Хабартаа нюураа нарин нягтаар ажаллахаар болодог. Үбэлэй хүйтэнэй һүүлээр нюурайнгаа арһа хуушан түхэлдэнь оруулхын, элүүр ба сэбэр болгохын түлөө хэхээр юрын туһатай зүбшэлнүүдые дурадхахамнай.