М.Елбонов.

   Россиин арадай артист, гүрэнэй шангуудай лауреат, Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэн Михаил Елбонов арбан табан жэлэй саана «Эдир Будамшуу» гэһэн конкурс байгуулһан юм. 

М.Пристромовой хүүгэд.

   Ноябриин 21-дэ Ага тосхоной Баатарнуудай Аллейн дэргэдэ Социалис ажалай Баатар, Эсэгын дайнда хабаадагша, Шэтын можын хүндэтэ эрхэтэн Михаил Пристромовой дурасхаалда баяр ёһололой митинг үнгэргэгдөө.

Улаан-Үдэдэ 1973 ондо хэблэгдэһэн номой гадар.

   Буряад хэлэтэ түрүүшын роман - Жамсо Тумуновай «Нойрһоо һэриһэн талые» Буряадай номой хэблэл 1949 ондо гаргажа, буряад уран зохёолдо шэнэ хуудаһа нээһэн, уран зохёолой хүгжэлтэдэ ехэ нэмэри оруулһан юм.

Харгын тэмдэг.

   Красноярскын  хизаарай Агинское һууринда нютагаймнай сүлэгдэһэн буряадууд, үри һадаһадынь 1980 гаран онууд болотор лаб ажаһууһан юм. Тэдээнтэй манай газетын уншагша Василий Жалсанов уулзаһан байна.

Пурбуевтанай гэр бүлэ.

   Ага тосхондо ажаһуудаг ажалай ветеранууд Владимир ба Дулмажаб Пурбуевтанай гэр бүлын үгэ нэгэтэй ханилжа һууһаарынь, тэбхэр 60 жэл үнгэрөө.