О.Батоцыренов.

   Апрелиин 13-да мэдээжэ баршан Очир Батоцыренов Урда-Агын һурагшадта соло дуудалгаар мастер-класс үнгэргэбэ. 

Даага дэллээнэй үедэ.

   Агын Буряадай тойрогто «Даага дэллээн» гэһэн заншалта мүрысөөн апрелиин 28-да арбан нэгэдэхеэ үнгэргэгдэбэ. 

Yни урдын сагhаа монгол туургата эхэнэрнүүд тэнгэридэ ганганалдан ниидэhэн хун шубуудые харахадаа, заабол хамсыгүй сээжэбшэ – уужаяа болон малгайгаа үмдөөд, hүеэ сүршэн үргэжэ, буян хэшэгэй далгын тусхай бүтээл үйлэдэдэг байhан заншалтай. Элинсэгүүднай гарбалайнгаа дун сагаан шубууе «Хүн шубуун» гээд нэрлэдэг байhан түүхэтэй. 

Субаргын шүндэ орохо шабар бурхад.

   Шандалиин Хара Гүрөөhэтэ гэжэ газарта урдын лама санаартан ябаhан Галданай Балдансамбуу дооромбын hаруул дурасхаалда «Шоймпрол шодон» субаргын барилга эхилээд байна. 

З.Ешиев (наада таладань) Баиржаб абатаяа.

   Домог түүхэтэй Онон голой эрьедэ, Ехэ Баатар хадын үбэртэ, нангин шүтөөнэй Онон хатан эжын ордоной хажууда «Бабжын наадан» гэһэн эрын гурбан наадаар 2-дохи мүрысөөн һүр жабхалантайгаар эмхидхэгдээ.