В Забайкалье ограничат  продажу алкоголя в День трезвости 11 сентября

Сегодня в ходе сессии Законодательного собрания Забайкальского края депутаты поддержали законодательную инициативу главы региона Александра Осипова об установлении ограничений на розничную продажу алкогольной продукции в Забайкалье во Всероссийский день трезвости - 11 сентября.

Могойтын аймаг Социалис Ажалай Баатарнуудаараа тойрог, мүн бүхыдөө хизаар дотороо эгээл баян гэжэ хэлсэдэг.

Мүнөөдэр ородлитээр июлиин 10, монгол һарын 20.

Хүхэ модон бар үдэр.

Үһэ хайшалха - гэдһэй үлдэлгэдэ, абьяста.

Могой, морин жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Бишэн, тахяа, хонин жэлтэй хүнүүдтэ - хуби заяанай һайн үдэр.

Бар, туулай жэлтэй зндо - муу үдэр.

Бурхан багшада маани уншажа ябаха үдэр.муу заяаһаа, нюдэнэй хоронһоо, хэлэ аманһаа  хамгаалгын еһололнуудые бүтээхээр. Ламын дашаа тангариг абахада, эм бэлдэхэдэ, модо отолходоагнахада, зүүн зүг руу харгы гарахада - һайн.

Хүүгэдые ябажа һургахада, гэрһэй талаар эльгээхэдэ - муу. Тарилгын ажал хэхэдэ, зөөдэлдэ - таарамжагүй. Мал гаргажа болохогүй.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - хүсэ шадалтай, ута наһатай хүн байха. Басаган түрөө һаа - байрагүй болон үбшэндэ дайруулагдахаар хүн балохо. бэеыень хатуужуулха хэрэгтэй.

Марина Максарова стала первым заместителем министра экономического развития Забайкалья

В министерстве она начала работу в должности заместителя министра в марте текущего года благодаря кадровому проекту правительства края «Забайкальский призыв». С 8 июля назначена первым заместителем министра экономического развития Забайкалья.

Забайкальские семьи с детьми от трёх до семи лет в июле получат 337 миллионов рублей

Министерством финансов Забайкальского края направлены средства на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.