Забайкалиин дэбисхэр дээрэ буддын шажанай һургаал, номнол дэлгэрүүлдэг дасан дугангууд Россиин Буддын шажанай заншалта сангхын бүридэлдэ ородог гэжэ мэдээжэ. Нангин шүтөөнэй гуламтанууд арад зонойнгоо амгалан байдалай түлөө буянта хэрэгээ бүтээжэл байдаг.

Һая болотор Забайкальскда дуган үгы байгаа. Забайкальскын аймагай ажаhуугшад, hүзэгшэд Согшон дугантай болохоёо шиидэжэ, дид хамба Цырен ламхайда бэшэг бэлдэжэ, зүбшөөлэй гуйлта бариhан байгаа.

Тугшанай «Даша Гандалинг» дасанда үдэр бүри Чойжал сахюусан хурагдадаг.

Почитание священных рощ и деревьев имеет многовековую историю в разных этнокультурных традициях.

Мэгзэм гээшэ Богдо Зонхобын зүрхэн тарни. Дүрбэ, таба, зургаа, юһэн мүртэй дүрбэн янзын Мэгзэм байдаг. Жэшээнь, Агын дасанай ламанар хуралнуудта дүрбэн мүртэй Мэгзэм уншадаг.