Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай түүхэтэ үйлэнүүд тухай «321-ая Сибирская» гэһэн фильм одоошье олоной харалгада табигдаа. Энэ кино-буулгабари хэдэн жэлэй туршада үргэлжэлнэ.

Фильм Буряадһаа, Үбэр Байгалһаа, Эрхүүгэй можоһоо болон Яхадһаа татагдаһан сэрэгшэдһээ бүридэһэн 321-дэхи дивизидэ зорюулагданхай.
Тэрэнэй режиссёр Солбон Лыгденовэй «ВКонтакте» соохи нюурта бэшэһээрнь, Майн 9-дэ, Агуу Илалтын баатарнуудай мүнхэ дурасхаалда зорюулан, «321-ая Сибирская» киногой «Братья» гэһэн түрүүшын хуби олоной анхаралда YouTube дээрэ табигдаба.
Киногой гол хуби – «321-ая Сибирская. Красные небеса» – 2023 оной эхиндэ, Сталинградай байлдаанда илалта туйлаhаар 80 жэлэй ойдо зорюулагдан, олоной анхаралда дурадхагдаха.
- Ажалнай ехэ. Түүхэтэ кино буулгахада, ехэ хүндэ, манай харагшад тэрэниие ойлгожо, бидэниие дэмжэхэ гэжэ найданабди, - гэжэ Солбон Лыгденов тодорхойлбо.
Дарима БАЗАРОВА.

You have no rights to post comments