Хабартаа нюураа нарин нягтаар ажаллахаар болодог. Үбэлэй хүйтэнэй һүүлээр нюурайнгаа арһа хуушан түхэлдэнь оруулхын, элүүр ба сэбэр болгохын түлөө хэхээр юрын туһатай зүбшэлнүүдые дурадхахамнай.

Ханяадан хамшагай эхиндэ иимэ бүридэлтэй ундан ехэ hайнаар туhалдаг. 

   1882 оной мартын 24-дэ бактериолог, немец яһанай Роберт Кох «туберкулёзой бацилла нээгээб» гэжэ зондо мэдүүлээ. Тиигээд туберкулёзой бактери «бацилла Коха» гэжэ нэрлэгдэһэн. Зуун жэл үнгэрһэн хойно энэл үдэр Туберкулёзтой тэмсэлгын бүхэдэлхэйн үдэр тэмдэглэгдэдэг болоо. 

Буряад-монгол угсаатан боро аргын онсо һургаалтай байһан. Хара багаһаань үхибүүдые ажабайдалда, боро шэрхи байдалда дадхаажа, һургаалтайгаар хүмүүжүүлхые оролдодог һэн.

Агын Буряадай тойрогой 2 һууринда хүхюутэй, удаан хүлеэгдэһэн ушар мартын 18-да болоо.