Ханяадан хамшагай эхиндэ иимэ бүридэлтэй ундан ехэ hайнаар туhалдаг. 

Могойтын аймагай «Победа» ажахын түрүү малшан Цырендоржо ба Должид Цыбиковтэнэй буусада хүрэжэ, ажабайдалтайнь танилсаабди.

В этом году исполнилось бы 90 лет Тимуру Ухиновичу Жалсарайну, сельскому учителю географии, краеведу.

Буряад хэлэнэй һарын хэмжээндэ зохёогдоһон буряад хэлэн тухай шүлэгүүд.

Мэдээжэ поэт Батор Шагдаровай түрэһѳѳр 70 жэл гүйсэбэ. Тэрэнэй наһанай, зохёохышье намтар угаа баян, һонирхолтой, онсо ѳѳрын хэлбэритэй юм. Аха нүхэрнай мүнѳѳшье гүрэнэй ажалда хүдэлһѳѳр, ниитын ябуулгануудта эдэбхитэйгээр хабаадалсадаг зандаа. Түрэһэн үдэрынь угтуулан, Б.Б.Шагдаровтай хѳѳрэлдѳѳ хэһэн байнабди.