Хальмагай Шаджин лама Тэло Тулку римбүүшэ һургаал заабари болон һахил санаар онлайн журамда үнгэргэнэ.

Майн 23-да Буянта һарын (Үрс Сарын, түбэдөөр Сага Дава) түрүүшын үдэр Россида, Монголдо болон СНГ-гэй гүрэнүүдтэ Далай ламын хүндэтэ түлөөлэгшэ, Хальмагай Шаджин лама Тэло Тулку римбүүшэ һүзэгшэдэй гуйлтаар буддын шажанай эшэ үндэһэн болохо һургаалнуудые номлобо.

Агын тойрогой нютагуудта буддын шажанай талаар ажал ябуулдаг эдэбхитэд олон юм. Табтаанайн буддын шажанай бүлгэмэй түрүүлэгшэ, бодонгууд угай Даши Эрдынеев Гомбоев Жамбалдоржи хамба ламын захяагаар нютагтаа хэдэн субарга бодхоолсоһон буянтай. (Архивһаа абтаһан)

Сэдьхэл дүүрэн, бэеэ даажа ябаха хүниие хүмүүжүүлхэ асуудал хурсаар табигдадаг болоһон саг. Нютаг дээрээ хүндэтэй зоной энэ асуудал шиидхэхэ хэрэгтэ оролсобол, һайн үрэ дүнтэй байхань лабтай. Дулдаргын аймагай Тугшан нютагта эгээл иимэ хүндэтэй зоной нэгэн Содбо ламхай юм.

Агын дасанда карантинай үедэ лама санаартан хурал, уншалгануудаа таһалдуулангүй бүтээнэ.

XIV дугаар Далай ламын һургаалнуудһаа.