«Бурхан» гэжэ үгэ олон удхатай юм. Тэдэ удхануудыень тайлбарилаад туршая.

Энэ үгөөр хамаг бүхы будданар, бодисаданар болон идамуудые гэхэ гү, али шажан хамгаалагшадые тэмдэглэдэг гээд «Буряад ород толи» соо хэлэгдэһэн байдаг. Жэшээнь, Бурхан багша (Будда Шэгэмүүни), Майдари бурхан, Абида бурхан, Һама бурхан г.м. Бурхадай зураатай, буулгаһан дүрэ-зураг, уран баримал, һахюуһан болгожо, зангяадаа зүүдэг гуутай бурханиие баһал «бурхан» гээд хэлэдэгбди.

Мүн сошоходоо гү, али ямар нэгэн ондоо мэдэрэлдэ абтахадаа, ябаган яряандаа «бурха-ан!», «бурхан багша!», «бурхан зайлуул!», хүнэй, жэшээнь, найтаахада, «бурхан үршөөг (абараг)!», «бурхан адислаа» г.м. үгэнүүдые хэрэглэдэгбди.
«Монгол хэлэнэй тобшо тайлбари толёор» үшөө сэсэг үбшэниие (оспа) «цагаан бурхан» гэдэг байна.

Долгор РАДНАБАЗАРОВА.

You have no rights to post comments