Будда Шэгэмүүниин айладхаhан суртаал номынь гүнзэгы удхатай байдаг. Тэрэнииень дүүрэн шудалха зоригтой түгэлдэр ухаатай хүбүүдтэ баясамаар. Тэдэнэй хамаг амитаниие хайрлаха боди сэдьхэлтэй, хооhон шанар мэдэрхэ сэсэн ухаатай боложо гарадагынь мэдээжэ.

Мүнөө дугаарта ньингма шэглэлэй Гадонг дасанда 7 жэл hуража байhан Согто-Хангил нютагай Жапов Элбэг ламбагайтай (hахилайнь нэрэ Түбдэн Йонтен) хөөрэлдөө эмхидхэбэбди.

Гурбан эрдэнидэ этигэмэй!

Дасан, сүмэ хиид гээшэмнай хамаг олон бурхадай, идам сахюусадай залардаг нангин газар болоно. Дасан дуганда ламанар ном үзэхын хажуугаар зоной хэрэг бүтээжэ байдаг. Хара зон, жиндагууд болон һүзэгшэд дасан ерэжэ, бурханда зальбаржа, үргэл үргэжэ, ламанарһаа абарал эрижэ, ном уншуулжа, һанаһан хэрэгээ бүтээдэг юм.

Агын Буддын шажанай академидэ Үбэр Байгалай хизаарай хүгжэлтын жасын дэмжэһэн «Этигэл» түлэблэлөөр хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэнэ. Тус һуралсалай эмхиин багша Дондоков Бальжинима лама «Ламрим» Номой туһаар ажаһуугшадай оюун ухаа хүгжөөхэ зорилготойгоор курс үнгэргэнэ. 

Агын «Дэшэн Һүндэблинг» дасанда олон һүзэгшэд 25-дахи гэртэ орожо, Дондок ламада хандажа, хэрэгээ бүтээһэн, зурхай зуруулһан, жабты табюулһан байха. 

Буддын шажанай дасан дугануудта хүн амитанай аша туһада хурал, уншалганууд үнгэргэгдэжэ, буян дэлгэрдэг. Унзад ламанар хурал хүтэлжэ, бүдүүн хоолойгоор уншалга эхилдэг.