Шандалиин захиргаанай залуушуулай таһаг ажалаа «Дулдаргын аймагай 2020-2022 онуудай залуушуулай политикын хүгжэлтэ» гэһэн тусхай программын хэмжээндэ, һууринайнгаа залуушуулай таһагай жэлэй түсэбтэй зохилдуулан ябуулдаг. Арюхан Бимбаевна аймагай наһаа хүсөөдүй хүүгэдэй ба тэдэнэй эрхэ хамгаалгын комисситай, һуралсалай ба соёлой таһагуудтай, залуушуулай хамтаралнуудтай, аймагай ниитын хамтаралнуудтай, аймагай захиргаанай залуушуулай таһагтай, «Ленинец» ба «Толон» һонинуудтай харилсан ажалладаг.

 

А.Бальжинимаева.   Гэр бүлын архивай фото.


Залуу мэргэжэлтэн ажал тухайгаа иигэжэ хөөрэнэ:
- Статистикын таһагай мэдээнүүдээр, Шандали нютагтамнай 14-һөө 35 хүрэтэр наһанай 72 хүн ажаһууна, 20 залуушуул ажаллана, наһаа хүсөөдүй 23 эдиршүүл бии. 2020 оной март һара болотор хэмжээ ябуулганууднай штатна гуримаар ябуулагдаа, харин карантинай хэмжээнүүдэй абтахада, ажалнай гол түлэб онлайн аргаар хэгдээ. Залуушуулда ёһо журамай ойлгосонуудые дамжуулха ба Эхэ орондоо дуратай байха мэдэрэл түрүүлхэ, олониитын хэрэгтэ эдэбхитэйгээр хабаадуулха, гэр бүлын заншалта һургаалнуудые ойлгуулха, бэеын энхэ элүүр байдал сахюулха, абьяастай бэлигтэй залуушуулые дэмжэхэ, зохёохы хүгжэлтын нүхэсэл байгуулха зорилгонуудтайгаар хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэдэгбди…».
Залуушуулай таһагай һүүлэй үеын ажал хүдэлмэри дээрэ тодорхойгоор тогтоё.
Февралиин 12-то, Сагаалганда зорюулһан һайндэртэ, эгээл гоёор шэмэглэжэ зохёо-һон шэрээ, һээр шаалга, шагай наадан г.м. мүрысөөнүүд эмхидхэгдээ. Мартын 8-да, Уласхоорондын эхэнэрнүүдэй һайндэртэ, һууринайнгаа эхэнэрнүүдые онлайн аргаар амаршалһан байна. Һүүлээрнь мартын 14-дэ Масленица тэмдэглэгдээ, хабаадагшад блины болгожо, мүрысөөндэ табяа, столбын оройдо үлгэһэн сэнтэй бэлэгүүдэй хойноһоо шурашуул абираа - иимэ хүхюутэйгээр һайндэр үнгэрһэн байна. Һууринай ажаһуугшад һайндэрэй спонсорнууд болоһон юм.
Апрелиин 9-дэ эмхидхэгдэһэн Бүгэдэ буряадай «Толон» һониной шангай түлөө һээр шаалгаар мүрысөөндэ Шандали нютагайхин табан можо табяа. 230-аад хүнһөө Бэлигто Паневин 5-дахи һуурида гараа юм.
Һууринайнгаа номой сантай хамта «Дэлхэй тойроод 108 минутын ниидээн» гэһэн асуудал ба харюугай наада апрелиин 13-да үнгэргөө.
Майн 9-дэ залуушуул Алдарай хүшөө хүрэтэр «Бессмертный полк» жагсаалда алхалаа, ветерануудаа Илалтын һайндэрөөр амаршалаа юм. Соёлой байшанай хажуудахи талмай дээрэ Агууехэ Эсэгын дайнай 76-дахи ойдо зорюулагдаһан концерт-наада табиһан байна.
Хатаршан Баир Майдариевай дурасхаалда зорюулагдажа, майн 15-да Алхана һууринда үнгэргэгдэһэн «Танцы - это жизнь» гэһэн хатарай мүрысөөндэ Шандалиин басагад хабаадажа, түрүү һуури эзэлээ. Июниин 1-дэ дунда һургуулиин 4-дэхи выпускынхидэй ударидалга доро ажаһуугшад «Һонгинто» уушханай аршаан тойронхиие сэбэрлэхэ ажал ябуулаа юм.

Шандали нютагай залуушуулай таһаг ажалаа оролдосотойгоор, дуратайгаар, эдэбхитэйгээр ябуулна, хүн зондо туһа хүргэжэ, мүрысөөнһөө мүрысөөндэ абьяастай зоноо, тамиршадаа магтан урмашуулжа, зоригжуулан хүдэлдэг байна гэжэ тэмдэглэмээр.

Хөөрэлдөөнэйнгөө эсэстэ Арюхан Бимбаевна иигэжэ тобшолбо:
- Түсэблэгдэһэн ниитын олон хэмжээ ябуулганууднай карантинһаа боложо болигогдоһон, үгы бол онлайн хэмжээндэ үнгэргэгдэһэн байна. Тиигэбэшье бүхы ажалнай амжалтатайгаар саг соогоо эмхидхэгдээ. Ерээдүйн сагта нютагаа сэбэрлэлгын, һайжаруулгын ажал ябуулагдаха. Хүн зонтой ажаллахада һонирхолтой, ажаһуугшадтаа туһа хүргэжэ ябахада, сэдьхэлдэ урматай, ехэ зохид болодог байна. Тоонто нютагтаа дуратайб, урган һалбаржа байг, нютагни….

Цымжидма Долгорова.

You have no rights to post comments