Монгол туургатан малаа алдахаһаа болгоомжолжо, мал бүхэнөө тамгалдаг байһан.  

   Тиихэдээ түмэр халаагаад, тэмдэг табидаг һэн. Зарим айл хэр угһаа дамжан ерэһэн тамгатай байдаг. Буряад зон тамга дарахадаа, ламаар үзэл үзүүлдэг байгаа. Таарахагүй тамга табяа һаа, мал үсөөрхэ, үлзы бэлэгтэй тамгатай байбал, адуу мал үдэхэ гэһэн удхатай.
   1. Зэндэмэни тамга. Хэшэг буян ерэхэ гэһэн удхатай. 2. Үлзы зангяа. Үлзы хотог оршохо. 3. Саран тамга. Огторгойн һара мэтэ һаруул тунгалаг. 4. Хас тамга. Наранай, огторгойн галай бэлэг ба бэеэ хамгаалха һүлдэ тэмдэг. 5. Cуурга тамга. Суурга мэтэ бата бэхи байхын тэмдэг. 6. Загаһан тамга. Ута наһатай, удаан жаргалтай ябахын тэмдэг. 7. Тоор тамга. Жэмэс эдеэн дэлгэрхэ гэһэн удхатай. 8. Түүлхэ тамга. Тэргын түүлхэ мэтэ бата бэхи байхын тэмдэг.

   Аха хүнүүдһээ дуулаһанаа бэшэхэдэ, зондо туһатай байха гэжэ һанагдана.

Мүнөөдэр ород литээр октябриин 22, монгол һарын 6.

Шара шорой нохой үдэр.

Үһэ хайшалха - сэбэр шарайда.

Бишэн, тахяа жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Бар, туулай жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Үхэр, луу, нохой, хонин жэлтэй зондо - муу үдэр.

Хэһэн муу ябуулгануудаа һанажа Бурхан багшын маани уншажа ябахаар. Һуралсал эхилхэдэ, Һургаал абахада, харгыда гарахада, таряалангын ажалда - һайн. Модо отолходо, агнахада, гэрлэлгэдэ, зөөдэлдэ - таарамжатай.

Зондо аягүй байдал үүсхэхэһэй болон үбшэнтэй болгохоһоо - бэеэ барихаар. Хүүгэдын ябажа һургахада болон талаар эльгээхэдэ - муу. Гэрһэй бог шорой гаргажа болон шатаажа болохогүй.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - һаруул ухаатай, эрдэм бэлигтэ амжалтатай хүн байха. Басаган түрөө һаа - ута наһатай, зондо туһатай хүн болохо.

Тадьята Ом Бекандзе Бекандзе Маха Бекандзе Радза Самудгатэ Соха гэһэн маани уншажа ябахаар.

Мүнөөдэр ород литээр октябриин 23, монгол һарын 7.
Шарабтар шорой гахай үдэр.
Үһэ хайшалха - хэрэлдээндэ.
 
Могой, морин жэлтэй зондо - һайн үдэр.
Бишэн, тахяа, хонин жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.
Бар, туулай жэлтэй зондо - муу үдэр.
 
Бурхан багшада маани уншажа шүтэжэ ябахаар үдэр. Ламын болон хубарагай тангариг үгэхэдэ, эм бэлдэхэдэ, харгы гарахада - һайн. Ноендо хандахада, суутай болон нүлөөтэй зонтой уулзахада, гурум гэһэн еро дараха еһолол бүтээхэдэ - таарамжатай.
 
Зөөдэл хэхэдэ, мал гаргахада газар малтахада, модо үндэһэтэйнь урбуулхада - муу.
 
Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - хүсэ шадалтай, ута наһатай, баян хүн болохо. Басаган түрөө һаа - байрагүй болон үбшэндэ дайруулагдахаар хүн байха.

Ом ваджрапани хум - гэһэн маани уншажа ябахаар.

Мүнөөдэр ород литээр октябриин 26, монгол һарын 10.

Хара уһан бар үдэр.

Үһэ хайшалха - хүсэ шадалда.

Хонин жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Үхэр, нохой, луу жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Муу талаар энэ үдр нейтральна байха.

Муу заяаһаа, нюдэнэй хоронһоо хамгаалха, зөөри нэмэлгын, жаргал татаха еһололнуудые бүтээхэдэ - һайн. Модо тарихада, буусын газар шэлэхэдэ, гэрэй һуури табихада, үриеэ бусаахада, мал гаргахада - таарамжатай.

Һургаал абахада, болон үгэхэдэ, холын харгы эхилхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ - муу. гэрлэлгэдэ хабаатай хэрэгүүдһээ - бэеэ барихаар. 

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - баян байха. Басаган түрөө һаа - сэбэр шарайтай, Боди сэдьхэлтэй, зондо туһатай хүн болохо.

Ом Мани Падме Хум -Бурхан багшын маани уншажа ябахаар.