Мүнөө сагта үе наһаараа буряадаараа харилсажа һууһан хүдөө нютагагуудаймнай багахан үхибүүд hургуулида буряад хэлэгүй шахуу орожо эхилээ. Энээниие яажа усадхаха, заhаха байгааб? Ямар онсо арга оложо, гэртэхинииень энэ хэрэгтэ хабаадуулхаб? Энэ асуудал шиидхэхэ хэрэгтэ хубитаяа оруулха гэhэн зорилготойгоор Сэбэгэй Гомбожабай нэрэмжэтэ Агын үндэһэтэнэй музей Үбэр Байгалай хизаарай амбан захирагшын грантын хүсөөр «Отогой наадан» гэhэн түлэблэл бэелүүлжэ байна. Хэдэн хэмжээ ябуулга үнгэргэгдөө. Апрелиин 11-эй үдэр түсэбэй ёhоор хараалагдаhан «Би – буряадби!» гэhэн квест-наадан бэелүүлэгдэбэ.

Агын тойрогой үндэһэтэнэй музейн байшан соо элдэб нютагуудhаа нэгэ угай, нэгэ гэр бүлын гэшүүдhээ бүридэhэн зургаан можо болохо зон сугларба. Можо бүхэндэ элдэб наhанай табан гэшүүд хабаадаба, тэдэнэй тоодо 4-6, 7-11, 12-15 наhанай 3 үхибүүд ба хоёр бүдүүн зон: нэгэниинь эхэ гү, али эсэгэнь, хоёрдохинь хүгшэн (нагаса) эжынь гү, али абань. Үхибүүдэй зариман буряад хэлэеэ муушагаар мэдэдэгшье hаа, буряад хубсаhатайнууд, hархагарнууд, «бидэ буряадуудбди» гэхэ hанаатайнууд, омог дорюун зан харуулхадажа байхыень хараад, ехэл хөөршөөн hайшаахаар байба.

(Үргэлжэлэлынь 16-дахи дугаарта). 

Дулмажаб ЦЫНГУЕВА, буряад хэлэ бэшэгэй багша, культурологиин эрдэмүүдэй кандидат, Сэбэгэй Гомбожабай нэрэмжэтэ Агын үндэһэтэнэй музейн мэргэжэлтэн.

You have no rights to post comments