Александр Бардалеев: В Забайкалье статус самозанятого получили более трёх с половиной тысяч человек. В Забайкалье с 2020 года действует новый налог - на профессиональный доход. На сегодняшний день статус самозанятого уже получили 3549 плательщиков.

«Всего с начала введения нового режима в бюджет края в виде налогов поступило более двух миллионов рублей. Большинство самозанятых (перевозчики, парикмахеры, репетиторы) проживают в районах Забайкалья. Только за 2020 год они оказали населению услуги на общую сумму более 145 миллионов рублей», - рассказал зампред правительства региона Александр Бардалеев.

Доржоханда ЦЫНГУЕВА

 

Ойн зүргөөр

Урагшаа алхалан ябатараа

Хүнгэрэг саһан дээрэ

Уляангирай шэлбүүһэ обёорбоб.

1945 оной апрелиин 11-дэ Бухенвальдын узнигууд лагериин хонхын абяагаар нэгэ доро буһалгаалжа, фашис харуулшадые бута сохёод, амиды үлэhыень баряанда абаад байтарынь, американ сэрэгшэд сүлөөлжэ ерэһэн байна. Тэрэ Бухенвальдын концлагерьта Агын хүбүүн Цырендоржо Батомункуев оройдоол 30 наhандаа hууһан, фашис тамаһаа мултаран гаража, амиды мэндэ нютаг ороноо бусаhан юм.

Цырендоржо Батомункуев 1914 ондо Агын аймагай һүдэнтэ нютагта Цыбенэй Дугарай гэр бүлэдэ түрэhэн. Зүдхэли нютагай Зүүн Үлзытэдэ ажаhуудаг Батаа (Батомунхэ) Тарбын бүлэ уг узуураа үргэлжэлүүлхэ хүүгэдгүй байжа, долоо наhатай Цырендоржо хүбүү үргэжэ абаhан юм. Тиигэжэ энэ айл Цырендоржо хүбүүтэй болоод, удангүй хоёр басагад, үшөө хүбүүн түрэжэ, үнэр баян айл болоhон ха.

Эрхүүгэй можын Усть-Ордагай Буряадай тойрогой бүридэлдэ зургаан аймаг ородог. Албан хэрэгээр ябахадаа, Харгана (Усть-Орда) тосхонһоо зүүн хойто зүгтэ, трассаар 60 модоной зайда оршодог Баяндайн аймагай Нагалаг (Нагалык) һуурин хүрэһэн байнабди.

Нагалаг һуурин «Нагалаг» муниципальна байгуулалтын түб болоно. Энэ муниципальна байгуулалтын бүридэлдэ Нагалагһаа гадна Нухунур, Еленинск, Вершининск, Тыпхысыр гэһэн һуурингууд ородог юм.

«Нагалаг» гэһэн нэрэ «нуга» ба «алаг» гэһэн үгэнүүдһээ бүридэн бии болоһон байна. Юундэ эдэ үгэнүүдһээ бэ гэхэдэ, Нагалаг холимог ой модотой гүбээнүүдэй дунда оршодог байна, үнгын сэсэг ногоогоор бүрхөөгдэһэн тала нугатай газарнуудынь зунай үедэ гоёор алаглан харагдадаг ха.

Бүгэдэ буряадай «Толон» һониной шанда хүртэхын түлөө һээр шаалгаар VI мүрысөөн – Үбэр Байгалай хизаарай чемпионат түүхын хуудаһанда үлэбэ.

Сагаалганда зорюулагдажа, февраль һарада заншалта еһоор үнгэргэгдэдэг энэ мүрысөөн үбшэн тахалай һүжэрһэнһөө хойшолуулагдаһан аад, апрелиин 9-дэ эмхидхэгдэбэ. Мүрысөөндэ 47 можо түлөөлһэн 230 гаран һээршэд хаба шадалаа туршаа.

Мүрысөөнэй һүүлшын дабаан болотор эрхим дүн харуулһан можо эли бэшэ байгаа – тиимэ шанга тулалдаан болоо бшуу. Эсэстэнь балта мэтэ нюдаргатай, онсо өөрын дүрэтэй 23 һээршэд үлэжэ, 5-5 һээр эгээл түргэн саг соо хэниинь хухалхаб гээд урилдажа, илагшад тодорһон байна.