Һүүлэй үедэ Агын Буряадай тойрогто шагай наадан маша ехээр һэргээгдээ. Мэнэ-мэнэ болоод лэ, хаа-хаанагүй шагай наадаар мүрысөөнүүд үнгэргэгдэдэг болонхой. 

Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай социальна хүгжэлтын таһагай мэргэжэлтэн Ринчин Гармажапов шагай нааданай хүгжэлтэдэ горитойхон хубитаяа оруулдаг. Тиимэһээ Ринчин Чойжиевичтай хөөрэлдөө эмхидхээд, Агын «Дэшэн Һүндэблинг» дасанда наһатайшуулай дунда эмхидхэгдэһэн шагай наадаар «Сагаалган-2024» гэһэн ээлжээтэ мүрысөөндэ хабаадагшадһаа асуулта үнгэргэбэб.

Буряад заншалта хубсаһанай оёдолшон, Россиин Федерациин Засагай газарай «Душа России» гэһэн шангай лауреат, Агын Буряадай автономито тойрогой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, «Буряад арадай урда габьяагай түлөө» гэһэн үндэһэн арадай эблэлэй медаляар шагнагдаһан, нютаг можонууд хоорондын, бүхэроссиин, уласхоорондын мүрысөөнүүдэй, тэдэнэй тоодо уласхоорондын «Алтаргана» нааданай оло дахин лауреат, олон тоото шабинарые оёжо һургаһан Цыденжаб Цыбикова заншалта хубсаһанай нарин нюусануудтай танилсуулба. 

Үндэһэн буряад хубсаһаяа хэр зүбөөр оёжо үмдэнэбибди, ямар зүйлнүүдтэнь анхархаар бэ гэжэ уран гартан малгайһаа эхилжэ хөөрэбэ. 

   Хүхэ модон Луу жэл Россида Үбэр Байгалай хизаарһаа эхиеэ абаба. 

   Эртэ урда сагһаа элинсэгүүднай элдэб янзын һахюуһануудые хэрэглэдэг байһан.  Тэдэнэй нэгэн – эхэнэрэй гэзэгэ.

   Хэрбээ урданай зоной абажа ябаһан ёһо гуримуудые сахяад ябаа һаа, үбдэхэгүй, гэнтын аюул ба осолдо орохогүй. Бололгүй юумэнһээ буладай үзүүр хухарха гэдэг. Тиимэһээ ямар юумэн хорюултай, сээртэйб гэжэ аха зонһоо һуража, асуужа ябаха ёһотой гэжэ мүнөө сагта хүүгэдтэ ойлгуулха шухала.