Мүнөөдэр ород литээр декабриин 21, монгол һарын 7

Шара шорой нохой үдэр

Үһэ хайшалха - хэрэлдээндэ

Хонин жэлтэй зондо - һайн үдэр

Үхэр, нохой, луу жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр

Муу талаар энэ удэр - нейтральна байна

Дасанда ута наһа татаха болон зөөри нэмэхэ еһолол захихаар. Үргэл хэхэдэ, буян хэхэдэ, бэри хүргэхэдэ, буусын газар шэлэхэдэ - һайн.

Һургаал заахада, болон абахада, холын харгы эхилхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ - муу.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - баян байха. Басаган түрөө һаа - сэбэр шарайтай, түбшэн сэдьхэлтэй хүн болохо.

ОМ ДЗАМБАЛА ДЗАЛЕНТАЕ СУУХА- гэһэн маани уншахаар.

Мүнөөдэр ород литээр декабриин 18. Монгол һарын 4

Хүхэбтэр модон хонин үдэр

Үһэ хайшалха - бэеэ хүсэтэй болохо

Могой, морин жэлтэй зондо - һайн үдэр

Бишэн, тахяа, хонин жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр

Бар, туулай жэлтэй зондо - муу үдэр

Бурхан багшада маани уншажа, шүтэжэ байхаар. Хубарагай болон ламын тангариг үгэхэдэ, эм бэлдэхэдэ, харгы эхилхэдэ, һуралсалай эхиндэ, гэрлэлгын еһололдо - һайн үдэр. Суутай болон нүлөөтэй зонтой уулзахада урагшатай. Буян хэхэдэ, Гурум гэһэн ероһоо бэе сэбэрлэхэ еһолол бүтээхэдэ - ехэ һайн.

Зөөдэл хэхэдэ, барилгын ажалда, мал гаргахада - муу үдэр.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - хүсэ шадалтай, ута наһатай, баян хүн байха. Басаган түрөө һаа байрагүй аад үбшэндэ дайруулагдахаар хүн болохо. Бэеыень гамнаха хэрэгтэй.

Мүнөөдэр ород литээр декабриин 17, монгол һарын 3

Хүхэ, модон морин үдэр

Үһэ хайшалха - баялигта

Бишэн, тахяа жэлтэй зондо - һайн үдэр

Бар, туулай жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Үхэр, нохой, луу, хонин жэлтэй зондо - муу үдэр.

Бурхан багшын маани уншажа үргэл хэхээр үдэр. Зүбшөөл абахада, тангариг үгэхэдэ, модо отолходо, агнахада, зүүн зүг руу харгы эхилхэдэ - һайн. Бэеын арга эхилхэдэ таарамжатай.

Гэрһээ бог, шорой, нобшо гаргахада болон шатаахада - муу. хэрэлдээ эмхидхэхэдэ, мори урилдаа үнгэргэхэдэ - таарамжагүй. Хүүгэдые ябажа һургахаһаа болон талаар эльгээхэһээ - бэеэ барихаар.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - һаруул ухаатай, эрдэм бэлигтэ амжалтатай хүн байха. Басаган түрөө һаа - ута наһатай зондо туһатай хүн болохо.

Мүнөөдэр ород литээр декабриин 16, монгол һарын 2.

Харабтар уһан могой үдэр.

Үһэ хайшалха - хэрэлдээндэ.

Үхэр, луу, нохой жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Гахай, хулгана жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Могой, морин жэлтэйзондо - муу үдэр.

Болболсоруулга эхилхэдэ, жаргал татаха болон зөөри нэмэхэ еһололнуудые бүтээхээр. Хүнтэй нүхэсэхэдэ - ехэ һайн. Наймаада, даргада хандахада, газар ажалда, хүдөө ажахын хэрэгүүдтэ, зүүн зүг руу харгы эхилхэдэ, ероһоо бэеэ сэбэрлэхэдэ - таарамжатай.

Модо отолходо болон үндэһэтэйнь урбуулхада, урдаһан уһа хаахада, гэрһээ юумэ гаргахада - муу. Гэрэй һуури табихаһаа бэеэ барихаар.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - үбшэндэ дайрагдахаар хүн байха. Бэеыень гамнаха хэрэгэй. Басаган түрөө һаа - номгон зантай, түбшэн сэдьхэлтэй болохо.

Мүнөөдэр ород литээр декабриин 15, монгол һарын 1.

Хара уһан луу үдэр

Үһэ хайшалха - наһан хорохо.

Гахай, хулгана жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Могой, морин жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Бишэн, тахяа жэлтэй зондо - муу үдэр.

Бальжиниматай үдэр. Бүхы эхилһэн хэрэгүүд урагшатай байха. Хэһэн муу ябуулгануудаа һанажа Бурхан багшын мани уншажа ябахаар. Зарга эхилхэдэ, муу заяа  болон дайсаниие дарахада, хэлсээ хэхэдэ - ехэ һайн. Зөөдэлдэ, гэрлэлгэдэ, түмэрөөр дарха хэхэдэ, буян хэхэдэ - һайн.

Хутага бүлюудэжэ болохогүй. Мал гаргахада болон онгосо, хүүргэ дархалхада - муу.  Зондо яагүй байдал эмхидхэхэһээ болон үбшэнтэй болгохоһоо - бэеэ барихаар.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - зоргондоо ороһон, ехэрхүү, муу хэлэ аматай хүн болохо. Басаган түрөө һаа - хүндэ хуби заяатай байха. Цэндээ-Аюшын маани уншахаар.

ОМ ВАДЖРА САТТВА САМАЯ МАНУПАЛАЯ ВАДЖРА САТТВА ТВЕНОПА ТИШТХА ДРИДХО ME БХАВА СУТОШЬЁ ME БХАВА СУПОШЬЁ ME БХАВА АНУРАКТО ME БХАВА САРВА СИДДХИМ ME ПРАЯЧЧХА САРВА КАРМА СУЧА ME ЧИТТАМ ШРЕ ЯМ КУРУ ХУМ ХА ХА ХА ХА ХО БХА-ГАВАН САРВА ТАТХАГАТА ВАДЖРА MA ME МУНЧА ВАДЖРИ БХАВА МАХА САМАЯ САТТВА А Гэһэн маани уншажа байхаар.