Багша, hоригшо, бүлын найдамтай эзэн, аба Бато Бадмаевич Базаров үнгэржэ байhан гахай жэлэй эсэсээр 70 наhанайнгаа ойн баяр угтаһан байна.
   Энэ хүниие тойрог, Буряад орон дотор, мүн тэрээнhээ гадуур таниха, мэдэхэгүй хүн үсөөн шуу. Үбэр Байгалай барилдаанай түүхэдэ тэрэнэй нэрэ обог алтан үзэгүүдээр бэшэгдэнхэй. Yсөөн зотой Шулуутай hууринhаа хэдэн үе талаан бэлигтэй хүбүүдые hорижо, орон дэлхэйгээр нэрэ солотой тамиршадые бэлдээ ба мүнөөшье бэлдэдэг зандаа.

   Мүнөөнэй залуушуулай зохёохы талаан бэлигээ хүгжөөхэ арганууд олон болонхой. Тэдэнэй нэгэ арга – планшет, компьютер гэхэ мэтэ оньһон техникын хүсөөр зураг зуралга ашаглажа һураһан Агын тойрогой гимназиин 11-дэхиин Дарима Базарова буряад стикернүүдые бүтээжэ, социальна сетьдэ оруулһан байна. Тэрэнэй стикер-зурагууд мүнөө вайберта үргэнөөр хэрэглэгдэдэг болонхой.

   Вайбер соо нэгэ бүлын хүүгэдтэеэ хамта буряадаар дуугаралдажа, «Бэлэн хэлэн» гэһэн наада шуналтайгаар наадажа байхыень хараад, тэрэнэй автор Батор Раднаевтай хөөрэлдэхэ гэжэ шиидэһэн байнабди. Гартаа бариха буряад ном, сэтгүүлнүүдэй үсөөн дээрэһээ манай яһанай хүн зондо, илангаяа буряадаар түл-мал дуугардаг гү, али буряадаар ойлгодоггүй багашуулда туһатай наадан ха гэжэ һанагдаа һэн.

   «Элинсэгэйм алтан шүрбэһэн» гэһэн мүрысөөнэй «Мүнөө үеын хубсаһан» янзада «Талын аялга» гэһэн хубсаһа оёһон Могойто тосхоной Васса Бабужапова түрүү һуури эзэлээ һэн. 

   Россида 2020 ондо Алдар солын болон дурасхаалай жэл соносхогдонхой.