Тайзан дээрэ Амидхааша, Үбэр Аргали, Шулуутай, Гүнэй, Һүдэнтэ, Будалан нютагуудай согтой залитай 9-11 наһанай хүүгэд гэртэхинтэеэ, аха, эгэшэ дүүнэртэеэ, хүгшэн, нагаса аба эжынэртэеэ харалга-мүрысөөндэ хабаадажа, талаан бэлигээ, шадабарияа харуулаа.
   Мүрысөөн 3 шатаар үнгэргэгдөө. «Минии гэр бүлэ!» гэһэн нэгэдэхи шатада тоонто нютагаа магтажа, уг изагуураа дурдан нэрлэжэ, ѳѳр тухайгаа, гэр бүлынгөө түүхэ тодорхойгоор хѳѳрэһэн байна.
Хоёрдохи «Бэлигтэй бүлын урлал» шатада эдир багашуул гэр бүлөөрөө хатар наада дэлгэжэ, хонгёо хоолойгоороо дуу ханхинуулаа.
   Һүүлшын «Буряад хубсаһанай шэмэг» шатада хабаадагшад мүнѳѳнэй маягаар оёһон буряад һайхан хубсаһаяа нюдэнэй хужар болгожо, гэр бүлэтэеэ харуулаа юм.
   Мүрысөнэй дүнгүүдээр, Амидхааша нютагай Аюша Будажапов «Балшар Баатар», Шулуутайн Анастасия Базаргуруева «Эдир Дангина» боложо, 1-дэхи шатын дипломуудта хүртөө.

   Нордоп БАБУЕВА.

You have no rights to post comments