Үнгэрэгшэ амаралтын үдэрнүүдтэ Советскэ Союзай Баатар Базар Ринчиногой мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан дүрэ буляалдаата барилдаагаар мүрысѳѳнэй үедэ Ага тосхоной Западный хотондо «Бүргэд» гэһэн тамирай ордон үүдэеэ сэлеэ бэлэй.

"Бүргэд" тамирай ордон.

 

Тамирай байшан нээлгын баяр ёһололдо хүндэтэ айлшад, тамирта дуратайшуул хабаадаа.

Нээлгэдэ хабаадалсаһан сенатор Баир Жамсуевай хэлэһээр, манай хизаарай Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ абтахадань, тойрогтомнай барилга эршэдээ. Тэрэ тоодо тамирай тус байшан жэшээ болоно гээшэ. Байшанай барилгада, тамирай хэрэгсэлнүүдые абалгада гүрэнэй бюджедһээ 230 гаран сая түхэриг һомологдоо. Богони болзор соо һайн шанартайгаар байшан баригдажа, ашаглалгада тушаагдаа.

Тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуев баярай үгэ хэлэжэ, барилга ябуулһан «Стройкапитал» эмхиин бүлэг ажалтадта баярай бэшэг, бэлэгүүдые барюулаа. Хизаарай амбан захирагшын орлогшо Аягма Ванчикова сугларагшадые амаршалаад, хизаарай Засагай газарай зүгһѳѳ тамирай байшанда теннис наададаг шэрээ бэлэглээ.

Удаань «Бүргэд» тамирай байшанай директор Бэлик Дамдиновта түлхюур барюулагдаһан байна. Хүндэлэн татаатай улаан лентэ хайшалагдажа, айлшад байшан руу уригдаа.

Хоёр дабхар, һаруул, уужам байшан 550 хүнэй һууритай, бэеэ һорихо тренажёртой, боксоор, барилдаагаар, холимол тулалдаагаар, фитнесээр бэеэ һорихо танхимууд түхеэрээтэй. Тамирта дуратайшуул байшанай баригдахыень хоёр жэл тухай хүлеэгээ. Агада үндэр хэмжээнэй мүрысөөнүүдые үнгэргэхэ талаар байшан дуталдадаг байһан. Одоошье байшан баригдажа, ажаһуугшад тамирай янзануудаар бэе махабадаа элүүржүүлхэ аргатай болоо. Февраль һараһаа эхилжэ, байшан соо хүлгөөтэй болоо һэн. Нэгэ халаанда 100 хүн бэеэ һорихо аргатай. Хизаарай олимпийцүүдые бэлдэдэг тамирай 3-дахи һургуулиин (тосхоной «Тамир») байшанай ажалтад иишээ нүүжэ, ажалаа ябуулна.
Эрдэни ЧИМИТДОРЖИЕВ.

You have no rights to post comments