Хальмаг Республикын Яшкульска аймагай Чилгир тосхондо Бельтеев Мэргэн ламын ударидалга доро Чойжал сахюусанай дуган баригдажа байна.

   Байгша ондо Тувагай нангин шүтөөнэй Догээ хада дээрэ Будда Шэгэмүүни бурханай алталмал дүрсэ бодхоогдохо.

   һууринь 12 метр үндэртэй, өөрөө хүшөө 9 метр үндэртэй байха. Шүн болгожо, шажанай 333 боти ном, арюун газарай шорой, үнэтэ шулуунууд г.м. орохо түсэбтэй.
   Тувагай һүүлшын һонинуудай нэгэн гэхэдэ, Кызыл шадар, Томо ба Бага Енисейн уулзуурта, Хавырга хада дээрэ баһа Бурхан багшын дүрсэ бодхоогдохо юм.
   «Центр камня» гэжэ Россиин шулуунай һалбариин үйлэдбэринүүдэй Ассоциациин болон Россиин Федерациин хамгаалгын хүтэлбэриин үндэһэн түбэй мэргэжэлтэд тус хэрэгтэ туһа үзүүлнэ. Дүрсэдэ 15 гектар талмай үгтэһэн. Гадна Бурхан багшын хажууда нигүүлэсхы сэдьхэлэй бурхан - Ногоон Дара эхын дүрсэ тодхохоор түсэблэгдэнэ.

   Нордоп БАБУЕВА.

   «Опора России» гэhэн бага ба дунда олзын хэрэг эрхилэлгэ дэмжэхэ, хүгжөөхэ үүргэтэй эмхиин президент Александр Калинин бандида хамба лама Дамба Аюшеевтэй уулзаба.

  Александр Калинин Буряад орон ерэхэ бүхэндөө Ивалгын дасан хүрэжэ, гороо хээд, хамба лама Дамба Аюшеевтэй уулзаад, хамба лама Этигиловтэ hүгэдэн мүргөөд ошодог.
«Опора России» эмхиин зүгhөө Александр Калинин хандиб үргэжэ, 100 мянган түхэригэй сертификат хамба ламада барюулаа. Энэ мүнгэн тэндэ бодхоогдожо байhан гол дуганда гаргашалагдаха юм.

   Валентина ЦЫРЕНЖАПОВА.

   Һаяхан Ага нютагай мэдээжэ уран шүлэгшэн, Россиин Федерациин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Россиин Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн Батожаргал Гармажапов наһан соогоо хэһэн үрэжэлтэй ажалайнгаа дүн татажа, «Минии юртэмсэ. Моя вселенная» гэһэн ээлжээтэ номоо хэблүүлэн гаргаба. 

«Мы зажигаем звёзды на небосклоне забайкальской культуры!»

Забайкальское краевое училище культуры продолжает приём документов на очное и заочное обучение. Приёмная кампания будет работать до 16 августа 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры региона.

Забайкальское краевое училище культуры приглашает заинтересованных людей из числа талантливой молодёжи, а также работающих сотрудников отрасли культуры на очное и заочное обучение по направлениям: «Документационное обеспечение управления и архивоведения», «Туризм», «Библиотековедение», «Этнохудожественное творчество», «Хореографическое творчество», «Театральное творчество», «Сольное и хоровое народное пение», «Музыкальное искусство эстрады», «Социально-культурная деятельность».