Хабартаа нюураа нарин нягтаар ажаллахаар болодог. Үбэлэй хүйтэнэй һүүлээр нюурайнгаа арһа хуушан түхэлдэнь оруулхын, элүүр ба сэбэр болгохын түлөө хэхээр юрын туһатай зүбшэлнүүдые дурадхахамнай.

Ханяадан хамшагай эхиндэ иимэ бүридэлтэй ундан ехэ hайнаар туhалдаг.