Нэгэ үгытэй хүн бүгэдэндэ туһа хүргэхэ ехэ хүсэлэнтэй байжа, эди шэдитэ, хүсэтэй маани заажа үгэхыень ламада хандаһан ха.
   - һанги набта болошоһон хубсаһатай, өөртөөшье туһа хүргэхэ шадалгүй энэ ядуу яагаад бэшэндэ туһалба гээшэб! Үшөө тиигээд түбэд хэлэ мэдэхэ юм аал?! - гэжэ бодоод, наада барижа, иигэжэ зааба:
   - Мориной дүрбэн туруун харгыгаар оодоролдоно, туруунуудай хойно бүхы хамаг амитанай туһын түлөө тонтогоолнууд ябана гэһэн маани уншахаш.
   Үгытэй хүн ламада заалгаһан «маанияа» сээжэлдээд, бүхэли наһаяа зургаан зүйл хамаг амитанда зорюулдаг байгаа.
   Хожом тэрэ ламашье, үгытэй хүншье наһа бараба, үгытэй хүнэйнь үнэн зүрхэнһөө үйлэдэһэн буян орогүй ехэ байба.

Ноябриин 19-дэ Хальмаг ороной Шаджин-лама, Росси, Монгол ба СНГ-гэй гүрэнүүдтэ үндэр түрэлтэ Далай ламын хүндэтэ түлөөлэгшэ Тэло Тулку римбүүшэ (Эрдни Басанович Омбадыков) Ага нютаг ажалай хэрэгээр ерэhэн байна.

Тээсгэн Усть-Ордагай Буряадай тойрогоор албан хэрэгээр ябаад бусаха замдаа Эрхүүгэй дасан хүрэжэ, шэрээтэ Батоев Биликто ламхайтай уулзаһан байнабди.

Биликто ламхайн хөөрэһөөр, тэрэ Агын дасанда долоон жэл алба хааһан, 2000 ондо Эрхүү хото ерэжэ, тэндэ дуган нээгээд, гурбан жэлэй туршада һүзэгшэдтэ туһа хүргэжэ байгаа. «Бидэнэй зорилго, түсэбнай гэхэдэ, дасанай барилга һэн. Хамбын зүбшөөһөөр, хэлэһээрнь, бидэ буян үйлэдэхэ газар баряад, олон хүндэ буянай харгы нээгээбди гэхэдэ болохо», - гэжэ шэрээтэ хөөрэнэ.

Тогто!

Ниитэ зон намда муугаар хандана гэжэ дураа гутаад, нэгэ хүн ой соо зониие аладаг болоо гэжэ Бурхан багшада дуулдаба. Зуун хүниие алахаб гэжэ тангаригаа үгэһэн байгаа. Тэрэ Ангулимал гэжэ нэрэтэй, нэрэнь «хүнэй хурга отолдог хүн» гэжэ удхатай ха. Ангулимал 99 хүниие алаад, хургануудаарнь хүзүүнэй зүүдхэл хэнхэй. Һүүлшын хүниие алахань үлөө.

Иигэжэ дуулахадаа, Бурхан багша бодобо: «Минии ошоогүй һаа, хэн ошохоб даа? Тэрэ хэнииеб даа алахам гэжэ байна ха юм. Энэ хүндэ минии туһа хэрэгтэй».

Бурхан багшые зон тогтоожо, болигожо яг ядаба. Тиигээд тэрэ ойн гүн руу ороод, гүбээ дээрэ гаража, хабсагай дээрэ һууһан Ангулималые харажархиба. Тэрэ гансаараа байба, үхибүүн мэтэ гэмгүй энэ һайхан хүн руу хаража, алууршаншье һаа, ерэгшэ хүнэй зохид байһые ойлгобо хэбэртэй. Тиигээд иигэжэ бодолгото болоно: «Энэ хүн эндэ намайе байна гэжэ мэдэнэгүй, энэ харгыгаар хэншье ябадаггүй ха юм».

Сагаан һарын Монлам Ченмо хуралай эсэстэ монгол һарын 15-да Агын дасанай шэрээтэ Цыбиков Бадма ламхай Бурхан багшын һургаалай богонихоншье һаа, гүнзэгы удхатай тарнинуудай лүндэ хүртөөдэг заншалтай. Мүнөө жэл хүн зондо Шара Замбала бурханай лүн хүртөөгөөд, «Шулуунай лүндэн» ном тухай хөөрэжэ үгөө һэн. Мүнөө Бадма ламхайн хэлэһэн үгэ, тайлбари дурадханабди.

Манай Агын дасанда Гомбын Аюр гэжэ наһатай лама байһан. Тиигээд «Шулуунай лүндэн» тухай ото хөөрэжэ байдаг һэн. Шара улаахан үнгэтэй бүд дээрэ «Эма хо ум ма пани пани суха» гэжэ бэшээтэй тарни «энээниие абаад яба, сэрэгтэ, ажалда, һургуулида холо ошоходошни, һайн байха» гээд бултанда тараадаг байгаа. Би сэрэгэй албанда ошоходоо, энэ тарнида хүртэһэншье байнаб.