Тус арга хэхын тула гарайнгаа хургануудые hабар мэтээр нугылгаад, дунда хургаяа сохо дээрээ табигты. Тиигээд гурба дахин сохоёо маажажа эльбэн, толгойнгоо орой хүрэтэр ябуулха хэрэгтэй.
Толгойнгоо оройе мүн лэ 3-5 дахин маажажа эльбэгты. Нэгэ газарта 3-5 дахин дабтажа эльбэхэ хэрэгтэй.
Толгойн эгээл оройдо хүнэй бэеын аргагүй шухала акупунктурын точконууд байдаг. Тэдэниие үдэр бүри маажан эльбэжэ байбал, ухаан hонор боложо, мартамхай хүнүүдэй хадууса hайжардаг.
Тэрээнhээ гадуур толгойн оройдо хүнэй бүхы бэедэ айхабтар шухала точко ба 4 меридиан суглардаг гэжэ хэлэгдэнэ. Тиимэhээ тус массаж ганса уураг тархиин хүдэлөө hайжаруулдаг бэшэ, бүхы бэедэ hайн нүлөө үзүүлдэг.
Энэ массаж үглөөгүүр hэрин сасуугаа унтариhаа бодонгүй хэхэдэ hайн.

Баярма баторова бэлдэбэ.

You have no rights to post comments