Алхана нангин шүтөөнэй газарта буддын шажанай найман субарга баригдахаар түсэблэгдэнэ.

Буряад хэлэнэй һарын хэмжээндэ олон мүрысөөнүүд, уулзалганууд, суглаанууд, баяр ёһололнууд үнгэргэгдэнэ. Тэдэнэй тоодо октябриин 14-дэ Агын дасанай Дуйнхор дуган соо үргэн дэлисэтэйгээр эмхидхэгдэһэн «Аба эжын хэлэн гамтайл!» конкурс, Буддын шажанай академиин байшан соо «Мүнхэ зулын толон доро» гэжэ Агын дасанай шэрээтэ ябаһан Золто Жигмитов ламхайн дурасхаалда зорюулагдаһан бага конференци эмхидхэгдээ...

Мүнөө сагта оюутад болон залуушуул эрхитэй ябадаг болоо. Урдань үндэр наһатай үбгэд хүгшэд лэ эрхи татажа, маани уншадаг байгаа ха юм. Эрхи гээшэмнай юунэй түлөө, ямар гуримаар татагдадаг юм, эрхидэ үлхөөтэй байдаг толгой, бөөрэ, тоолуур гэдэгүүд ямар удхатайб гэхэ мэтэ асуудалнуудта харюу үгэхэ зорилготойбди...

Мүнѳѳнэй эрдэмтэдэй приборнууд дуу абяануудые «харадаг» болоhон. Тиигээд буддын шажанай маани тарнинуудай абяанай долгинууд нангин субаргануудай түхэлтэйгѳѳр сасарhан элшэ гэрэлтэй гэжэ шэнжэлэгдэhэн.

Һаяхан намжаа намарай үдэр зүүн зүг тээшэ зорин гаража, анханһаа ехэ шүтөөнтэй, тойроод олон субаргануудтай Зугаалай нютаг хүрэбэбди. Тиихэдээ тэндэхи «Дэчен Чойхорлинг» дасанай шэрээтэ Баатар ламхайтай уулзаhан байнабди.