Мяхатай шүлэн дом арга болодог гэжэ мэдээжэ. Витаминуудаар элбэг, тиимэһээ шүлэн тамир тэнхээ оруулдаг, дулаасуулдаг, бэе элүүржүүлдэг. Буряад арадай хоолдо ородог шүлэнэй янзануудтай танилсая. 

Намартаа дайдамни гурбан тодо үнгэтэй.
Набшаһан шара, тала таряамнай шара.
Наранай үнгэ гээд манай үбгэд хэлсэгшэ,
Намжаа нютагым, наран, һайса шара!

Агын Буряадай тойрог, түрэл арадайнгаа бэлиг, үзэсхэлэнтэ урлал баруун зүгөөр суурхуулһан Буряад Уласай габьяата уран зурааша, Ородой Холбоото Уласай Уран зураашадай холбооной гэшүүн, Италиин оружейнигүүдэй нэгэдэлэй гэшүүн, уран гартан, Буряад оружейнигүүдэй уласхоорондын ассоциациин түрүүлэгшэ Жигжит Баясхаланов Ага нютагтаа буряад арадай заншалта гар урлал хүгжөөхэ ажал ябуулжа эхилээ. Суута уран гартанай ажал хэрэгүүдээрнь, саашанхи түсэбүүдээрнь, һанал хүсэлнүүдээрнь һонирхожо, хөөрэлдөө эмхидхэбэбди.

Агын Буряадай тойрогой байгуулагдаһаар 85 жэлэй ойн баярта дашарамдуулан, «Амар сайн» театр «Модэ» гэhэн этно-балет харагшадтаа дурадхаба. 

Россиин Роспотребнадзорой байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баярта зорюулагдажа, Москвагай можын Серпухов хотодо санитарна албанда ажалладаг хүдэлмэрилэгшэдэй хоорондо бүхэроссиин спартакиада үнгэргэгдэһэн байна.