Ага тосхоной уран урлалай байшан соо Ага нютагаймнай үзүүр хүбүүдэй нэгэн Дамбинима Цырендашиевай мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан «Хизааргүй алас руу дабшалтын замаар» гэһэн үдэшэ, мүн «Гомбын хамба» номтойнь танилсуулга үнгэргэгдөө.

Эндэ һая Ага тосхоной соёлой байшан соо «Талын аялгаханууд» гэһэн дуунай мүрысөөн үхибүүдэй дунда эмхидхэгдээ.

Октябриин 26-ай үдэр Буряад хэлэнэй һарын хэмжээндэ «Баян даа, түрэлхи хэлэмнай!» гэһэн тойрогой мүрысѳѳн Цыбен Жамцараногой нэрэмжэтэ Забайкалиин хизаарай номой санда үнгэрбэ.

Агын тойрогто октябрь һарада үнгэргэгдэһэн Буряад хэлэнэй һарын хэмжээ ябуулганууд олондо аша туһатай, ехэ хэрэгтэй байба.

Рихын үедэ бэеэ аршаанлаха, буянда хүртэхэ дуратайшуул жэл бүри олон болоһоор. Байгша оной намар бидэ Рихын үедэ 86 наһатай Содномдаржаагай Хандсүрэн эгэшэтэй Алханада танилсаһан байнабди.