“Ази түбиин хүүгэд-2022” гэһэн уласхоорондын тамирай ехэ нааданһаа найман шангай медальнуудые Үбэр Байгалай эдир тамиршад асараа. Тамирай мүрысөөнүүд июлиин 28-һаа августын 7 хүрэтэр Владивосток хотодо болоо.

Эдэ нааданууд анха түрүүшынхиеэ Саха-Яхад Уласта үнгэргэгдөө бэлэй. Түрүүшын зургаан хэмжээ ябуулгануудые Якутск хото угтан абаһан байна. Дүрбэн жэлдэ нэгэ удаа болодог нааданууд 2020 ондо Монголдо үнгэргэгдэхэ байгаа, теэд баймга монголой талын арсахада, Владивосток хотодо үнгэргэгдэхэ шиидхэбэри  абтаһан байна.  Тиигэжэ  богони хугасаа соо бэлэдхэл хэгдээд, 13 гүрэнэй 1355 тамиршад спортын 19 янзада мүрысөө.

Үбэр Байгалай хизаарһаа 21 тамиршад Алас Дурнын суглуулагдамал можын бүридэлдэ ороһон байна. Гүйгөөшэ Владимир Павленко хүрэл ба хоёр мүнгэн, барилдаашан Арьяна Лхамаева хүрэл, һуршад Жаргалма Данцаранова хүрэл ба мүнгэн, Яромир Буравински алтан ба мүнгэн медальнуудтай гэртээ бусаа.

Дарима БАЗАРОВА.

«Чита спортивная» һониной фото.

 

You have no rights to post comments