- Гончикбал Цоктоевич, «Славный наш восьмой выпуск» гэһэн ном хэблүүлһэн байнат. Энэ ном тушаа тодорхойгоор хөөрэжэ үгыт.
   - Байгша ондо Согто-Хангилайнгаа үетэндэ зорюулжа, «Славный наш восьмой выпуск» гэһэн ном гаргаһан байнабди. Дунда һургуулияа дүүргэһээрнай мүнөө жэл тэбхэр 50 жэл үнгэрөө. Би нүхэдтэеэ хэлсэжэ, номой «нара хараха» хэрэг ударидааб. Минии ударидалга доро Любовь Балданова, Надежда Жалсапова, Бальжит Цыренжапова, Бутит Эрдынеева гэгшэд ном хэблүүлхэ хэрэгтэ хубитаяа оруулаа. Нүхэдэйнгөө намтар, үри хүүгэд, аша зээнэр тушаа мэдээнүүдые, фото-зурагуудые суглуулжа эхилээбди. Ном һэхэжэ харахада, хүн бүхэниинь баян намтартай, өөрын элдэб хуби заяатай. Богони болзор соо бүхы хэрэгтэй баримтануудые суглуулжа, Улаан-Үдэ хотодо 100 хэһэгээр захижа гаргуулаабди. Хатуу гадартай, үнгэтэ фото-зурагуудтай, А4 саарһан дээрэ хэблэгдээ.
   - Үетэн ба багшанар тухайгаа хөөрэжэ үгыт.
   - Аяар холын 1963 оной алтан намарай сагта ажалша малшадай ба һаалишадай хүүгэд түрүүшынхеэ һургуулиин богоһо алхажа ороод, 1973 ондо дүүргэһэн байна. Аабагар хөөрхэн, бишыхан табяад хүбүүд ба басагадые Гарма Бороевна Бороева ба Цыцыгма Цыденовна Цыренжапова багшанар үзэг бэшэгтэ һургажа эхилээ һэн. Эхин шатын һургуули дүүргээд, хоёр дабхартай байшанда һуралсалаа үргэлжэлүүлээбди. СССР гүрэндэ үндыһэн тэрэ үеын үхибүүд ехэ журамтай, нарин нягта, хамтын юумэ гамнаха гэжэ оролдодог байгаа.
   Тэрэ үедэ бэлиг шадабаритай, шанга, бэрхэ багшанар: Согто-Хангилай дунда һургуулиин захирал, РСФСР-эй арадай гэгээрэлэй эрхим Самбу Гонсоронов, тоо бодолгын багша, РСФСР-эй арадай гэгээрэлэй эрхим, Россиин габьяата багша Цыпылма Бимбажапова, эхин шатын ангинуудай багша Гарма Бороева, химиин багша Зоя Дарижапова, трудай багша Николай Дондоков, географиин багша, СССР-эй арадай гэгээрэлэй эрхим Тимур Жалсараин, буряад хэлэнэй багша, РСФСР-эй арадай гэгээрэлэй эрхим, Россиин габьяата багша Буда-Ханда Жигмитова, тамирай багша, Россиин һургуулиин габьяата багша Баму Цырендоржиев ба бусад хүүгэдые эрдэм бэлигтэ һургаһан байна. Эдэ багшанарай аша оролдолгоор Согто-Хангилай дунда һургуулиһаа бэлиг шадабаритай зон олон гараһан. Олон һурагшадынь дунда һургуулияа эрхимээр түгэсхөө. Эрхим шабинарай тоодо Александр Дондоков, Баир Дугаров, Цыжидма Оротова, Цыбжит Цынгуева, Юрий Цымженов ба бусад ородог һэн. Бидэнэй дунда табин жэл соо Россиин Ажалай Баатар, СССР-эй тамирай мастер болоһон, гүрэнэй шан хайрануудта, хүндэлэлэй грамотануудта, үндэр нэрэ зэргэнүүдтэ хүртэһэн зон олон юм.
   - Һургуулиин һүүлээр ямар ажал хэһэн байнабта?
   - Тэрэ үедэ залуушуул хото город тэгүүлэнгүй, ажахыдаа үлэжэ, ниитын ажалда хабаадалсадаг байһан. Агын тойрогой комсомолой түүхэдэ 1973-1974 онууд онсо һуури эзэлһэн юм. Согто-Хангилай XXII партсъездын колхоздо анха түрүүшынхеэ комсомол-залуушуулай хонин ажалай бригада байгуулагдажа, «Толон» гэжэ нэрлэгдээ һэн. Тэрэ үедэ Согто-Хангил нютагай баян, талаар дүүрэн малтай XXII партсъездын колхоз ажалша бэрхэ хүтэлбэрилэгшэ, РСФСР-эй Верховно Зүблэлэй депутат, Агын Буряадай автономито тойрогой хүндэтэ эрхэтэн, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда хабаадагша Дамби-Жалсан Дондокович Дондоковой ударидалга доро холо ойгуур суурхажа ябаа.
   Согто-Хангилай дунда һургуули дүүргэжэ, һая аттестат гартаа абаһан 8-дахи выпускын хүбүүд ба басагад комсомолой бригадада ороо. Залуушуул: Далай Гунгаев, Цырендулма Жаргалова, Жалсагма Жалсанова, Баиржаб Бабудоржиев, Цырегма Динганорбоева, Юрий Цымженов, Бато-Далай Абидуев, Валентина Долсоронова, Александр Дондоков, би комсорг эдэбхитэй гэшүүдынь ябаабди. Залуушуул хүдөө гаража, гэр байра бариха, хонидой хашаар дулаалха, хүбүүд һургааг бэлдэжэ, хотоон бариха, эхэ хонидые үрэжүүлхэ. Үетэнэйнгөө дунда Далай Гунгаев хүдөөгэй ажалда эгээл дүрэлжөөтэй байhан.

Эрдэни ЧИМИТДОРЖИЕВ.

You have no rights to post comments