Үбэр Байгалай Росси гүрэнэй бүридэлдэ ороhоор 370 жэлэй ойдо зорюулагдаhан «Даурия – колыбель цивилизаций» гэhэн наадан ниислэл хотын эгээл ехэ Кремлиин тайзан дээрэ табигдаа. Эртэ урдын түүхэhээ эхилжэ найруулан зохёогдоhон гүнзэгы удха шанартай зүжэглэмэл нааданда режиссёр Леонид Ситовэй хүтэлбэри доро аргагүй ехэ бэлэдхэл хэгдэhыень тэмдэглэхэ шухала. Ушар юуб гэхэдэ, уридшалан аян замда гарахын урда тээ манай артистнар Шэтэдэ байрлажа, долоон хоногой туршада таhалгаряагүй бэлэдхэл хэһэн байна. Үбэр Байгалай түрүү бүлгэмүүдэй бүридэлдэ зүжэглэмэл нааданай эгээл эхинhээ «Пролог цивилизаций», «Наездники», «Эвенки», «Шаманы», «Тобшуур» гэhэн «зураглалнуудта» хабаадажа, буряад арадайнгаа ёhо заншал, hургаал түүхэhээ хэhэгүүдые хатар бүжэгэй, дуу хүгжэмэй ашаар гүйсэдхэн харуулжа, зургаан мянган һууритай танхимаар дүүрэн харагшадые урмашуулан баясуулба.

   (Үргэлжэлэлынь 48-дахи дугаарта уншахада болохо). 

   Оюна БАЗАРОВА, «Амар сайн» театрай олониитэтэй харилсаанай талаар мэргэжэлтэн.

You have no rights to post comments