Майн 15-да тэмдэглэгдэдэг Уласхоорондын гэр бүлын үдэр угтуулан, майн 13-да Дулдарга һууринда 50, 58 ба 65 жэлэй туршада суг хамта ажаһуужа байһан гэр бүлэнэрые  ёhолон хүндэлөө.

Yзөөнэй «Даши Түбдэнлин» дасан ветерануудай дунда эндэ һая шагай наадаар нээмэл мүрысөө түрүүшынхеэ эмхидхэн үнгэргэбэ.

Хабаадагшад 50-60, 61-70, 71-80 ба 81-һээ дээшэ наһанай бүлэгүүдтэ хубааржа, хаба шадалаа туршалсаа бшуу.

Дулдаргын аймагта «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» гэһэн гүрэнэй программа бэелүүлэгдэжэ, Тугшанай дунда һургуулида капитальна заһабарилгын хүдэлмэринүүд хэгдэжэ эхилээ.

Үсэгэлдэрһөө Агын дасанай Согшон дуган соо олоной үзэмжэдэ Ганжуурай 108 боти табигдаад байна. Һүзэгшэд үшөө гурбан үдэрэй туршада 11 сагһаа 15 саг болотор  нангин шүтөөнэй эдэ номуудта – Бурхан багшын намтарай найруулгануудта мүргэхэ аргатай. Ганжуурай шэнэ ботинууд 14-дэхи зуун жэлһээ хадагалагдажа байһан модон барһаа хуушан монгол хэлэн дээрэ оршуулагдажа, Энэдхэгтэ хэблэгдээ.

Майн 9-эй үдэр газаа хүйтэн, hалхи бороотой байбашье, Эсэгэ ороноо хамгаалжа, хархис дайсанаа бута сохиhон баатарнуудаа, ара талын ажалшадаа хүндэлжэ, Агын Буряадай тойрогто Агуу Илалтын 77 жэлэй ойн баярта зорюулагдаhан хэмжээ ябуулганууд үргэн дэлисэтэйгээр эмхидхэгдээ. Тосхон, һуурин бүхэндэ энэ нангин дурасхаалта үдэр бултанай хүлеэһэн арадай һайндэр болоо бшуу. Аймагуудай түб һуурингуудһаа репортаж дурадхая.