Хальмагай Шаджин лама Тэло Тулку римбүүшэ һургаал заабари болон һахил санаар онлайн журамда үнгэргэнэ.

Майн 23-да Буянта һарын (Үрс Сарын, түбэдөөр Сага Дава) түрүүшын үдэр Россида, Монголдо болон СНГ-гэй гүрэнүүдтэ Далай ламын хүндэтэ түлөөлэгшэ, Хальмагай Шаджин лама Тэло Тулку римбүүшэ һүзэгшэдэй гуйлтаар буддын шажанай эшэ үндэһэн болохо һургаалнуудые номлобо.

Агын «Дэшэн Һүндэблинг» дасанай шэрээтээр дахин Цыбиков Бадма ламхай һунгагдаба.

Буддын шажанай заншалта Сангхын сайтын мэдээсэһээр, һаяхан Буряад орондо хубисхалай урда тээхи бурхадай дүрсэнүүд олдобо.

Гүнэй нютагта тоонтотой Раднаев Буянта лама Ивалгын буддын шажанай университет дүүргэжэ, 2018 оной намар нютагаа бусаhан юм. Тэрэ сагhаа залуу лама Агын дасанда буян үйлэдэжэ, хурал уншалгануудта хабаадана. Һаяхан бидэ Дуйнхор хуралай hүүлээр Буянта ламатай уулзажа, hуралсал, хэрэгээрнь hонирхоо бэлэйбди.

Хаан уулаhаа холо бэшэ оршодог Жараанай нуурай хойто хажууда бодхоогдоhон «Шоймпрол шодон» субарга арад зоной дунда Намнанай багша гэжэ алдаршаhан Уридхын Намнанай Шагдар (1825-1897) ламын нангин дурасхаалда зорюулагдаа бшуу.