Алхана нангин шүтөөнэй газарта буддын шажанай найман субарга баригдахаар түсэблэгдэнэ.

   Шэтэ хотодо бурхан шажан дэлгэрүүлхэ талаар буян үйлэдэдэг Агын дасанай түлөөлгэтэ эмхи Журавлёвагай гудамжаар 8-дахи хаягаар оршодог байшанда ажалаа ябуулдаг.

    1960-аад онуудта хаб хара хубсаhатай аад, ута үhөө hанжуулаад дасан руу ороhон хүн шүдхэртэ тоологдодог байhан.

Буряад хэлэнэй һарын хэмжээндэ олон мүрысөөнүүд, уулзалганууд, суглаанууд, баяр ёһололнууд үнгэргэгдэнэ. Тэдэнэй тоодо октябриин 14-дэ Агын дасанай Дуйнхор дуган соо үргэн дэлисэтэйгээр эмхидхэгдэһэн «Аба эжын хэлэн гамтайл!» конкурс, Буддын шажанай академиин байшан соо «Мүнхэ зулын толон доро» гэжэ Агын дасанай шэрээтэ ябаһан Золто Жигмитов ламхайн дурасхаалда зорюулагдаһан бага конференци эмхидхэгдээ...

Мүнөө сагта оюутад болон залуушуул эрхитэй ябадаг болоо. Урдань үндэр наһатай үбгэд хүгшэд лэ эрхи татажа, маани уншадаг байгаа ха юм. Эрхи гээшэмнай юунэй түлөө, ямар гуримаар татагдадаг юм, эрхидэ үлхөөтэй байдаг толгой, бөөрэ, тоолуур гэдэгүүд ямар удхатайб гэхэ мэтэ асуудалнуудта харюу үгэхэ зорилготойбди...