Бэеын энхэ элүүртэ бэеэ һорилго туһатай гээд упражненинүүдые хэхые оролдодогбди. Харин бэеын зарим хубинуудта анхарал хандуулагдангүй орхигдодог. Эхэнэрэй элүүр энхэдэ туһатай упражненинүүдые хэхэ саг олохые оролдогты.

"Толон" һониной №14 дугаарта гараһан Баяндай Доржиевай шүлэг уншагшадтаа дурадханабди

За последние сутки коронавирус в Бурятии подтвердился ещё у восьми человек

Будалан һуурин ажаһуугшад хун шубуудай уһан дээрэ амаржа байхыень фотозураг ба видео хэжэ манай редакци эльгээгээ. 

Урдын буряад-монголшууд табан хушуун малаа – табан эрдэниеэ – бүрин бүтэн үдхэхын тулада элдэб янзын тусхай шэбшэлгын дуунуудые дуулажа, бүтээлнүүдые үйлэдэдэг  заншалтай байһан. Энэ хадаа хүн бүхэндэ үгтэдэггүй тусхай уран урлал... Гансал зөөлэн зүрхэтэй, уян хоолойтой хүн амитадые уяраажа, һүлдэ заяандань эхын мэдэрэл һэргээхэ аргатай.