Агаһаа урда зүгтэ оршодог Доодо Саһаша һууринда «Ононой аймагай түб больница» гэһэн элүүрые хамгаалгын гүрэнэй эмхи хүдэлдэг юм. Тээсгэн энэ больницын ахамад врач Артур Бальжинимаевтай хөөрэлдөө эмхидхэһэн байнабди.

Россиин Эрдэмүүдэй академиин Сибириин таhагай Буряадай институдай эрдэмтэд түбэд эмнэлгын «Чжуд-Ши» гэжэ номой аргануудые гүнзэгыгөөр шэнжэлжэ, мүнөөнэй байдалда тааруулhан хэдэн арбаад янзын шэнэ эмүүдые үйлэдбэрилhэн байна.

Мүнөө бидэ уншагшадаа Буряадай эрдэм-шэнжэлэлгын институдай эмүүдые үйлэдбэрилгын лабораториин ахамад мэргэжэлтэн, профессор Сергей Николаевай зүбшэлнүүдтэй танилсуулая.

 

Бээжэнэй университедэй профессор Чен Кай гэhэн эмшэнэй туhатай зүбшэлнүүд бүхы дэлхэйгээр хэрэглэгдэдэг. 

Мүнөө бидэ зарим зүбшэлтэйнь танилсуулхамнай.
Суута эмшэнэй эгээл эрхим аргануудай нэгэн «Табан хургаараа толгойгоо маажалга» гээд нэрлэгдэдэг.

Могойтын аймагай больницын эмшэд Агын тойрог дотор эгээл түрүүн коронавирустай тэмсэжэ эхилhэн. 2020 оной апрель hарада тус больницын халдабарита үбшэнгүүдэй таhагта түрүүшын ковид үбшэнтэд орожо, тэдэнэй тоо үдэр бүри олошоржо эхилhэн юм.  Эмнэлгын газарта огто танигдаагүй, hүрɵɵтэй вирустэй ёhото «дайн» эхилhэн. Эмшэд үдэр бүри «дайнда» мэтэ ажалдаа ошодог һэн ха: үбшэнтэниие аргалалга ами наhандань аюултай байгаа. Бүтүү бүгшэм «скафандрнуудые» удаан сагай туршада тайлангүй, эсэхэ сусахые мэдэнгүй, гэр бүлэнэрөөшье мартажа, үхэлтэй тэмсэhэн байна.

Нютагайхидаймнай дунда Агын эмнэлгын газарта аргалуулаагүй хүн үгы шахуу байха. Олон хүнэй ами наһа абарһан, эрхыдээ эмтэй, долёобортоо домтой аргашадтаа доро дохиё.

 

Жалсан ЛУБСАНДАШИЕВАЙ ба Агын больницын архивай фото-зурагууд.