Хүдөө һуурин бүхэндэ тамирай гү, али соёлой байшан соо бильярд наадаха шэрээнүүд зохёогдонхой. 

   Октябриин 12-15-ай үдэрнүүдтэ Агын Буряадай тойрогой оюутадай хоорондо уран уншалгын «Буряад хэлэеэ үргэн хүгжөөе!» гэһэн мүрысөөн Буряад хэлэнэй фестивалиин хэмжээндэ 3-дахяа үнгэргэгдэбэ.

   Александр Бардалеев: В Забайкалье ежедневно будут «переписывать» по 50 тысяч человек.

   1995 ондо ООН-ой бүхэдэлхэйн IV конференцидэ хабаадагшад эхэнэрнүүдэй байдалай асуудал харахадаа, жэл бүри октябриин 15-да Хүдөөгэй эхэнэрнүүдэй үдэр тэмдэглэдэг байхые дурадхаа һэн. Тэрэ гэһээр октябриин 15 - Хүдөөгэй эхэнэрнүүдэй бүхэдэлхэйн үдэр гэжэ тоологдодог болонхой.

   Мүнөө ганса хүнүүдэй дунда пандеми дэлгэрнэ бэшэ, ургамал мододшье баhал халдабарита үбшэндэ дайруулан хосорно.