Хяагтын аймагай Мүрөөшэ һууринһаа баруун тээ 2 модоной зайда үргэл мүргэлтэй Арьяа-Баала Ранжунай хүшөө оршодог. «Ом маани пад ме хум» гэһэн зүрхэн маани ба бодисадын дүрэ шулуунда өөрөө бии боложо, олониие һонирхуулһан. Иимэрхүү хүшөө Балбада байдаг.

Сопа римбүүшэ Росси гүрэн 3 дахин ерэжэ, буддын шажанай һургаал номноһон юм. Тэрэ һургаалаарнь «Храброе сердце» гэжэ ном хэблэгдэһэн. Ном соогоо Сопа римбүүшэ нохой тухайгаа бэшэһэн байдаг.

Эндэ һая гэбшэ һаарамба Добдон лама «Этигэл гурбан Эрдэнидэ» гэһэн номой удха тайлбарилһан семинар эмхидхэхэдээ, Будда Шэгэмүүниин номнол суртаалай дүн хамта 5000 жэлдэ дэлгэрхэ тухай хэлэһэн байгаа. Юртэмсэ дэлхэй дээрэ буддын шажанай дэлгэрхэ 5000 жэл 10-10 үедэ хубаахада, 500-500 жэл болоно. Тиигэжэ мүнөө 6-дахи үеын эсэс болоод байна. Буян хуряаха саг. Тиимэһээ бурхан багшада шүтэхэ, маани мэгзэм уншаха, арбан хара нүгэлөө усадхаха, зальбарха, хамаг амитанда туһалха, хайрлахань шухала. Эдэ бүгэдые нарибшалхын хажуугаар Бурхан багшада, Бурхан багшын номдо, Бурхан багшын хубарагуудта үнэн зүрхэнһөө зальбарһан хүн буянайнгаа аша үрөөр хойшодоо һайн түрэлдэ түрэхэнь магадгүй. Тиимэһээ нэн түрүүн арбан хара нүгэлөө усадхахань шухала. Арбан хара нүгэлтэй һайнаар танилсаад, арга шадал соогоо усадхахын зорилго табиха хэрэгтэй.

   Хүн бүхэнэй наhан соо гэр бүлэ ехэ hуури эзэлдэг. Хүн гээшэ бүхы юумэ мэдэхэ, шадаха түрэдэг бэшэ, эхэ эсэгын жэшээ дээрэ һургаалай хүсөөр ажабайдалда хэрэгтэй али бүхы юумэндэ һурадаг юм. Гэр бүлэ тулгуури, дэмжэлтэ болодог, харилсажа hургадаг гээшэ. Хүн гээшэ гэр бүлэhѳѳ дура, хүндэлэлгэ, эб байдалай үндэhэ эхи абана, зан абаринь тогтонижоно, оюун ухаан болон ухаан бодолынь хүгжэнэ.
   Эрхүүгэй можын Усть-Ордагай Буряадай тойрогой Харганын «Тубдэн Даржалинг» дасанай шэрээтэ Батуев Зоригто ламхайтай хүүгэдэй хүмүүжэл, гэртэхинэй, дасанай нүлөө болон хүүгэдгүй бүлэнэрэй хүүгэдтэй бололго тухай хөөрэлдэбэбди.

   Гомбожаб Цыбиковэй нэрэмжэтэ Агын үндэһэтэнэй музейн эрдэмтэ ахалагша хүдэлмэрилэгшэ Баир Дугаржапов эхэ эсэгын нүлөө, хүнэй ажабайдал, ниигэм, мүнөөнэй саг тухай буддын шажанай һургаалнуудаар ойлгуулжа үгэбэ.