Мүнөөдэр ород литээр майн 15, монгол һарын 23.
Хүхэ модон морин үдэр.
Үһэ хайшалха - алдарта. 
 
Могой, морин жэлтэй зондо - һайн үдэр.
Бишэн, тахяа, хонин жэлтэй хүнүүдтэ - хуби заяанай һайн үдэр.
Бар, туулай жэлтэй зондо - муу үдэр.
 
Энэ үдэр Бурхан багшада шүтэхэдэ болон ургэл хэхэдэ, модо отолходо, агнахада, зүүн зүг руу харгыда гарахада - таарамжатай юм. Шажанай еһолол бүтээхэдэ, хүнһөө зүбшөөл абахада, нүхэртэй болоходо, тангариг үгэхэдэ - ехэ таарамжатай. Бэеын энхэ элүүр сахиха ябуулганууд - урагшатай байха.
 
Хүүгэдые ябажа һургажа, гэрһээ талаар эльгээжэ болохогүй. Мори урилдаа үүсхэхэдэ, хэрэлдээ болон дайн эмхидхэхэдэ - муу үдэр. 
 
Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - һонор ухаатай байха, эрдэм ухаанай ажалда амжалтатай ябаха. Басаган түрөө һаа - ута наһатай, түрэлхидтөө туһатай хүн болохо.

Мүнөөдэр ород литээр майн 16, монгол һарын 24.

Шарабтар шорой хонин үдэр.

Үһэ хайшалха - үбшэндэ.

Бар, туулай жэлтэй зонддо - һайн үдэр.

Үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдтэ - хуби заяанай һайн үдэр.

Хулгана, гахай жэлтэй зондо - муу үдэр.

Буян хэхэдэ, гүрүм гэһэн еро һалгаха еһолол бүтээхэдэ, суутай нүлөөтэй зонтой улзахада, гэрэй юрын ажалда, хүнһөө абаһан үрие бусаахада, муудаһан харилсаа һэргээхэдэ, маани уншахада -таарамжатай үдэр. Бэеын энхэ элүүр сахиха ябуулганууд бүтэхэ.

Зондо аягүй байдал болон үбшэнтэй болгохо ябадалһаа - бэеэ барихаар.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - хүсэ шадалтай, ухаатай хүн байха. Басаган түрөө һаа - һула бэетэй байха. Энхэ элүүрыень сахижа ябахаар.

Мүнөөдэр ород литээр майн 17, монгол һарын 25.

Сагаан түмэр бишэн үдэр.

Үһэ хайшалхада - нюдэн муудаха.

Энэ үдэр бүхы зондо - һайншье, муушье байжа болохо.

Үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдэй хуби заяанай - һайн үдэр.

Шажанай хүшөө болон шүтэлгын зүйл раймнайлуулхада, ламын тангариг абахада, хубараг болоходо, бурханай ном заахада, таряа тарихада, хүнһөө абаһан үри болон юумэ бусаахада - таарамжатай үдэр.

Гол гаталхада, загаһа барихада, тангариг үгэхэдэ, ямбын хэрэг бүтээхэдэ - муу үдэр. Гэрэй һуури табихада, хубсаһа эсхэхэдэ, хурса ба хатхууртай зүйл хэхэдэ, түрэ найрай хэрэгтэ - таараха үгы үдэр.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - ута наһатай, Боди сэдьхэлтэйхүн болохо. Басаган түрөө һаа - баян байха. 

Мүнөөдэр ород литээр майн 18, монгол һарын 26.
 
Сагаабтар түмэр тахяа үдэр.
Үһэ хайшалха - амгалан байдалда.
 
Хонин жэлтэй зондо - һайн үдэр.
Үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдтэ - хуби заяанай һайн үдэр.
Энэ үдэр муу талаар нейтральна байна.
 
Бурхан багшын маани уншажа, буянаа арьбадхажа ябахаар байна. Эд зөөри нэмэлгын болон гэр бүлын жаргалай еһололнуудые бүтээхэ үдэр. Үргэл хэхэдэ, мори һургахада, гэрэй һуури эхилхэдэ, барилгын ажалда - таарамжатай.
 
Хүүгэдые ябажа һургахада, тиин үүдэ руу ябуулхада - муу байна. Ехэ, шухала хэрэг эхилхээр бэшэ үдэр.
 
Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа, баян хүн байха. Басаган түрөө һаа, сэбэр шарайтай, боди сэдьхэлтэй, зондо туһатай хүн болохо.
 
 

Мүнөөдэр ород литээр майн 19,монгол һарын 27.

Хара уһан нохой үдэр.

Үһэ хайшалха - эбтэй байдалда.

Хулгана, гахай жэлтэй зондо - һайн үдэр,

Могой морин жэлтэй хүнүүдтэ - хуби заяанай һайн үдэр.

Бишэн, тахяа жэлтэй зондо - муу үдэр.

Зарга эхилхэдэ, муу заяа дарахада, олзотой хэлсээндэ - ехэ һайн. Дасанда наһа утадхалгын маани болон эд зөөри нэмэлгын еһолол захихаар байна. Энэ үдэр үргэл хэхэдэ ба бадар тараахада, модо тарихада, гэрэй һуури эхилхэдэ - таарамжатай.

Түрэ нара болон хадаг табилга хэхэеэ - бэеэ барихаар. Ямбын еһолол хэжэ болохогүй. Хутага бүлюдэхэдэ таарамжагүй.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа, зоргондоо ороһон, муу хэлэтэй, омогорхуу хүн болохо. Басаган түрөө һаа, хатуу хуби заяатай байха.

Цэндэ-Аюшын - наһа утадхаха маани уншажа ябахаар.