О.Батоцыренов.

   Апрелиин 13-да мэдээжэ баршан Очир Батоцыренов Урда-Агын һурагшадта соло дуудалгаар мастер-класс үнгэргэбэ. 

Агын тойрогто октябрь һарада үнгэргэгдэһэн Буряад хэлэнэй һарын хэмжээ ябуулганууд олондо аша туһатай, ехэ хэрэгтэй байба.

Рихын үедэ бэеэ аршаанлаха, буянда хүртэхэ дуратайшуул жэл бүри олон болоһоор. Байгша оной намар бидэ Рихын үедэ 86 наһатай Содномдаржаагай Хандсүрэн эгэшэтэй Алханада танилсаһан байнабди.

Иимэ нэрэтэй, гүнзэгы удхатай ном мүнөө жэл Улаан-Үдэ хотын «НоваПринт» хэблэлдэ «нара» хараһан байна. Эблүүлэн зохёогшонь - Ушарбай нютагһаа гарбалтай, сагаангууд угай Намжилма Бальжинимаева. Тэрэ үнэр арьбан Нанзадай Бальжинимын гэр бүлэдэ 1946 ондо түрэһэн, 11 үринэрэй ехэнь болоно.

Буряад уран зохёолой порталай редактор, «Уран хүн» гэжэ буряад зохёолой, уран зурагай сайт эмхидхэгшэ Баира Бальбуровагай Агада үнгэргэгдэһэн Буряад хэлэнэй һарын түгэсхэлэй эрдэмэй-практическа конференцидэ хабаадахаяа ерэхэдэнь, хөөрэлдөө эмхидхэбэбди.