Дизайнер-иллюстратор Баирма Ешидоржиевагай зурагуудай Буряад орондо, буряад угсаатанайнгаа дунда мэдээжэ болоһониинь гайхалгүй. Зурагууд соогоо буряад арадайнгаа соёл, үндэһэн хубсаһа, ёһо заншал үргэнөөр харуулна. Тиигэжэ зурагуудынь интернедэй уудамда олоной анхарал татажа, һайшаалда хүртэдэг болонхой.

   Гушаад жэл Харымда ажаһуудаг яхад яһанай Анна Захаркина Виктор нүхэртэеэ буряад соёлдо, гарай урлалда, заншалта хубсаһанда сэдьхэлһээ эльгэлэнхэй, үнэн зүрхэнһөө сэгнэдэг юм.

   Бүри урдань эхэнэрнүүд үхибүүдээ дахуулан, аргал түүдэг байһан.

   «Элинсэгэйм алтан шүрбэһэн» уласхоорондын IV харалга-мүрысөөндэ Ононой аймагай Новая Заря нютагай уран гартан Цымжит Сахарова «Үндэһэн хубсаһанай эрхим суглуулбари» янзада 22 дэгэл харуулжа, 3-дахи һуури эзэлээ һэн.

   «Элинсэгэйм алтан шүрбэhэн» гэhэн заншалта хубсаhанай уласхоорондын IV харалга-мүрысөөнэй гран-при шанда хүртэhэн Усть-Ордагай тойрогой Харганын уран hайханай арадай олзобориин үндэhэн түбтэ уран зурааша-конструктораар хүдэлдэг, «Эрхүүгэй можын арадай уран гартан» хүндэтэ нэрэ зэргэтэй Эдуард Куклинай зохёохы ажалтай танилсуулхамнай.