Буряад-монгол угсаатан боро аргын онсо һургаалтай байһан. Хара багаһаань үхибүүдые ажабайдалда, боро шэрхи байдалда дадхаажа, һургаалтайгаар хүмүүжүүлхые оролдодог һэн.

Агын Буряадай тойрогой 2 һууринда хүхюутэй, удаан хүлеэгдэһэн ушар мартын 18-да болоо. 

Бэеын энхэ элүүртэ бэеэ һорилго туһатай гээд упражненинүүдые хэхые оролдодогбди. Харин бэеын зарим хубинуудта анхарал хандуулагдангүй орхигдодог. Эхэнэрэй элүүр энхэдэ туһатай упражненинүүдые хэхэ саг олохые оролдогты.

Жаргалай 90 хуби хүнэй энхэ элүүрһээ дулдыдадаг юм. Энхэ элүүртэ зорюулагдаһан олон зүбшэлнүүдэй заримыень дурадханабди.  

Руслан Батожаргалов вместе со своей сестрой Даримой Балдандоржиной придумали модель защитной одежды для врачей. Первая партия или линейка защитных костюмов с размерным рядом от 46 до 52 размеров уже направлена в Могойтуйскую районную больницу, где в настоящее время разворачивается моностационар.