Агын мэдээжэ хүгжэмшэн, Ородой Холбоото Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Россиин Хүгжэмшэдэй холбооной гэшүүн, уласхоорондын конкурснуудай ба буряадай уласхоорондын «Алтаргана» нааданай лауреат, Агын багшанарай колледжын хүгжэмэй багша Бато Бальжинимаев августын 27-до 70 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэбэ. Ойень угтуулан, композитортай хөөрэлдөө эмхидхэһэн байнабди. 

Үргэлтэй мүргэлтэй, өөр өөрын түүхэ домогтой орьёл хада уулануудтай Буряад Уласай Захаамин hайхан нютагаар ябахадаа, аймагайнь уран зохёолой «Уран Дүшэ» нэгэдэлэй хүтэлбэрилэгшэ, ирагуу найруулагша, дүрбэн номой автор, Санага нютагай эдэбхитэдэй нэгэн болохо Санжай-Ханда Дармаеватай уулзажа, нэгэдэлэй зохёохы ажаябуулгатайнь танилсабабди.