Эртэ урда сагһаа хойшо уран гартанай бүтээлнүүдээ хээ угалзануудаар урлан гоёодог байһаниинь эли.

   Уран гартан, модошо дархан Алексей Поповой бүтээлнүүдээр һонирхобобди.

   Дизайнер-иллюстратор Баирма Ешидоржиевагай зурагуудай Буряад орондо, буряад угсаатанайнгаа дунда мэдээжэ болоһониинь гайхалгүй. Зурагууд соогоо буряад арадайнгаа соёл, үндэһэн хубсаһа, ёһо заншал үргэнөөр харуулна. Тиигэжэ зурагуудынь интернедэй уудамда олоной анхарал татажа, һайшаалда хүртэдэг болонхой.

   Гушаад жэл Харымда ажаһуудаг яхад яһанай Анна Захаркина Виктор нүхэртэеэ буряад соёлдо, гарай урлалда, заншалта хубсаһанда сэдьхэлһээ эльгэлэнхэй, үнэн зүрхэнһөө сэгнэдэг юм.

   Бүри урдань эхэнэрнүүд үхибүүдээ дахуулан, аргал түүдэг байһан.

   «Элинсэгэйм алтан шүрбэһэн» уласхоорондын IV харалга-мүрысөөндэ Ононой аймагай Новая Заря нютагай уран гартан Цымжит Сахарова «Үндэһэн хубсаһанай эрхим суглуулбари» янзада 22 дэгэл харуулжа, 3-дахи һуури эзэлээ һэн.