Аймагууд хоорондын «Урга таталга» «Риха Алханая» гэһэн мушхамал таталгаар заншалта VIII мүрысөөн сентябриин 10-да «Алхана» үндэһэн сэсэрлигэй стадион дээрэ үнгэргэгдэхэ. 

Энэ можонуудай мүрысөөн. Можо соо 10 хүн ба 4 запасной хабаадагшад байха ёһотой. Турнир 2 бүлэгтэ – муниципальна аймагуудай түбүүдэй болон хотын ба хүдөө һуурингуудай хоорондо шэгнүүрэй бүридхэлгүйгөөр үнгэргэгдэхэ. Турнирта 18-һаа дээшэ наһанай хүн табигдаха, хүсэ гаргаха тамирай янзада хабаадаха хорюулгүй гэжэ эмшэдэй шалгалта гараһан тамиршад хабаадаха юм.

Нордоп БАБУЕВА.

You have no rights to post comments