Мүнѳѳнэй эрдэмтэдэй приборнууд дуу абяануудые «харадаг» болоhон. Тиигээд буддын шажанай маани тарнинуудай абяанай долгинууд нангин субаргануудай түхэлтэйгѳѳр сасарhан элшэ гэрэлтэй гэжэ шэнжэлэгдэhэн.

Һаяхан намжаа намарай үдэр зүүн зүг тээшэ зорин гаража, анханһаа ехэ шүтөөнтэй, тойроод олон субаргануудтай Зугаалай нютаг хүрэбэбди. Тиихэдээ тэндэхи «Дэчен Чойхорлинг» дасанай шэрээтэ Баатар ламхайтай уулзаhан байнабди.

Забайкалиин дэбисхэр дээрэ буддын шажанай һургаал, номнол дэлгэрүүлдэг дасан дугангууд Россиин Буддын шажанай заншалта сангхын бүридэлдэ ородог гэжэ мэдээжэ. Нангин шүтөөнэй гуламтанууд арад зонойнгоо амгалан байдалай түлөө буянта хэрэгээ бүтээжэл байдаг.

Һая болотор Забайкальскда дуган үгы байгаа. Забайкальскын аймагай ажаhуугшад, hүзэгшэд Согшон дугантай болохоёо шиидэжэ, дид хамба Цырен ламхайда бэшэг бэлдэжэ, зүбшөөлэй гуйлта бариhан байгаа.

Тугшанай «Даша Гандалинг» дасанда үдэр бүри Чойжал сахюусан хурагдадаг.