдэг найруулагшадай мүрысөөндэ эрхим дүнгүүдые харуулна: 2016 ондо М.Санжиева, Г.Жигдылмеева, харин мүнөө жэл Н.Цыдыпова гэгшэд лауреадууд боложо, багшынгаа, һургуулиингаа нэрэ найман зүгтэ суурхуулаа.

В 2016 году в Агинском округе стартовал творческий проект «Алтан үлгы - Агамнай», призванный поддержать действующих поэтов и писателей, найти и зажечь новые таланты. Сегодня, спустя два года, можно смело констатировать, что проект стал «свежим ветром перемен» в литературной жизни Аги. 

Хэмнайшье уран зохёолшодто зорюулагдаһан хүшѳѳнүүдые хараһан гү, али дуулаһан байха. 

Зүгтѳѳ номдо, уран зохёолдо, уран зохёолой геройнуудта зорюулагдаһан хүшѳѳнүүд тухай дуулажа үзэһэн ха гүбди? Номдо зорюулагдаһан хүшѳѳнүүд, үнэн дээрээ, олон гүрэнүүдтэ, хото газарнуудта табигдаһан байха юм. Жэшээнь, Америкын Холбоото штадуудта, Росси, Турци, Хитад, Польшо, Нидерланды, Германи, Великобритани, Израиль, Португали, Испани, Австри, Итали, Казахстан, Чехи, Шэнэ Зеланди г.м. гүрэнүүдтэ бии. Харин Яруунада уран үгэдэ - шүлэгүүдтэ зорюулагдаһан хүшөөнүүд - "Шулуунуудай сэсэрлиг" бии.

Мүнѳѳ үеын олонхи хүүгэд, эдиршүүл ном уншалгада һонирхолоо бууранхай. Ном уншалгые дэмыдэ сагаа һалгалга, интернет соо орожо уншахаар юумэн олон гээд ѳѳрһѳѳ сааша түлхин, үглѳѳнһѳѳ үдэшэ болотор гэхээр компьютерай, планшедэй саана сагаа үнгэргэдэг болонхой.

Модоор хэһэн ажалнууд.

   Г.Цыбиковэй нэрэмжэтэ музей соо «Агын үндэһэтэнэй дурасхаалай бэлэг (cувенир)» гэһэн 1-дэхи конкурсын дүнгүүд февралиин 15-да татагдаа.