К юго-востоку от административного центра Агинского округа на территории села Хусатуй находится Забайкальская краевая туберкулёзная больница. Приурочивая к Всемирному дню борьбы против туберкулёза, мы побеседовали с главным врачом, фтизиатром Баясхаланом Раднаевым.

Бээжэнэй университедэй профессор Чен Кай гэhэн эмшэнэй туhатай зүбшэлнүүд бүхы дэлхэйгээр хэрэглэгдэдэг. 

Мүнөө бидэ зарим зүбшэлтэйнь танилсуулхамнай.
Суута эмшэнэй эгээл эрхим аргануудай нэгэн «Табан хургаараа толгойгоо маажалга» гээд нэрлэгдэдэг.

Могойтын аймагай больницын эмшэд Агын тойрог дотор эгээл түрүүн коронавирустай тэмсэжэ эхилhэн. 2020 оной апрель hарада тус больницын халдабарита үбшэнгүүдэй таhагта түрүүшын ковид үбшэнтэд орожо, тэдэнэй тоо үдэр бүри олошоржо эхилhэн юм.  Эмнэлгын газарта огто танигдаагүй, hүрɵɵтэй вирустэй ёhото «дайн» эхилhэн. Эмшэд үдэр бүри «дайнда» мэтэ ажалдаа ошодог һэн ха: үбшэнтэниие аргалалга ами наhандань аюултай байгаа. Бүтүү бүгшэм «скафандрнуудые» удаан сагай туршада тайлангүй, эсэхэ сусахые мэдэнгүй, гэр бүлэнэрөөшье мартажа, үхэлтэй тэмсэhэн байна.

Нютагайхидаймнай дунда Агын эмнэлгын газарта аргалуулаагүй хүн үгы шахуу байха. Олон хүнэй ами наһа абарһан, эрхыдээ эмтэй, долёобортоо домтой аргашадтаа доро дохиё.

 

Жалсан ЛУБСАНДАШИЕВАЙ ба Агын больницын архивай фото-зурагууд.

   Анна Двоеглазова 1916 оной июлиин 12-то Челябинска можын Дээдэ Уфалей хотодо түмэр харгышанай гэр бүлэдэ түрэhэн. 1940 ондо Свердловскын эмнэлгын дээдэ hургуули дүүргэжэ, Шэтын можын Дулдаргын аймагай больница руу ажал хэхэеэ эльгээгдэhэн байна.