Тээсгэн Дулдаргын арадай «Аяг» театр аймагай соёлой байшанай тайзан дээрэ Доржо Сультимовай «Амиды зула» гэһэн зүжэг харуулба. Энэ зүжэг хэмгүй баяжалга, харуу, хомхой хобдог ябадал тухай юм. Эндэ Орбондой баян дээдын бурхадай алта мүнгэндэ обтожо, «үлүү хаража, булуу химэлбэ»...

Зураг дээрэ: Орбондой баян Обоодой нүхэртэеэ утаанда хахаад, үхэн алдана...

Цымжидма Долгорова.

You have no rights to post comments