1958-1959 онууд. Ага-Хангил һуурин. Малшадай хүүгэд эхин һургуулиин шабинар боложо, хамтын байрада байгаабди. 

   1941 ондо хархис фашис Германи манай гүрэндэ добтолжо, шуһата зэбүүн дайн болоһон. Эсэгээ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда Агын тойрогһоо 5860 хүн татагдаһан байна. Тэдэнэй хахадынь шахуу дайнай газарта алдалан унаһан. Агын хүбүүд, басагад Москва, Сталинград, Курск гэхэ мэтэ олон хотонуудые хамгаалалсаһан, Европо сүлөөлэлсэһэн, Берлин абалсаһан. 

   1963-1964 оной хабар гээшэ һэн ха.  Ага-Хангил һуурин. Наруули дулаан үдэр. Сэмпилма абгайн Мүнхэ-Жаргал ахайтай хабтагайгаар дархалһан хорёогой үбэртэ шашалдан, наранда игаажа һуунабди.

   Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хархис дайсадһаа Эхэ ороноо хамгаалаад,  амиды мэндэ бусажа, түрэл ажахыгаа һэргээн бодхоолгодо хүсэ шадалаа үгэһэн Хара-Шэбэр нютагай ветеранууд тухай зураглал дурадханабди.

   Баргажанай аймагай Баянгол нютагһаа хүсэ шадал абажа үндыһэн Бато-Жаргал Бубеевич Дармаев «Эшелон Победы», «Звёзды над Ага-Хангилом», «Степные орлы Табтаная против вермахта» гэхэ мэтэ хэдэн номой автор юм. 2021 ондо тэрэнэй «Героические сыновья Зуткулея» гэһэн 2 номынь «нара хараһан» байна.
«Зуткулей. Дорога Памяти» түлэблэлэй координатор Базаржаб Галсанов тус ном хэблүүлхэ хэрэгтэ ехэ хубитаяа оруулһан. Тиигэжэ энэ ном соо Зүдхэли нютагай Эсэгын ба локальна дайнай ветеранууд, хамалган хашалганда абтаһан, бүхы хатуу шэрүүниие амсаһан зон тухай хэлэгдэнэ.