Байгша оной ноябриин 16-да Улаан-Үдэ хотодо Н.Бестужевай нэрэмжэтэ гүрэнэй ород драмын театрай тайзан дээрэ дизайнер-модельернүүдэй «ГОЁ» гэһэн хэмжээ ябуулга түрүүшынхеэ үнгэргэгдэбэ.

   Ноябриин 18-да Ага тосхоной адаптивна ба тамирай үндэһэн янзануудай олимпиин резервын тамирай һургуулида һур харбалгаар эхэнэрнүүдэй хоорондо «Балжан хатан» гэһэн түрүүшын мүрысөөн үнгэргэгдөө. 

   Байгша оной октябриин 27-до Амидхааша нютагай хойто зүгтэ оршодог Дулаан Бараан гэжэ хадада Үбэр Байгалай хизаараар дид хамба Цырен ламхай болон Агын дасанай ламанар Арын 13 ноёдто зорюулагдаһан мунханай рамнай үргэбэ. 

- Балма, манайда мүнгэн бии гү?
- Үгы.
- Яагаад үгы гэжэ? Би үсэгэлдэр салинаа үгөө һэн бэшэ гүб.
- Намда мүнгэн бии, манайда – үгы.

 

Автобус соо басаган үбдэг дээрээ заахан миисгэй эльбэжэ байна. Урдань һууһан бүһэтэй хүн миһэрэн хэлэбэ:
- Танай миисгэйхэнэй орондо байдаг һаа, ямар гоё һэм!
- Би миисгэйхэнээ эмнюулхэеэ малай аргашанда абаашажа ябанаб.
Автобус соо ябаһан зон булта ташаганаса энеэлдэбэ.

   Хэшээлэй үедэ далайда һүйдтэ ороһон онгосо тухай хөөрэлдөөн болобо.