Үбэр Байгалай хизаарай хүдөө ажахын яаманай үүсхэһэн конкүрсын дүнгүүдөөр 18 хизар дотор ажаһууһан эхилжэ байһан ферменүүд, ажахынгаа хүгжөөлтэдэ мүнгэ абаха болобо. 

Мүнөөдэр ород литээр сентябриин 25, монгол һарын 9.

Сагаабтар түмэр хонин үдэр. 

Үһэ хайшалха - үбшэндэ.

Морин, хонин жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Бишэн тахяа жэлтэй зондо - хуби заяяанай һайн үдэр.

Бар, туулай жэлтэй зондо - муу үдэр.

Ута наһа татаха болон зөөри нэмэхэ еһололнуудые бүтээхэдэ, далга абахада, найр наада хэхэдэ, гэрлэлгэдэ, шэнэ гоеолто зүүхэдэ, буян хэхэдэ - һайн.

Адалда ороходо, хүниие хүлһөөр абахада - муу. Харгыда гарахаһаа бэеэ барихаар. 

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - баян байха. Басаган түрөө һаа - сэбэр шарайтай, түбшэн сэдьхэлтэй, зондо туһатай хүн болохо.

 

Мүнөөдэр ород литээр сентябриин 24, монгол һарын 8.

Сагаан түмэр могой үдэр.

Үһэ хайшалха - наһанай нэмэлгэдэ.

Бар, туулай жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Бишэн, тахяа жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Үхэр, луу, нохой жэлтэй зондо - муу үдэр.

Гэрэй һууриин гахар шэлэхэдэ, дуган болон шажанай хүшөө бодхооходо, шаогалта гарахада, суглаа хэхэдэ, хүнтэй нүхэсэхэдэ - таарамжатай.

Холын харгы гарахада, хубсаһа эсхэхэдэ болон оеходо, хэлсээ хэхэдэ, адуу наймаалхада - муу.

 

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - Һаруул ухаатай, эрдэм бэлигтэ амжалтатай хүн байха. Басаган түрөө һаа - ута наһатай, зондо туһатай хүн болохо.