Б.Ванчиков.

   Хүнгэн атлетикээр тамирай мастерта кандидат, Могойтын «Баяр» тамирай байшанай һоригшо Баир Ванчиковтай уулзажа, ажал болон  амжалтануудаарнь һонирхобобди.

   ДУУН ИНАГ ДУРА БЭЛЭГЛЭХЭ
   Хэрбэеэ гэртээ инаг дуран, зол жаргал тушаа буряад дуунуудые үргэлжэ табяад шагнажа байбал, заабол инаг дуран ушарха, зол жаргал бууха гэжэ хэлэгдэдэг. Зол жаргалай, энэрхы дурлалай байрлаhан гэртэ мүнгэн, эд баялиг бэлээр тогтодог гэhэн тэмдэгтэй.
   «Яаhан жэгтэй юм! Нээрээшье, нэгэ хэды hарын туршада инаг дуран тушаа буряад дуунуудые шагнаад, ханил гансатаяа уулзажа, дуранай далинууд дээрэ золтой жаргалтай ниидэнхэйб!» - гэжэ эндэ hая минии танил, 50 наhатай эхэнэр хэлээ hэн.

   БУГЫН ДУУНАЙ АБЯАТАЙ БУРЯАД ДУУН
   Yнэн дээрээ, эндэ гайхаха юумэн огто үгы. Манай элинсэгүүд аялгатаhан үгэнүүдые эгээл түрүүн агналгын бүтээлэй шэбшэлгээр түүрээжэ эхилhэн түүхэтэй. Ангуушад агнахынгаа урда тээ заабол тусхай бүтээл үйлэдэжэ, тала дайдын, ой тайгын эзэдтэ мүргэжэ, зүбшөөл гуйхын хажуугаар аялга дуунуудые гүйсэдхэжэ, ан арьяатаниие дуудажа уряалдаг байhан гэжэ эли. Ангуушанай дуун заабол морин хуурай хүгжэм доро гүйсэдхэгдэдэг байhан. Түрүүн буусадаа hэеы гэр соо олоной хабаатайгаар түүрээгдээд, удаань агнууриин газарта дуулагдадаг байhан заншалтай. Морин хуураар наададаг хүгжэмшэн агнуурида гаралсажа, байгаалиин энгэртэ зэрлиг ан амитанай соло түүрээдэг hэн ха. Жэшээнь: «Урда талын шэлүүhэн, унаганай шэнээн шэлүүhэн, урда хүлдөө толботой, ямар hайхан шэлүүhэн бэ!» - гэhэн урдын ангуушанай дуун манай сагта хүрэжэ ерэhэн.
   Август hарын эсэсhээ «Бугын дуунай үе» эхилдэг. Yни урдын сагhаа энэ үедэ ангуушад тайгын эбэртэй эзэнэй «инаг дуранай дуу» гүйсэдхэжэ, уряалжа дүтэлүүлхые оролдодог hэн ха. Зарим бэлигтэй ангуушад ёhото бугын дуунhаа илгаруулхаар бэшээр абяалжа дууладаг hэн гэдэг.
   Yшөө буряад арадай урдын дуу хүгжэмүүд магтаал солонуудай үндэhэтэй. Урилдаанда түрүүлhэн мориной, барилдаанда илаhан баатарай, мэргэн баатар hур харбагшын г.м. солонууд hүр жабхалантай.

Дүрѳѳ шулуунай дэргэдэ.

   Могойтын аймагай дэбисхэр дээрэ аяншалагшадай, мүргэлшэдэй бараалхадаг нангин шүтөөнэй булангууд олон юм.  Байгаалиин урин боложо эхилхэдэ, заншалта ёһоор, ажаһуугшаднай нангин шүтөөнэй газарнуудые бараалхажа, арбан сагаан буян үйлэдэдэг юм. Аяншалжа ябаһан, мүн буян хэхэеэ зориһон зониие гид Бальжинима Цыренов угтан абажа, Могойтын аймагай алдарта газарнуудаар ябуулжа, танилсуулга эмхидхэдэг гээшэ. Аяншалгын уласхоорондын үдэр угтуулан, барилгын ажалда улигтай, «Алтан жаса» ниитэ бүлгэмэй гэшүүн Бальжинима Цыреновтэй уулзажа, аяншалга эмхидхэдэг ажал хэрэгүүдтэйнь танилсаабди.

Д.Бадлуев.

   Буряадай үндэһэн дуу хатарай «Байгал» театрай захирал, Россиин Федерациин соёлой габьяата ажаябуулагша, Росси гүрэнэй, Правительствын шангуудай лауреат, Улаан-Үдэ хотын хүндэтэ эрхэтэн Дандар Бадлуев суг хүдэлдэг бүлгэмтэеэ «Бабжын нааданда» айлшаар ерээ һэн.

Хээрэ гал тахилга.

   Буряад-монголшуудай урдын заншалаар, гал махабад хадаа хүниие ба гэр бүлые хамаг муу муухайhаа – ада баршадhаа, халдабарита үбшэнhөө, дайсадhаа аршалжа, эд баялиг, үри хүүгэдые үршөөдэг хүсэтэй сахюусан гээд шүтэгдэдэг.