Сагаан-Шулуутайн, Зүдхэлиин, Зугаалай, Шулуутайн, Ушарбайн, Хойто-Агын, Шандалиин, Будаланай, Ага-Хангилай, Сагаан-Уулын, Улаан-Үдын, Шэтын һуршад мүрысөөндэ хабаадаа. Хабаадагшад: 45, 55 наһа хүрэтэр ба 55 наһанһаа дээшэ бүлэгүүдтэ хубааржа, мэргэнээ элирүүлһэн байна. Түүхэ домогуудһаа мэдэхэдэ, Балжан хатан хориин арбан нэгэн эсэгын ударидагша, зоригтой, хёрхо мэргэн эхэнэр байһан. «Балжан хатанай» нэрэ зэргэдэ хүртэхын түлөө тойрогой таби гаран эхэнэр-мэргэшүүл можо харбаа. Бултадаа буряад дэгэл, малгай, гуталтайнууд байгаа. Һур харбаха шунал шадабаритай нааданда тамиршад хабаадажа, нютаг нугынгаа нэрэ үргэхые оролдоо гээшэ. Тиин мүрысөөнэй хёрхо мэргэн – Ушарбайн Оюна Чимитдоржиева болоо.

   Хубиин мүрысөөнэй дүнгүүдые тодорхойлходо, 45 наһа хүрэтэр бүлэгтэ: 1. Аглаг Жаргалова (Могойто), 2. Бутит Зурбулаева (Шандали), 3. Арюна Молонова (Шулуутай). 55 наһа хүрэтэр: 1.Надежда Харитонова (Улаан-Үдэ), 2.Цырена Базарова (Хойто-Ага), 3. Соёлма Цырендоржиева (Зүдхэли). 55 наһа хүрэтэр: 1. Надежда Бадмацыренова (Шэтэ), 2. Дарижаб Баясхаланова (Ага тосхон), Янжима Самбуева (Ушарбай). 

   Можонуудай хоорондо Могойто тосхоной харбаашад эрхимлээ. Удаадахи һууринуудта шэтынхид ба Ушарбайн можо гараһан байна.

   Шэтэ хотын Ханда Дугарова «Ластии мэргэн» болоо.

 

   Эрдэни ЧИМИТДОРЖИЕВ.

You have no rights to post comments