Унтажа ядалгатай тэмсэхэ олон арганууд бии. Тэдэнэй нэгэн – массаж. Тэрэниие унтахынгаа урда тээ хэхэдэ, бэе һуларжа, түргөөр нойрсохо. Тусхай тоһо хэрэглэхэдэ болохо.   

Точечно массаж хэхэ гэбэл, шангаар дараад, эдэ точконуудта нидхэрдэг:
● Хамарай танааһаа 1 см дээшэ;
● Долёобор болон томо хурган хоёрой хоорондо;
● Шэхэнэй бүтэгын (мочка) ара талада.

Түбэд хадалиг газарта байдаг, шэрүүн уларилтай юм. Түбэдэй ажаһуугшадта кислород дуталдадаг, тиимэһээ хүсэ шадал оруулха, тамир тэнхээтэй байлгаха иимэ ундан байгуулагдаһан.

Зүрхэнэй ба һудаһанай системын үбшэнгүүдые боро аргаар аргалхаар. Холестеринэй бүлингүй (бляшка) болоходо, һудаһанууд үргэн боложо, шуһанай даралта жэгдэрдэг, бэе махабад кислородоор, үлтэй бодосуудаар саг соогоо һайнаар хангагдадаг. Һудаһа сэбэрлэһэнэй удаа хүн ажал хэхэ шадалтай боложо, шэг шарайньшье һайжардаг. 

Эмшэн... Туйлай ехэ харюусалгатай мэргэжэл. Эмшэнэй аргами гарнуудһаа хүнэй элүүр энхэ, ажамидарал дулдыдадаг гээшэ ааб даа. Мүнөө бүхы дэлхэйгээр COVID-19 үбшэнэй тахал болоод байхада, энэ аймшагтай, мэдэгдээгүй үбшэ усадхаха гэжэ эмшэд түрүү зэргэдэ тэмсэжэ байна.

Хизаараймнай эмнэлгын эмхинүүд Шэтын 1-дэхи больницаһаа бэшэн хуушан гуримдаа орожо хүдэлхэнь.