«Хүдөө газарта мал олоор үдхэбэл, олзотой байдаг», - гэжэ зон хэлсэдэг. Дулдаргын аймагай Шандали hууринай залуу малшан, таряашанай-фермерскэ ажахын хүтэлбэрилэгшэ Батор Дугаржапов эдэ үгэнүүдые баталха байна.

   Дизайнер-иллюстратор Баирма Ешидоржиевагай зурагуудай Буряад орондо, буряад угсаатанайнгаа дунда мэдээжэ болоһониинь гайхалгүй. Зурагууд соогоо буряад арадайнгаа соёл, үндэһэн хубсаһа, ёһо заншал үргэнөөр харуулна. Тиигэжэ зурагуудынь интернедэй уудамда олоной анхарал татажа, һайшаалда хүртэдэг болонхой.

   Жэл бүри декабриин 27-до Россиин абарагшад мэргэжэлтэ һайндэрөө тэмдэглэдэг. Багаһаа абарагшын мэргэжэлтэй болохоёо һанадаг хүбүүд олон юм. Багынгаа һанал хүсэл бэелүүлһэн залуу абарагшатай танилсаһан байнабди.

   Хүрьһэтэ алтан дэлхэй дээрэ хүмүүнэй бэе оложо түрөөд, аба эжын энхэрэл доро үндыдэг гээшэбди. Хүүгэдээ хэнһээшье дутуугүй үндылгэхэ гэжэ һалирдаг гэртэхинэйнгээ ашыень харюулха маанадай уялга мүн. Тиимэһээ гэр бүлын жэшээ, аба эжыдээ яажа ашыень харюулха тухай хөөрэлдэе.

   Интернет, мобильна банк, телефоной холбоо г.м. телекоммуникационно технологи хэрэглэжэ, эрхэтэдэй мүнгэ хулгайлдаг гэмтэ хэрэгүүдтэ онсо анхарал хандуулагдана.