Б.Цыренжабэ.

   Россиин Дотоодын хэрэгүүдэй зургаануудай ветерануудай үдэрөөр дашарамдуулан, Агын аймагай милициин таһагай даргаар хүдэлһэн МВД-гэй полковник Батор Цыренжабэтэй уулзажа, ажалайнь намтартай танилсабабди. 

Т.Лубсанова.

   Толгойлогшын ажалдаа харюусалгатайгаар хандадаг һаа, нютагай ажаһуудал өөдөө гэдэг. Эгээл иимэ харюусалгатай хүтэлбэрилэгшэдэй нэгэн - «Табтаанай» хүдөө һууринай захиргаанай толгойлогшо Туяна Лубсановатай эндэ һая уулзажа, ажал хэрэгүүдээрнь һонирхобобди.

   Россиин МВД-гэй ветеран, нютаг ороноо шэнжэлэгшэ Цэдендоржи Жамсаранов ахалагша зайһан Мухуу Унаганов тухай һонин толилолго эльгээбэ.  

Б.Дылгыров.

   Малшадай буусануудта үнеэдэй ба эхэ хонидой түрэлгэ түлэг дундаа ябана. Тойрогой хамтын болон үмсын хамһабариин ажахынуудта энэ жэлдэ дүн хамта 62128 толгой хурьга абаха хараа түсэб табигдана. Мүнѳѳдэрэй байдалаар, 3180 хурьган абтаад байна. Нёдондо энэ үедэ оройдоол 1677 түл байгаа. Хамтын ажахынуудта хонидой хажуугаар үнеэд, гүүнүүд түрэнэ. 

Инспекторнүүд голоор гаража ябаһан унаануудые шалгана.

   Голдо дүтэ оршодог тосхон ба хүдөө нютагуудта ажаhуудаг зон бүхэли үбэлдөө ябагаар, авто-унаагааршье гол гаталдаг гээшэ.